Per Kristian Aschim, Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen: ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster, Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling 2016:1

Per Kristian Aschim, Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen: ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster, Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling 2016:1

Rapport fra fagavdelingen: ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster

Presteforeningens fagavdeling har startet opp en ny rapportserie. Serien «Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling» vil bringe rapporter fra forsknings-, utviklings- og utredningsarbeid som fagavdelingen står for eller er involvert i.

Første publikasjon i rapportserien foreligger nå. Det er rapporten «ABV for trosopplæringsmedarbeider i stabskontekster», som er forfattet av rådgiver Per Kristian Aschim sammen med professor Lars Johan Danbolt, Menighetsfakultetet og professor Hans Stifoss-Hanssen, VID Vitenskapelige høgskole (Diakonhjemmet).

Dette er en rapport fra et prosjekt som ble igangsatt av Fagråd for arbeidsveiledning i 2012. Da fagrådet ble nedlagt i 2015, tok Presteforeningens fagavdeling seg av fullføringen av prosjektet. Prosjektet har fått støtte av midler fra trosopplæringen i Den norske kirke, «Størst av alt».

Prosjektet undersøkte trosopplæringsmedarbeideres erfaring med deltakelse i arbeidsveiledning (ABV). Særlig var en opptatt av motivasjon, utbytte og refleksjon over hva som var bra og hva som kan bli bedre i denne typen veiledning for denne yrkesgruppen. Bakgrunn for prosjektet var bl.a. høy turnover i stillinger som trosopplæringsmedarbeidere og behovet for å utvikle profesjonell identitet og rolleforståelse hos trosopplæringsmedarbeidere. Det ble også gjort tilsvarende undersøkelse av forsøk med arbeidsveiledning i stabskontekster. Fire ABV-grupper deltok i undersøkelsen. Det ble innhentet data gjennom tre spørreskjemaer og fokusgruppeintervjuer. Materialet er analysert og fortolket i rapporten.

Dette er den første empiriske forskningsundersøkelsen av ABV-deltakeres opplevelse og erfaring med ABV i Norge.

Funn fra prosjektet er tidligere presentert i et seminar 31. mars 2016 arrangert av Presteforeningen i samarbeid med KUFO og Kirkerådet, og på ABV-konferansen 20. april 2016.