Hovedtariffavtalen i Den norske kirke ble forhandlet i lønnsoppgjøret 2022.

Hovedtariffavtalen i Den norske kirke ble forhandlet i lønnsoppgjøret 2022.

Enighet i lønnsoppgjøret i kirken 2022

Hovedtariffoppgjøret i kirken ble avsluttet 29. oktober og endte med en samlet økonomisk ramme på 3,84 %. Spørsmålet om nye felles tilleggslønnssatser for alle ansatte i kirken går videre til behandling i nemnd.

– Vi er fornøyd med å ha landet på en økonomisk ramme som er på nivå med oppgjøret i stat og kommune, sier Gun Hafsaas. Hun er forhandlingssjef i Presteforeningen og leder forhandlingene for Unio KA.

Under paraplyen Unio KA samarbeider Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Norsk Fysioterapeutforbund om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KA. I tillegg samarbeider Unio KA med det frittstående Kirkelig undervisningsforbund.

Blant Unio-forbundenes medlemmer i kirken er noen ansatt i kirkelige fellesråd og menigheter, mens prestene i all hovedsak er ansatt i det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke (rDnk).

– Det har vært gode og konstruktive forhandlinger. Vi kom ikke i mål med alle våre krav, men vi har opplevd vilje til å finne løsninger, sier forhandlingsleder Gun Hafsaas.

– Kirken har store utfordringer med å rekruttere til vigslete stillinger og andre stillinger som krever høyere utdanning. For Unio KA har hovedprioriteten vært å bidra til at kirken både kan rekruttere og beholde kompetente ansatte. Noen av lønnsgrepene som nå er gjort for Unios medlemsgrupper i fellesrådene, er skritt i riktig retning for å rekruttere og beholde ansatte. Blant annet gjelder dette høyere begynnerlønn og at de med lengst utdanning og ansiennitet får et prosentvis noe større tillegg enn andre grupper, sier Hafsaas.

Fastsetting av felles satser for tilleggslønn går til nemnd

Et sentralt tema i årets hovedoppgjør i kirken har vært tilleggslønn for kveld, natt, helg og høytid.

Det er en del av meklingsløsningen etter streiken i 2020 at et partssammensatt utvalg skulle se på mulige løsninger for felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke, uavhengig av arbeidsgiverlinjene.  

I meklingsløsningen i 2020 ble det samtidig fastslått at dersom det ikke ble enighet om nye, felles satser for tilleggslønn i hovedtariffoppgjøret 2022, skulle saken avgjøres av en sentral nemnd.

Det er til dels store forskjeller i nivå på de satsene som gjelder for fellesrådsansatte og satsene for prestene.

– Vi opplever at partene står svært langt fra hverandre i denne saken. Det er beklagelig at vi ikke fikk til en forhandlingsløsning, og at vi derfor må gå til en nemnd for å få etablert nye nivåer på satsene, sier forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Økonomisk resultat for fellesrådene

Ansatte i kirkelige fellesråd får et generelt tillegg fra 12 000 til 34 000 pr. 1.5.2022. Størrelsen på tillegget varierer avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet. (Se vedlagte tabeller).

Til ansatte i stillinger uten fastsatt minstelønn gis et lønnstillegg på 2,6 % pr. 1.5.2022.

Lokale forhandlinger i fellesrådene

I årets oppgjør er det satt av en pott på 1,0 % til lokale forhandlinger i de kirkelige fellesrådene. Virkningstidspunkt blir 01.07.2022

Disse forhandlingene må være sluttført innen 31.12.2022. Frist for å melde inn uenighet til sentral organisatorisk behandling er 19.12.2022. Partene får dermed 7 uker til å gjennomføre forhandlingene lokalt.

– Det blir kort tid til gjennomføring av lokale forhandlinger og et stramt løp for lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere. Dermed blir det også ekstra viktig med ryddige og gode prosesser, sier Hafsaas.

Forbundene i Unio KA sammen med Kirkelig undervisningsforbund arrangerer to dagers kurs for sine tillitsvalgte 10. og 11. november der hovedtemaet blir forberedelse til årets lokale forhandlinger.

– Våre tillitsvalgte vil dermed være godt forberedt, sier Hafsaas.

Hun oppfordrer samtidig Unio-forbundenes medlemmer til å gjøre seg kjent med hvem som skal forhandle på deres vegne lokalt, og sende inn krav til forhandlingene om høyere lønn.

 Følg med på informasjon og frister som blir gitt lokalt!

Økonomisk resultat for rettssubjektet Den norske kirke

Til de ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) gis det et generelt lønnstillegg til alle på 2,48 % pr. 01.05.2022. Dette tilsvarer resultatet i andre sammenlignbare tariffområder. (Se vedlagte tabeller med ny årslønn).

Det blir ikke lokale forhandlinger for ansatte i rDnk i år.

Det blir ikke endringer i lønnssystemene i år, og prestenes lønnsstiger forblir uendret. Dette innebærer også at kravet om å få en del av spesialprestene inn i en lønnsgruppe med ansiennitetsopprykk ikke er løst i disse forhandlingene.

Fortsatt arbeid med helhetlig lønnssystem

Gruppene som er ansatt lokalt i kirkelige fellesråd og menigheter, har et lønnssystem som er hentet fra kommunal sektor. Prester som er ansatt i det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke, har sitt lønnssystem fra statlig sektor.

Som en del av meklingsløsningen etter 2020-oppgjøret ble det også nedsatt et partssammensatt utvalg for å se på harmonisering av lønnssystemene. Dette har derfor vært et viktig tema i årets forhandlinger.

– I løpet av forhandlingene har vi innsett at det er et for omfattende arbeid som gjenstår for å få til et helhetlig lønnssystem for alle ansatte i kirken. Partene er derfor blitt enige om å nedsette et nytt partssammensatt utvalg som skal fortsette å jobbe med dette frem mot tariffoppgjøret i 2024, sier Gun Hafsaas.

Partene har frist til 10.11.2022 til å vedta resultatet.

Vedlegg og ressurser

Lønnstabeller rDnk Her kan du se våre foreløpige beregninger for nye årslønner i stillingskodene 0922 Kapellan, 1537 Prostiprest og 1555 Sokneprest. Tallene er ikke endelig godkjent, så det kan komme noen små justeringer.
Rammen er 3,84 % - hvorfor får jeg lavere tillegg? Les mer om sammenhengen mellom overordnet økonomisk ramme for oppgjøret og den enkeltes lønnstillegg.
Spørsmål og svar om lønnsoppgjøret 2022 Her har vi samlet spørsmål og svar om årets lønnsoppgjør i kirken.

Relaterte artikler

Lønnsoppgjøret i kirken starter nå

- Årets lønnsoppgjør i kirken er viktig både for å sikre rekruttering og for å motivere de ansatte som står foran omorganisering og endring, sier forhandlingsleder Gun Hafsaas i Unio KA. Forhandlingene startet 27. september.

More-button