Håndvask

Foto: Jacqueline Macou fra Pixabay

Håndvask

Foto: Jacqueline Macou fra Pixabay

Korona-virus. Arbeidstakerrelaterte spørsmål

Finner du ikke det du leter send en e-post til sekretariatet ved Anna Grønvik.

Sist oppdatert 12. november

Søk informasjon og følg råd!

Presteforeningen oppfordrer alle våre medlemmer til aktivt å følge med på informasjon og veiledning fra arbeidsgiver og helsemyndigheter vedrørende koronaviruset, og følge denne. Det gjelder både vurdering av egen helse og hensynet til menneskene vi møter og betjener.
Folkehelseinstituttets informasjonssider

Regjeringens informasjonssider om korona

NAVs samleside om sykemeldinger, omsorgspenger, med mer.

Aktuelle kanaler hos arbeidsgiver vil være intranett, nettsider, e-post og rundskriv.

Presteforeningens egne arrangementer

Kurs og møter de nærmeste ukene er avlyst eller avholdes som nettmøter. Deltakerne på det enkelte kurs og møte orienteres direkte.

Landskonferansen 10.-12.juni er avlyst.

Spørsmål om jobb, lønn, fravær, ferie med mer

Vi forventer at arbeidsgiver er i god dialog med den enkelte om behov for tilrettelegging fordi man er hjemme med barn.

Les mer om omsorgsdager i arbeidsgivers informasjon på kirken.no

Prester kan være gift med andre som har samfunnskritiske jobber i dagens situasjon. I god dialog med arbeidsgiver må det tilrettelegges slik at presten i denne perioden ikke utgjør en smitterisiko for ektefeller med samfunnskritiske arbeidsoppgaver. Dette må det tas hensyn til når arbeidsoppgaver fordeles i prostiet.

Se eget punkt om prester i samme situasjon lenger ned.

Du har rett til sykemelding hvis du er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene.

Tilsvarende gjelder hvis du er hjemme for å passe barn som er syke eller holdes isolert.

Du har i utgangspunktet ikke rett på sykepenger hvis du er hjemme med barn fordi barnehage/skole er stengt. Du kan ha krav på omsorgspenger. Se punktet «Skole og barnehage er stengt»

Les oppdatert informasjon om dette på NAVs sider.

Rutine for egenmelding/sykemelding i TID og WinTid ved koronarelatert fravær (for ansatte i Den norske kirke rettssubjektet)

Du har rett på lønn under karantene.

Dersom du kan utføre arbeid hjemmefra har du plikt til å gjøre det.

Dersom du har mulighet til å utføre arbeid hjemme og verken du eller barn er syke, skal du jobbe.

Nærmere avtale om arbeidsoppgaver gjøres med arbeidsgiver.

Det er helsemyndighetene og arbeidsgiver som skal vurdere om du bør holde deg hjemme.

Hvis du på eget initiativ holder deg hjemme av frykt for å bli smittet, kan dette bli sett på som brudd på arbeidsplikten, og du kan miste retten til lønn og/eller sykepenger. Du bør derfor være i tett dialog med arbeidsgiver og evt. lege før du gjør et slikt valg.

Presteforeningen oppfordrer arbeidsgiverne til å være i dialog med arbeidstakere som er usikre eller redde, og så langt som mulig tilrettelegge for hjemmekontor eller liknende.

Myndighetene og arbeidsgiver kan legge restriksjoner på reiser i forbindelse med arbeidet. Dette må du følge.

Kirkerådet ber alle ansatte følge de nasjonale rådene og påleggene fra helsemyndighetene.

