Forsiden < Kontakt oss < Tariffutvalg

Tariffutvalg

For hvert tariffområde velger PF et tariffutvalg.
For tariffområde KA opptrer Sentralstyret som tariffutvalg. I tillegg er det opprettet et eget fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd.
På statlig sektor er det et eget tariffutvalg for tilsatte i Feltprestkorpset som ivaretar forhandlinger og medbestemmelse på sitt område.

Tariffutvalgenes oppgaver:

a. Rådgir Sentralstyret på sitt tariffområde
b. Forbereder og gjennomfører årsmøter
c. Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret/ Representantskapet
d. Behandler andre saker av interesse for medlemmene
e. Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra foreningen, som skal være tilstrekkelige til aktiviteten. Foreningens sentrale sekretariat forestår inn- og utbetalinger, samt fører regnskap
f. Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet