Samlet kritikk av budsjettet

 

Sammen med 9 andre organisasjoner i kirkelig sektor slår Presteforeningen fast at det fremlagte statsbudsjettet ikke innfrir de økonomiske forutsetningene Stortinget la til grunn for omdanningen av Den norske kirke til eget rettssubjekt. «Dermed innfris heller ikke målsettingen om trygghet under omstilling.» Les hele uttalelsen her.

 

Prop. 1 S (2016-2017)
DEN NORSKE KIRKES ØKONOMI

Partene på kirkelig sektor samlet til møte 10. oktober 2016 mener at det fremlagte forslag til kirkebudsjett ikke innfrir de økonomiske forutsetninger Stortinget la til grunn for omdanningen av Den norske kirke til eget rettssubjekt i mai 2016. Dermed innfris heller ikke målsettingen om «trygghet under omstilling».

Regjeringen redegjorde overfor Stortinget om at den kirkelige oppgaveløsning vil være den samme eller utvidet etter virksomhetsoverdragelsen.  Det ble vist til at «gjeldende nivå på statens bevilgninger til Den norske kirke skal legges til grunn» (Prop. 55 L s. 49). En samlet komite sluttet seg til denne forutsetningen (Innst. 256 L – 2015-2016 s.11).

Stortinget forutsatte videre at rettssubjektet Den norske kirke skulle sikres en «forsvarlig egenkapital» (Innst. 256 L – 2015-2016 s.8).

Regjeringen har lagt fram et budsjettforslag som medfører en reduksjon i driftsbevilgningen til Den norske kirke på 2 % i forhold til 2016. Budsjettforslaget vurderes ikke som tilstrekkelig til å kunne opprettholde kirkens tjenestetilbud på dagens nivå.

Dermed innfris heller ikke målsettingen om «trygghet under omstilling».

Partene forventer at Stortinget sørger for at de økonomiske forutsetningen for vedtaket om å omdanne Den norske kirke til eget rettssubjekt blir innfridd.   Driftsbevilgningen til det nye rettssubjektet forventes minimum tilbake til 2016-nivå samt påslag for forventet pris- og lønnsvekst for 2017.

Egenkapitalen, som er foreslått på kr 100 mill, bør reguleres opp til 15 % av drifts-bevilgning. Partene mener det er urimelig at lønnsutgifter til kirkelige embetsmenn som selv velger å bli igjen i staten, skal belastes rettssubjektet Den norske kirkes fremtidige budsjett. Den foreslåtte fullmakt om at Post 70 kan nyttes under Post 01 (Prop. 1 S s.124) bør fjernes.

Som følge av bortfall også av statlige ordninger som understøtter partssamarbeid og tillitsvalgt-ordninger, anmoder partene på KA-sektoren om kr 5 mill som kan forsterke samarbeidet mellom partene knyttet til pågående kirkereformer nasjonalt og lokalt (kommunereformen)

Frank Grimstad, adm.dir. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (sign)
Martin Enstad, leder Den norske kirkes Presteforening (sign)
Mette Henriksen Aas, seksjonsleder Fagforbundet (sign)
Trond Ellefsen, nestleder Delta (sign)
Hans Ole Rian, forbundsleder Musikernes fellesorganisasjon (sign)
Harald Skarsaune, generalsekretær Kirkelig Undervisningsforbund (sign)
Leiv Sigmund Hope, generalsekretær Det Norske Diakonforbund (sign)
Hans Erik Skjæggerud, forbundsleder Parat (sign)
Eystein Madland Hagesæther, rådgiver Akademikerforbundet (sign)
Irmelin Stødle, rådgiver Fellesorganisasjonen (FO) (sign)