Hovedregelen er fortsatt at reiser skal begrenses mest mulig. Myndighetenes reiseråd anbefaler oss

 • Utsett eller avlys utenlandsreiser.
 • Bruk hjemmekontor så langt det er mulig og hensiktsmessig. Når hjemmekontor ikke er mulig/hensiktsmessig unngå offentlig transport for reiser hjem –kontor så langt det er mulig. Det gir mindre press på offentlig kommunikasjon. De som ikke har alternativer får bedre plass.
 • Vurder fritidsreiser. Myndighetene anbefaler oss å unngå «rundreiser», dvs reise fra ett sted til annet og så til det tredje. Rundreiser gir flere muligheter for smittespredning enn reise til ett sted og retur direkte hjem.
 • Hovedregelen er fortsatt at møter, kurs og andre samlinger skjer digitalt.

Presteforeningen oppfordrer deg til å rette deg etter myndighetenes reiseråd, og for øvrig følge de råd og henstillinger arbeidsgiver gir. Dette til tross for at hva du gjør på fritiden er din egen sak. Presteforeningens medlemmer har i hovedsak arbeid som ofte medfører nærkontakt med andre mennesker. Du bør opplyse arbeidsgiver om reiser som kan medføre at du utgjør smittefare når du kommer hjem.

Helsemyndighetene har vurdert at noen grupper av befolkningen har høyere risiko for alvorlig sykdom av koronaviruset enn andre. Disse gruppene er omtalt på bl.a. helsenorge.no

Arbeidstakere som er i en risikogruppe eller som bor sammen med noen i risikogruppe bør melde fra om dette til arbeidsgiver snarest slik at nødvendig tilrettelegging kan skje.

Personer over 65 er en egen risikogruppe. I utgangspunktet er ikke alder over 65 i seg selv nok til å bli tatt ut av tjeneste. Eventuelle underliggende sykdommer kan i kombinasjon med alder utgjøre en økt risiko. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med prosten om eventuelle behov for tilrettelegging for å unngå smitterisiko.

Vi må forberede oss på at den ekstraordinære situasjonen vil vedvare ut 2020.

Avtaleverket om arbeidstid, herunder planlegging og registrering, skal følges som vanlig. Det betyr f.eks. at dersom et arrangement avlyses skal arbeidstiden omdisponeres til andre oppgaver. Arbeidstiden kan også flyttes til et annet tidspunkt enn det som var planlagt, ta gjerne en prat med prosten hvis det er mange timer som skal flyttes. Det kan også avtales avspasering dersom arbeidstaker har plusstimer til gode. Dersom arrangementet avlyses mer enn 14 dager i forveien bør arbeidsplanen justeres slik at arbeidstiden kan omdisponeres.

Ingen skal måtte få minustimer dersom man ikke får fylt opp timene i arbeidsplanen på grunn av omstendigheter knyttet til pandemien (f.eks. karantene).

De nasjonale partene (arbeidsgiver, PF og teoLOgene) ga før sommeren følgende felles føringer for planlegging fra og med andre planperiode:

 • Arbeidstidsavtalene skal legges til grunn. Arbeidsplanen skal synliggjøre arbeidstid og fritid. Det skal føres arbeidstid som ordinært.
 • Ferie skal planlegges.
 • Ordinær gudstjenestefrekvens skal ligge til grunn for arbeidsplanen. Dette gjør det enklere den dagen det åpnes for gudstjenestefeiring i kirkene våre.
 • Viktigheten av god lokal dialog og medbestemmelse understrekes. Det vises til arbeidstidsavtalenes bestemmelser om drøfting av arbeidsplanene.

Partene er enig om følgende:

 1. Den ekstraordinære situasjonen knyttet til korona-viruset kan vedvare hele 2020. Det skal planlegges med dette som forutsetning.
 2. Det legges til grunn en tilnærmet normal gudstjenestefrekvens gjennom perioden.
 3. Kirkelige handlinger og aktiviteter for øvrig må drøftes lokalt.
 4. Partene forutsetter at medbestemmelse skjer i tråd med avtaleverket i virksomheten.

