GF 2018 sak 5 Strategi- og handlingsplan for 2018-2021

Strategi- og handlingsplan for 2018-2021

Representantskapets forslag til strategi og handlingsplan ble i oktober 2017 sendt til Presteforeningens organer, som har fått mulighet til å fremme endringsforslag innen 15. januar 2018. Sakspapiret inneholder Representantskapets forslag til Strategi- og handlingsplan samt de innkomne forslagene. Nummereringen av hovedmål og delmål er ikke uttrykk for en intern prioritering mellom de ulike målene.

Det er kommet endringsforslag fra Lønns- og Forhandlingsutvalg KA (LFU-KA), Fagutvalg for proster (FAPR), Oslo stiftsstyre (Oslo), Hamar stiftsstyre (Hamar), Eiker prostilag (Eiker), Ringerike prostilag (Ringerike) og Vestre Borgesyssel prostilag (VBP). Delegatene vil få mulighet til å kommentere sitt organs endringsforslag nærmere på generalforsamlingen.

Det vil være mulig å fremme ytterligere endringsforslag på generalforsamlingens første dag. Det kan være forslag til nye og endrete mål, samt forslag om å stryke målformuleringer fra representantskapets forslag. Forslagene bør følge malen i Representantskapets forslag.

Hvordan blir strategi- og handlingsplanen til?

Arbeidet med strategi- og handlingsplanen ble satt i gang på landskonferansen i juni, der tillitsvalgte fra hele organisasjonen var samlet. Deretter var alle medlemmer invitert til å komme med innspill til overordnet del og hovedmål, med frist for respons innen utgangen av august. På bakgrunn av innspill fra landskonferansen, medlemmer og sentralstyret la representantskapet fram sitt forslag i oktober. Foreningens organer ble så invitert til å komme med endringsforslag innen 15.januar, slik at alle delegatene kunne ha tid til å sette seg inn i forslagene. Etter at generalforsamlingen har vedtatt en strategi- og handlingsplan vil sekretariat og sentralstyre arbeide fram handlingsmål for hvert år, slik at representantskapet kan vedta en fullstendig plan i juni 2018.