Rammen er 3,84 % – hvorfor får jeg lavere tillegg?

Lønnsoppgjøret i kirken 2022 endte med en overordnet økonomisk ramme på 3,84 %. Hva den enkelte ansatte får i lønnsøkning avhenger i tillegg av det som på tariffspråk heter overheng og glidning. Dette henger sammen med det som på tariffspråk heter overheng og glidning.

Oversatt betyr det: deler av den økonomiske rammen er allerede «spist opp» på grunn av den lønnsøkningen som ble gitt i fjor (overheng) og den lønnsøkningen som følger av ansiennitetsopprykk, stillingsbytter og andre individuelle lønnspåslag (glidning). Derfor er lønnstillegget for den enkelte ansatte en lavere prosentsats enn den overordnete rammen.

Slik regnes lønnen ut:

Den overordnete økonomiske rammen er den gjennomsnittlige lønnsøkningen fra ett kalenderår til det neste.

En ramme på 3,84 % betyr derfor at den samlede gjennomsnittslønna for alle arbeidstakerne i kirken skal være 3,84 % høyere enn gjennomsnittslønna året før. Dette kaller vi årslønnsvekst.

Rammen for årets lønnsoppgjør består av:

  • Overhenget, som er helårsvirkningen av lønnsøkningen alle ansatte fikk i 2021.
  • Glidningen, som er summen av alle individuelle lønnsendringer som er oppstått gjennom året.
  • Årets lønnstillegg, som er den lønnsøkningen du ser på lønnsslippen etter dette tariffoppgjøret. For ansatte i rDnk er dette tillegget 2,48 % per 1.5.2022.

Vi gjør oppmerksom på at den samlede lønnsmassen for fellesrådene og lønnsmassen for rettssubjektet Den norske kirke behandles som to separate lønnsmasser. Det betyr også at effekten av overheng og glidning er forskjellig for hver av de to lønnsmassene. Noe som igjen kan gi den effekten at årets lønnstillegg blir ulikt for de to områdene. Likefullt er årslønnsveksten (3,84 %) lik for begge gruppene.