Les også mer i arbeidsgivers informasjon på kirken.no

Tilleggslønn skal ikke endres selv om  søndagsgudstjenestene opphører for en periode. Særavtale for arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke § 6 sier:

«Midlertidige avvik fra gjeldende arbeidsplan for kortere tidsrom enn seks uker skal ikke medføre endring i utbetaling av faste tillegg til månedslønn. Ved endring av arbeidsplanene og avvik som varer mer enn seks uker, skal det foretas en ny beregning av fast tilleggslønn.»

Partene på virksomhetsnivå vil være i løpende dialog om det skal foretas ny beregning hvis avvikene varer i mer enn 6 uker. Det skal ikke skje ny beregning før det eventuelt kommer melding fra partene på virksomhetsnivå.

Arbeidsplaner kan, etter arbeidstidsavtalen forøvrig endres med 14 dagers varsel. Nå er vi i en situasjon hvor alle er innforstått med at arbeidstidspunktene vil måtte endres.

Ja, fra og med 2. planperiode gjelder:

Avspasering av plusstid og overføring som før (altså arbeidstidsavtalens bestemmelser).

For 1. planperiode (ut mai) gjaldt:

Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver er innstilt på at dette er en krisetid der begge parter ønsker å vise forståelse og fleksibilitet. Det innebærer at arbeidsgiver ikke ber om eller oppfordrer ansatte til at det tas ut avspasering av plusstimer.

Dersom ansatte selv ønsker å ta ut avspasering, er det ikke noe forbud mot dette så lenge det er initiert fra den ansatte selv, og tjenesten tillater det.

Presteforeningen anbefaler at ferie planlegges som normalt, med de nødvendige forbeholdene knyttet til den ekstraordinære situasjonen.

Arbeidsgiver har en plikt til å legge til rette for ferieavvikling. Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle ferie.

Ferien skal fastsettes i god tid, men ved uforutsette hendelser kan arbeidsgiver endre tidspunktet for ferie (ferieloven § 6). Det uforutsette er ikke at det foregår en pandemi, men at det kan dukke opp smittetopper som krever styrket bemanning i prostiet.

Info om smittevern i tilknytning til beredskapstjeneste finner du i HMS-rutinen for ansatte i Den norske kirke.

Presteforeningen minner også om HMS-rutinen for dødsbud som klargjør at presten har ansvaret for å ivareta egen sikkerhet, og vi mener dette i dagens situasjon også inkluderer å verne seg mot smitte. Hvis presten avgjør å ikke gå med dødsbudet så går oppdraget i henhold til rutinen tilbake til politiet.

I Regjeringens «Liste kritiske samfunnsfunksjoner» er gravferd opplistet som en viktig samfunnsfunksjon. Prester som gjennomfører gravferdsseremonier og formidler dødsbudskap til pårørende ved uventet dødsfall, på oppdrag fra politiet, faller dermed inn i gruppen som kan få tilbud om plass i barnehage og skole ved nedstenging av samfunnet.

NB! Kirkerådet, Bispemøtet og KA har gjort en felles tolkning av departementets presisering. Les den her.

I korte trekk:

Antall dager: Det anbefales at det i forbindelse med gjennomføring av gravferdsseremonier, normalt kun søkes om plass for den eller de ukedager slike seremonier skal gjennomføres. Av hensyn til forsvarlig ivaretakelse av pårørende (sorgsamtale), bør det for prester i særlige tilfeller også kunne vurderes en ytterligere dag.

Arbeidstaker må søke: Ansvaret for å gi et tilbud ligger i utgangspunktet til rektor eller barnehagestyrer i den enkelte skole eller barnehage. Kommunen kan ha etablert egne ordninger og fremgangsmåter. Det kan variere i hvilken grad det er behov for dokumentasjon, og hvilke opplysninger som etterspørres. Det er arbeidstaker selv som må søke om barnehage eller skoleordning. Rett til barnehage/skole forutsetter at begge foreldre har arbeid knyttet til en kritisk samfunnsfunksjon, med mindre man er alene om omsorgen for barnet.

