Foto Helene Moe Slinning

Foto Helene Moe Slinning

Resolusjon: Medbestemmelse og kirkelig organisasjonsutvikling

Denne resolusjonen ble lagt frem av Presteforeningens representantskap og vedtatt av generalforsamlingen 13. mars.

Presteforeningens generalforsamling mener det behov for nye og forpliktende former for medbestemmelse på tvers av arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke. I tillegg vil vi ta til orde for en reell og avtalefestet medvirkning som ivaretas gjennom felles organer for hele trossamfunnet.

Presteforeningens generalforsamling ser på medbestemmelse som en avgjørende verdi og et viktig verktøy i det videre arbeidet med kirkelig organisering. God medbestemmelse er olje i endringsmaskineriet, dårlig medbestemmelse er sand i det samme maskineriet.

Kirkemøtets vedtak om kirkelig organisasjonsutvikling legger opp til at det kan inngås avtaler som flytter ansvar mellom de to arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke. Vi ønsker å utvikle Hovedavtalen i KA-sektoren slik at det etableres medbestemmelsesordninger som kan fungere på tvers av arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke, når ansvar flyttes fra en arbeidsgiver til en annen. De nye ordningene må basere seg på rettighetene til de tillitsvalgte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk), som i dagens hovedavtale er de mest omfattende.

Ulike vedtak fra Kirkemøtet innebærer også at stadig flere oppgaver skal ivaretas gjennom felles ordninger for hele Den norske kirke (ofte kalt trossamfunnsnivå). Medarbeiderundersøkelsen, felles system for konflikthåndtering, felles personalreglement og etter- og videreutdanning er eksempler på områder Kirkemøtet ønsker at skal håndteres felles på trossamfunnsnivå. Det finnes ingen medbestemmelse etter Hovedavtalen for de ansatte på trossamfunnsnivå, siden medbestemmelsen er knyttet til ansettelsesforholdet i kirkens 349 ulike virksomheter. 

Presteforeningens generalforsamling vil derfor ta til orde for at det etableres en avtalefestet medvirkning mellom trossamfunnet Den norske kirke og de ansattes fagforeninger. Denne medvirkningen må bygge på hovedavtalens prinsipper om likeverdige parter med gjensidig rettigheter og plikter. De ansattes stemme må også finne sin plass på trossamfunnsnivå.

Kategorier

Aktuelt