Tariffutvalgene for Virke, Spekter og stat

For hvert tariffområde velger PF et tariffutvalg.
For tariffområde KA opptrer Sentralstyret som tariffutvalg. I tillegg er det opprettet et eget fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd.
På statlig sektor er det et eget tariffutvalg for tilsatte i Forsvarets tros- og livssynskorps som ivaretar forhandlinger og medbestemmelse på sitt område.

Tariffutvalgenes oppgaver:

a. Rådgir Sentralstyret på sitt tariffområde
b. Forbereder og gjennomfører årsmøter
c. Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret/ Representantskapet
d. Behandler andre saker av interesse for medlemmene
e. Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra foreningen, som skal være tilstrekkelige til aktiviteten. Foreningens sentrale sekretariat forestår inn- og utbetalinger, samt fører regnskap
f. Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet

Våre medlemmer i tariffområdet Virke fordeler seg på tre omtrent like store grupper. En tredjedel er tilknyttet Sjømannskirken, en tredjedel er i undervisningssektoren og den siste tredjedelen er fordelt på organisasjoner og virksomheter som for eksempel Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM, private sykehus, familievernkontor og Blåkors.

Tariffutvalget Virke arbeider for rettighetene til medlemmer i tariffområdet Virke.
Du kan lese mer om utvalgets oppgaver i mandatet for TU-Virke.

Utvalget består av

Johannes Høyvik, Jæren distriktspsykiatriske senter, leder

Marco Kanehl, døveprest Signo

 

Lokallag Sjømannskirken

Henning Vik, leder/hovedtillitsvalg

Carina Møller, nestleder

Frank Torbjørn Skofteland, medlem/lønns- og forhandlingsleder

Helle Maria Wolstad, varamedlem

PFs medlemmer innen tariffområde Spekter er ansatt i helseforetakene.

Tariffutvalget Spekter arbeider for rettighetene til medlemmer i tariffområdet Spekter.
Du kan lese mer om utvalgets oppgaver i mandatet for TU-Spekter.

Utvalget består av

Ingvild Knudsen Hammernes, sykehusprest, St. Olavs Hospital – leder, møter i representantskapet
Helge Alsaker Solheim, sykehusprest, Helse Bergen,

Eirik Nyfeldt Bø, sykehusprest, Sørlandet Sykehus

Tariffutvalget FTLK arbeider for rettighetene til medlemmer i Forsvarets tros- og livs.
Du kan lese mer om utvalgets oppgaver i mandatet for TU-FTLK.

Utvalget består av

Nina Grasto, medlem (Setermoen)