Kommunen/barnehagen vuderer: Merk at det er opp til hver enkelt kommune/private barnehage å gjøre selvstendige vurderinger av den enkelte person som ber om barnehage-/skoleplass. Det betyr at selv om en person faller inn under en av kategoriene, så får ikke vedkommende automatisk tilbud om barnehage/skoleplass for sitt/sine barn. Sjekk lokal informasjon om dette.

De tidligere utarbeidete smittevernveilederne er nå oppdatert og samlet i ett dokument (16.6.20).

Les mer og finn veilederen på kirken.no

 

Arbeidsgiver har fastsatt en HMS-rutine i lys av den pågående pandemien. Rutinen gir anvisning på hvordan ansatte, og særlig prester, selv skal opptre i forbindelse med koronapandemien for å beskytte seg og for å unngå å spre smitte.

Rutinen tar for seg generelt smittevern, gudstjenester og kirkelige handlinger (dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser), dødsbud og uoppsettelige tjenester (soknebud og institusjonsbesøk)

HMS-rutinen er basert på en ROS-analyse. ROS-analyse og HMS-rutiner vil bli oppdatert fortløpende ved endringer i nasjonale føringer vedrørende koronapandemien.

Dersom du mener smittvernveiledere og nasjonale/lokale råd ikke følges, eller du opplever andre avvik, bør disse meldes inn. Avvik meldes normalt til nærmeste leder (eller dennes overordnete), eller til den instans du lokalt har fått beskjed om melde til. Det er i alle tilfelle aldri feil å melde avvik til overordnet i egen linje.

Her finner du rutine for avviksmelding i rettssubjektet Den norske kirke.

Her finner du skjema for avviksregistrering i rettssubjektet Den norske kirke.

Ved gjenåpning av bygg og gradvis oppstart av aktiviteter er det viktig at de ansatte og deres tillitsvalgte blir tatt med på råd. Dette er tydelige omtalt i bransjestandardene/smittevernveilederne for ulike områder i Den norske kirke. Det understrekes dessuten av KA arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og av Arbeidstilsynet.

Opplever du at du ikke blir hørt i prosessen? Ta kontakt med tillitsvalgt eller PFs sekretariat for bistand.

Det er en ekstraordinær situasjon og arbeidsplanene må i mange tilfeller legges til side eller endres.

Det er enighet mellom arbeidsgiver sentralt og tillitsvalgte om at prosten kan omdisponere ansatte til andre tidspunkt enn det som ligger i arbeidsplanen. Både Presteforeningen og Kirkerådet understreker viktigheten av godt samarbeid og tett dialog med tillitsvalgte og verneombud i denne tiden.

Noen steder kan det også bli nødvendig å omdisponere ansatte utover ordinære tjenestesteder (f.eks. hvis en eller flere prester sitter i karantene, er smittet eller av andre grunner knyttet til korona er forhindret). Dette er drøftet mellom de sentrale partene i virksomheten. Det forutsettes at eventuell tjenestegjøring utenfor tjenestedistriktet skjer etter avtale mellom den enkelte prest og prost, og i tett dialog med tillitsvalgte. Hvis oppgavene presten tillegges utenfor eget tjenestedistrikt, og oppgaver i eget tjenestedistrikt, ikke kan løses innenfor arbeidsplanens timetall, skal det utbetales overtid.

Prostene oppfordres til i størst mulig grad å ta hensyn til ansatte som er i risikogruppene, eller bor sammen med mennesker i risikogruppene, som har eneansvar for barn eller ektefelle i prioriterte yrkesgrupper.

Hvis du er i en situasjon der du er usikker, føler deg presset eller har behov for tilrettelegging som arbeidsgiver ikke ser, så ta i første omgang kontakt med din tillitsvalgte lokalt (evt. stiftsstyreleder).

Selv om rammene for arbeidet er vesentlig endret har du fortsatt arbeidsplikt.

