Drøfting av arbeidsplaner

Denne artikkelen gir deg som lokal tillitsvalgt i et prosti veiledning på hvordan du kan bidra god arbeidsfordeling i prostiet og hensiktsmessig drøfting av arbeidsplaner på kontaktmøtet.

Innholdet på siden er under utvikling. Er det spørsmål du ikke får svar på, ta kontakt med sekretariatet. Det er ganske sikkert noen andre som lurer på det samme!

Det vil etter hvert komme en «Spørsmål og svar»-bolk nederst i artikkelen.

Overordnet om drøfting av arbeidsplanene mellom prost og tillitsvalgt

Hovedhensikten med arbeidsplanen er å vise når den enkelte prest er i arbeid og har fri.

I tillegg er dette et verktøy for å fordele arbeidsbelastningen i prostiet på en hensiktsmessig måte. Hensiktsmessig betyr ikke nødvendigvis at alt skal fordeles likt. Her bør både prosten og tillitsvalgte ha kjennskap til den enkelte prests arbeidshverdag, samt behov og hensyn som skal ivaretas.

Prosten skal drøfte arbeidsplanene med lokalt tillitsvalgt i god tid før planperioden starter, jf. AML § 10-3. Drøftingene skal forberedes og gjennomføres slik at de tillitsvalgte får reell medbestemmelse. Det innebærer blant annet at tillitsvalgte får innkalling og andre nødvendige dokumenter i rimelig tid før drøftingen gjennomføres.

Arbeidsplanene bør ikke være for detaljerte, både for å gi presten nødvendig fleksibilitet (man har ikke oversikt over alt som kommer på og når) og gi prosten mulighet til å omdisponere ressurser ved behov.

Tema til drøfting av arbeidsplaner mellom prost og tillitsvalgt

Det er i utgangspunktet ikke den enkeltes arbeidsplan som er gjenstand for drøftingene, men mer overordnete spørsmål i tjenestedistriktet, som:

  • Er arbeidsbelastningen rimelig fordelt?
  • Løses avvikling av ferie, permisjoner og avspaseringer på en god måte?
  • Hva er prostens utfordringer, og hva er medarbeideres utfordringer?
  • Ressurstilgangen i kommende periode (vakanser, annet fravær)?
  • Prioriteringer. Dette kan f.eks. være hvilke oppgaver som skal prioriteres lokalt dersom det er vakanse i prostiet, eller særskilte satsninger i prostiet.

Selv om den enkeltes arbeidsplan ikke er hovedgjenstand for drøftingene, har du som tillitsvalgt likevel innsynsrett i alles arbeidsplaner. Det kan være lurt å ha et ekstra blikk for om planene fremstår realistiske. F.eks. kan du se på:

  • kvelds-, natt-, lørdag- og søndagsarbeid som er lagt inn (dette er grunnlag for forhåndsberegnet tilleggslønn, som også er pensjonsgivende)
  • om det er rom for forberedelse og reisetid
  • om det er lagt inn 5 timer arbeidstid for hver dag med beredskap, jf. beredskapsavtalen § 4, 3. ledd)
  • om det er tatt høyde for evt. tilretteleggingsbehov du har kjennskap til

Når planperioden er i gang, og i god tid før neste planperiode skal legges, bruk gjerne et kontaktmøte til å evaluere hvordan drøftingene fungerte. Hva var bra, hva kan forbedres til neste gang m.m. Slik utvikler dere drøftingsmøtet sammen slik at det blir slik dere synes er best.

Hjemmel for drøfting av arbeidsplaner

AML § 10-3: Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.

Hovedavtalen § 9-4-2 Drøftinger: 1. Arbeidsgiver plikter å ta de sakene som er nevnt nedenfor opp til drøfting med de tillitsvalgte. De tillitsvalgte kan kreve opptatt drøftinger om de samme sakene: g) oppsetting av arbeidsplan.

Arbeidstidsavtalen § 4: Planperioden og oppsett av arbeidsplan skal fastsettes etter drøftinger, normalt på prostinivå.
Se også partenes felles veiledning til § 4 (rød tekst i artikkelen lenket over).

Avtaleverket

Avtalene finnes også i Tariffhåndboka for Den norske kirke. Finn den via intranett eller Simployer.