Sogneprest i Austad Fjell Christoffer Tjelle, dialogprest i Drammen Karoline Faber, medlem i Austad Fjell menighetsråd Ingvild Tågvold Flaten og tidligere dialogprest i Drammen Ivar Flaten. Foto Einar Tjelle

Sogneprest i Austad Fjell Christoffer Tjelle, dialogprest i Drammen Karoline Faber, medlem i Austad Fjell menighetsråd Ingvild Tågvold Flaten og tidligere dialogprest i Drammen Ivar Flaten. Foto Einar Tjelle

«Det livssynsåpne samfunn – dialog og polarisering»

Christoffer Tjelle ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for å delta på Nordisk Dialogkonferanse i Trondheim mars 2023. I denne rapporten deler han inntrykk og refleksjoner, og forteller hvordan han har gjort seg bruk av dette i sitt arbeid med religionsdialog i Drammen.

Dialogkonferanse i Trondheim

Det er flott at Presteforeningen oppmuntrer til å ta videreutdanning og delta på ulike faglig relaterte konferanser og kurs. Vinteren 2023 fikk jeg gleden av å motta støtte for å delta på den nordiske dialogkonferansen som ble gjennomført i Trondheim 14.-16. mars med rundt 60 deltakere fra ulike dialogmiljø, hovedsakelig med tilknytning til de nordiske folkekirkene.

De nordiske dialogkonferansene har blitt gjennomført jevnlig siden 2005. Forrige konferanse var i Helsinki i november 2021, og den neste blir i Danmark 24.-26. september 2024. I Norge var det kirkelig dialogsenter i Trondheim og i Oslo som hadde fått oppgaven med å arrangere konferansen på vegne av Den norske kirke.

Det livssynsåpne samfunn – dialog og polarisering

Tema for konferansen var «Det livssynsåpne samfunn – dialog og polarisering». I år er det 10 år siden vi fikk den offentlige utredningen om en ny tros- og livssynspolitikk i Norge, og med den også begrepet «Det livssynsåpne samfunnet». Dette kjennetegnes av at storsamfunnet anerkjenner og positivt legger til rette for at alle mennesker kan få praktisere sitt livssyn. Tro og religiøs praksis skal bli anerkjent som noe positivt. Utredningen var en viktig premissleverandør i arbeidet frem mot en ny tros- og livssynslov som trådte i kraft fra 2021.

«Det livssynsåpne samfunnet» er en visjon og noe å strekke seg etter, men hva betyr det i praksis? Hvor går grensene? Hva er erfaringene lokalt og hvordan kan samfunnet implementere tankene fra utredningen?

Mange spennende foredrag

Det var mange spennende foredrag, blant annet av generalsekretær i STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) Ingrid Rosendorf Joys, religionssosiolog Lars Laird Iversen og professor Sturla Stålsett, som ledet det offentlige utvalget. En oppsummering av konferansen er tilgjengelig på podcasten «Ypsilonsamtaler», Det livssynsåpne samfunn – Ypsilonsamtaler | Acast, hvor det også er en lenke til opptak av alle foredragene.

Selv satte jeg også stor pris på interessante workshops om lokalt arbeid i Trondheim, omvisning i den jødiske synagogen, gudstjeneste i Nidarosdomen og ikke minst samtaler med kollegaer og nye kjente fra våre nordiske naboland og fra Norge. Konferansen motiverte og forsterket vårt lokale engasjement for religionsdialog og det å være en relevant kirke i en svært flerreligiøs drabantby i Drammen.