Arbeidsgiver er opptatt av at vi som kirke skal være synlige og tydelige i den samfunnsdugnaden som nå skjer. Arbeidsverktøy som telefon, e-post og sosiale medier kan like gjerne brukes hjemmefra som på kontoret. Med færre møter og arrangement er det også lettere å tilrettelegge arbeidsdagen slik det er mest praktisk for den enkelte.

For å gjøre det enklest mulig i en uvanlig periode ber arbeidsgiver om at alle fører arbeidstid lik det som er lagt i arbeidsplanen (inkludert ubunden arbeidstid).

Presteforeningen mener at skulle det likevel være slik at du på grunn av pålagte oppgaver fra arbeidsgiver arbeider vesentlig mye mer enn det som var planlagt vil dette kunne være grunnlag for overtidstillegg. Dette må avtales med prosten i det enkelte tilfelle!

Hjemme med sykt barn (Kirkerådets tekst)

Hjemmesituasjonen for mange ansatte er utfordrende med omsorgsoppgaver for barn, kombinert med arbeid som skal utføres hjemmefra. Arbeidsgiver ønsker å tilrettelegge arbeidssituasjonen best mulig for den enkelte.

Alle kvoter for omsorgsdager er doblet fra og med 13. mars. Endringen gjelder i 2020. Nytt er at omsorgsdager kan brukes når skoler og barnehager er stengt i forbindelse med korona. I perioden hvor skoler eller barnehager er stengt kan den ekstra kvoten overføres mellom omsorgspersoner. Hvis omsorgsdagene ikke strekker til er arbeidsgiver innstilt på å finne løsninger med f.eks. velferdspermisjon.

Det sentrale kontaktmøtet har 14.4.20 drøftet behovet for endring i arbeidsplanene for helge- og høytidsdagene i mai. De er enige om følgende:

Vesentlige endringer i prestenes arbeidsplaner skal varsles med 14 dagers frist. Vi må regne med at nasjonale restriksjoner vil fortsette. Dette gir grunnlag for å gjennomgå og eventuelt endre arbeidsplanene i mai.

Partene er enige om at målsettingen må være å skape og legge til rette for aktivitet, ikke å inndra helligdagstilleggene. Det skal gjennomføres lokale drøftinger om endringer i arbeidsplanene som må inkludere en samtale om prioriteringer og fordeling av arbeid i prostiet.

Den rådende situasjonen fordrer god samhandling og gode prosesser lokalt. Partene understreker viktigheten av lokal medbestemmelse.

Presteforeningen understreker følgende:

 • Endring av arbeidsplaner mer enn 14 dager i forveien er i tråd med avtaleverket.
 • Eventuelle endringer skal skje etter drøftinger mellom prost og tillitsvalgte lokalt.
 • Disse drøftingene må inkludere en samtale om prioriteringer og fordeling av arbeid i prostiet, og bør basere seg på de erfaringene man har gjort seg av arbeidsmengde og utfordringer knyttet til nye kommunikasjonsformer så langt.
 • Forhåndsinnspilte produksjoner som presenteres i sosiale medier fordrer at man følger opp kommentarer og innspill i kommentarfelt. Dette må det også tas høyde for i planarbeidet.
 • Dersom det arbeides på helge- og høytidsdager skal det betales høytidstillegg.
 • Dersom arbeidsplanene for helge- og høytidsdager endres med mindre enn 14 dagers frist, slik at det ikke arbeides disse dagene, skal det likevel betales høytidstillegg.
 • Legg merke til at målsettingen ikke er å spare penger, men å skape og tilrettelegge for aktivitet.

PFs samleside med alle koronarelaterte artikler

Relaterte artikler

Arbeidstakerforhold og medbestemmelse i koronatider

- Vi som arbeidstakere skal være fleksible. Samtidig forventer vi også en arbeidsgiver som bruker medbestemmelsen aktivt, og lytter til de tillitsvalgte og verneombudene, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

More-button

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Korona