Foto Helene Moe Slinning

Foto Helene Moe Slinning

Dette skal Presteforeningen jobbe for!

Generalforsamlingen 2024 har vedtatt politiske målsettinger for Presteforeningen 2024-2027, disse er styrende for foreningens arbeid i perioden. Presteforeningen vil også ta med seg de politiske målsettingene inn i et eventuelt nytt felles profesjonsforbund med Diakonforbundet og KUFO.  

Styrket profesjonsorganisasjon 

Et hovedmål for perioden er å styrke vårt arbeid som profesjonsorganisasjon.  

Vi ser det som viktig at prestenes samlede kompetanse underbygger kirkens oppdrag og bidrar til kvalitet i prestetjenesten i møte med bredden i folkekirken, og preste- og samtaletjenesten i samfunnsinstitusjoner. Denne kompetansen får prestene både gjennom grunnutdanning (profesjonsstudium og alternative utdanninger) og etter- og videreutdanning. Presteforeningen understreker i dokumentet at teologisk kompetanse er viktig for kirken, og at cand.theol derfor skal være den primære utdanningsveien til prestetjeneste.  

Viktige profesjonsfaglige målsettinger vi vil jobbe for:  

Fortsatt handlekraftig fagforening 

Generalforsamlingen ser det også som et hovedmål at Presteforeningen bevarer sitt omdømme som en forutsigbar, troverdig og handlekraftig fagforening for prester. Rekruttering til yrket er en hovedutfordring. Denne utfordringen må møtes med et bredt spekter av virkemidler, slik som økt anerkjennelse av og kunnskap om presteyrket, gode lønns- og arbeidsvilkår og faglige utviklingsmuligheter. 

Viktige målsettinger vi som fagforening vil jobbe for: 

Kirke- og samfunnsengasjement 

Som fag- og profesjonsforening skal vi fortsatt ha et sterkt kirkepolitisk og samfunnspolitisk engasjement.  

De politiske målsettingene legger blant annet vekt på at Presteforeningen skal jobbe for: 

Politiske målsettinger i sin helhet

Kategorier

Aktuelt