Særavtale om rammer for arbeidstid og fleksitid for kontoransatte

Avtalen gir rammer for arbeidstid og fleksitid for ansatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Sammen med avtalen følger en veiledning som du kan lese nederst i denne artikkelen.

Avtalen er inngått mellom Kirkerådet, Presteforeningen og andre fagforeninger i Den norske kirke (rettssubjektet) og ble sist reforhandlet 18.9.2020

Særavtale om rammer for arbeidstid og fleksitid for ansatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat (gjelder fra 1.11.20)

Denne særavtalen om rammer for arbeidstid og fleksitid er inngått med hjemmel i Hovedavtalens del A og aml. § 10-5.

Del I Arbeidstid og fleksitid

§ 1 Virkeområde

Ordningen gjelder for alle arbeidstakere ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Unntak kan bare gjøres for arbeidstakere som av tjenstlige grunner ikke kan komme inn under ordningen. Etter forutgående drøftelser med tillitsvalgte fastsetter arbeidsgiver hvilke arbeidstakere som av tjenstlige grunner må unntas.

§ 2 Kjernetid og ytre arbeidstid

Med kjernetid menes det tidsrom hvor alle som hovedregel skal være til stede. Med ytre arbeidstid menes det tidsrom hvor arbeidstidens begynnelse og slutt kan variere fra dag til dag.

Kjernetiden er fra kl. 09.00 til kl. 14.00 hele året.

Normalarbeidsdagen er fra kl. 08.00 til kl. 15.30.

Den ytre arbeidstid er fra kl. 06.00 til kl. 21.00 mandag til fredag hele året.

Det kan ikke arbeides mer enn 12,5 timer pr. dag eller 48 timer pr. uke.

Helt unntaksvis kan det arbeides fleksitid også på lørdager mellom kl. 07.00 og kl. 18.00.

For enkelte arbeidstakere som har en annen arbeidstid kan arbeidsgiver og den ansatte avtale andre tidspunkter for kjernetid og ytre arbeidstid. Tillitsvalgte skal orienteres om bruken av slike avtaler.

For fleksitid utbetales ikke godtgjørelse etter Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 5.

§ 3 Avregningsperioden

Avregningsperioden følger kalenderåret.

§ 4 Avspasering og tidsoverføring av plusstimer

Det tillates overført 50 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode. Tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn. Plusstimer utover 50 blir strøket uten kompensasjon.

Avvikling av avspaseringstid i avregningsperioden skal godkjennes av arbeidsgiver på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

Senest 1.september (fire måneder før avregningsperiodens utløp), skal arbeidsgiver og arbeidstaker planlegge hvorledes opparbeidede plusstimer, som ikke kan overføres, skal kunne avspaseres før avregningsperiodens utløp.

RAMU får oversendt rapporter om avspaseringsregnskap og overtidsbruk pr 1. september og 31. desember hvert år. Rapport pr 31. desember oversendes AMU.

§ 5 Overtidsarbeid

Arbeidstaker kan ikke pålegges å arbeide fleksitid utover ordinær arbeidstid.

Pålagt overtidsarbeid som etter avtale skal avspaseres, skal holdes adskilt fra plusstimer i fleksitidsregnskapet.

Arbeidstakeren kan selv velge om overtidstimer, som etter avtale med arbeidsgiver kan avspaseres time for time, i stedet skal overføres til fleksitidsregnskapet ved avregningsperiodens slutt for å unngå at minustimene blir trukket i lønn.

Del II  Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

§ 6 Virkeområde

For arbeidstakere ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat som i forbindelse med sine arbeidsoppgaver skal delta på aktiviteter regulert i Særavtalen for kirkelige stillinger pkt. 4 («leiravtalen»), samt visitas, konferanser, rådgiversamlinger og liknende over ett eller flere døgn, oftest andre steder enn på den vanlige arbeidsplassen gjelder følgende:

§ 7 Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Arbeidstid ved leir og liknende (jfr «leiravtalen») og på visitas, konferanser, rådgiversamlinger og liknende kan, når det ikke er mulig å løse dette innenfor den normale arbeidstidsordningen, gjennomsnittsberegnes slik: Den alminnelige arbeidstiden kan ikke overstige 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, men kan ingen enkelt uke overstige 54 timer.

Det delegeres til partene lokalt* i virksomheten å inngå avtaler for hvert enkelt arrangement i tråd med Særavtalen om kirkelige stillinger § 4.1.1, og innenfor rammene av § 4.2.1

Det er lokal arbeidsgivers ansvar å samordne arbeidsplanene i tråd med Særavtalen om kirkelige stillinger § 4.1. 2

Arbeidstakerne skal godtgjøres etter Særavtalen om kirkelige stillinger § 4.3

Veiledningen om «Leirarbeid og liknende» til Særavtalen om kirkelige stillinger skal brukes så langt det er naturlig.

*Lokalt i denne sammenhengen betyr bispedømmeadministrasjonene og Kirkerådets sekretariat.

Avtaleperiode

§ 8 Varighet

Særavtalen gjelder med virkning fra og med 1. november 2020. Hver av partene kan si opp avtalen med tre måneders frist.

 

Partenes felles veiledning om arbeidstid ved visitaser, fagsamlinger, VTP/VTVT, ungdomsting og Ungdommens kirkemøte

Denne veiledningen er skrevet med visitaser, fagsamlinger, VTP/VTVT, ungdomsting og Ungdommens kirkemøte som referanseramme. Den kan brukes ved andre arrangementer så langt det passer.
Partene ble 19. september 2020 enige om nye §§ 6 og 7 til Særavtale om rammer for arbeidstid og fleksitid for ansatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat.

Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittsberegning forutsetter at det foreligger en arbeidsplan. Arbeidsplanen skal vise hvordan arbeidstiden er plassert og ikke minst når arbeidstaker har fri. Ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådet har arbeidsplan basert på normalarbeidsdagen. Endres arbeidsplan i forbindelse med visitas, ungdommens kirkemøte eller annet skal den så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen drøftes med arbeidstakerens tillitsvalgte. Så langt det er praktisk mulig bør endret arbeidsplan behandles samtidig som avtale om gjennomsnittsberegning inngås. Arbeidsplaner handler ikke bare om å planlegge når arbeidsdagene blir lange. Minst like viktig er å planlegge de korte dagene og fridagene.

Dersom partene lokalt* finner det hensiktsmessig er det anledning til å inngå avtale om gjennomsnittsberegning ved flere arrangementer samtidig. Når samme person/er skal delta på samme type arrangementer flere ganger i løpet av en periode (f.eks. ett år) kan det inngås en avtale om gjennomsnittsberegning for hele perioden.

*Lokalt i denne sammenhengen betyr bispedømmeadministrasjonene og Kirkerådets sekretariat.

Overtid

Overtid kan brukes sammen med avtale om gjennomsnittsberegning eller alene. Det skal være et særlig og tidsavgrenset behov for overtid. Arbeidsmiljøloven § 10-6 gir rammer bruk av overtid. De lokale partene kan skriftlig avtale utvidet overtidsbruk innenfor rammene av § 10-6 nr 5. Utvidet overtidsbruk forutsetter samtykke fra den enkelte.

Eventuelle søknader til Arbeidstilsynet (Arbeidsmiljøloven § 10-6, 6. ledd) gjøres av partene på nasjonalt nivå i virksomheten.

God og tidlig planlegging skal alltid tilstrebes. Det gir mulighet til gode dialoger om hvordan arbeidstiden kan planlegges og organiseres.

*Lokalt i denne sammenhengen betyr bispedømmeadministrasjonene og Kirkerådets sekretariat.