Viktig møtested

Mange av deltakerne var folk med spesialinteresse for dialogarbeid i kirken. De kirkelige dialogsentrene var godt representert og også folk med dialogansvar i bispedømmene og sentralt i kirken. Det var viktig og riktig. Likevel tenker jeg at dette også var en viktig konferanse for oss som jobber på grasrota i en lokalmenighet. Jeg møtte noen kolleger fra lokalmenigheter, men jeg tror mange flere kunne ha glede av å delta. Det handler ikke minst om å komme sammen og se at vi er mange som deler de samme utfordringene og visjonene om hvordan vi skal være kirke i en (for stadig flere) ny flerreligiøs og flerkulturell kontekst. Fra vår menighet sponset menighetsrådet også en representant fra menighetsrådet, og også det bidro til at deltakelsen ble ekstra verdifull: Vi er flere som deler inspirasjon og inntrykk når vi kommer hjem.

Aktuelle erfaringer i egen sammenheng

I løpet av våren har jeg gjort flere erfaringer som viser at tematikken i denne konferansen er viktig og aktuell:

I april ble det en stor sak med spørsmål om en videregående skole i byen skal legge til rette for bønnerom for elevene under Ramadan. Dette går rett inn i spørsmålet om hva «Det livssynsåpne samfunn» er og hvor grensene skal gå. Det var en opphetet debatt, og jeg valgte som prest å ta del i debatten hvor jeg forsvarte elevenes selvsagte rett til å be, samtidig som jeg problematiserte skolens plikt til å tilby et eget bønnerom og avviste kravet om at bønn skal legitimere skulk og uro i klasserommene. Det livssynsåpne samfunn har også sine begrensninger og må vurderes i lys av andre verdier og rettigheter.

I mai ble alle skoler og barnehager i Drammen pålagt å feire Pride med flaggheising og temaundervisning. Dette førte til mange reaksjoner i byen, og mange markeringer ble sabotert. Selv om kirken ikke har tatt en aktiv rolle i debatten som fulgte, så er det et interessant eksempel på det som religionssosiolog Iversen omtalte som «uenighetsfellesskap». Både skolen, samfunnet, kirken og forumene vi har for religionsdialog kjennetegnes like mye av å være «uenighetsfellesskap» som verdifellesskap. Det må vi i større grad forholde oss til. Hør foredraget på lenken her i artikkelen!

Et siste eksempel er fra et informasjonsmøte om konfirmasjon i mai. Da møtte jeg en familie som har en delt relgiøs tilhørighet. Mor er hindu og far er kristen. De ønsker at deres døpte barn skal kunne være konfirmant i kirken uten å måtte oppleve det som å velge bort den hinduistiske tilhørigheten sin. Da var det fint å ha samtalt med svenske deltakere på dialogkonferansen som nettopp har gjort slike erfaringer tidligere. I vårt nye konfirmantopplegg, «dialogkonfirmant», vil konfirmantens hindutilhørighet bli en ressurs i stedet for å være et problem. En utforskning av likheter og forskjeller mellom denne og andre religioner vil bli brukt til også å få en tryggere tilhørighet til kristen tro og kirken som et sted hvor det er plass og rom for å være den vi er, midt i all vår forskjellighet.


Relaterte artikler

Hav, sjø, båt og fiske – Jesusfortellingenes kulisser

Sveinar Medhaug og Rune Richardsen ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for sammen å oppleve områder i Israel med særlig relevans til evangelienes fortellinger om sjø, båt, fisking, ol. Dette for å bruke erfaringene i "båt-konfirmant-opplegget" i Åkra sokn.

More-button

Wisdom school – retrett i Bonnevaux

Tor Magne Handeland har deltatt på "Wisdom school" i regi av The World Community for Christian Meditation ved Bonnevaux Abbaye i Frankrike. Han mottok midler fra Presteforeningens Frie Internasjonale stipend, og her forteller han om oppholdet ved senteret i Bonnevaux og tenkning bak "Wisdom school.

More-button

«Pilgermesse» i Hamburg

Anna Runesson ble tildelt støtte fra Frie internasjonale stipend for å delta på «Pilgermesse» i Hamburg i februar 2023. I denne rapporten forteller hun fra symposiet i forkant av messen og fra selve messen.

More-button