Sentrale avtaler (A-deler)

Her finner du oversikt over forbundsvise sentrale avtaler/A-deler. A1 gjelder alle Unios forbund, A2 gjelder ikke Presteforeningen og andre små forbund.

A-delen inneholder overordnete bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår, ferie, AFP og pensjon, forsikringer og andre sosiale bestemmelser.

De virksomhetsvise delene av overenskomstene (del B) avtales i det enkelte helseforetak. Disse kan inneholde f.eks. arbeidstidsbestemmelser, lønnsbestemmelser, bestemmelser om faglig utvikling og spesialisering, vaktordninger og reise. Ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller sekretariatet hvis du ønsker å gjøre deg kjent med disse.