Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering for prester i Den norske kirke (rettssubjektet)

Avtalen du leser på denne siden er inngått på virksomhetsnivå mellom Kirkerådet og de tillitsvalgte. Avtalen gir utfyllende bestemmelser til arbeidstidsavtalen som er inngått mellom KA og fagforeningene.

Den overordnete avtalen om arbeidstid som er inngått mellom KA og fagforeningene finner du her: Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen). Avtalene bør leses i sammenheng og PF har derfor laget en egen artikkel der de to avtalene er sammenstilt.

Bestemmelser om leir finnes i Særavtale for kirkelige stillinger.

  • Vi minner om muligheten for å legge «normalukeplan» til grunn for tilleggslønn (§ 3). Her kan presten og prosten bli enige om en ukeplan (eller flere) som reflekterer den gjennomsnittlige arbeidsbelastningen til presten, inkludert arbeid på kveld, natt, lørdag og søndag. Fordelen med en slik normalukeplan er at den henger godt sammen med logikken om forhåndsberegnet tilleggslønn, den gir dessuten mindre byråkrati og mindre detaljstyring. En slik plan gir arbeidstakeren mer frihet, men også mer ansvar for å holde seg innenfor planens rammer.
  • Bestemmelsen om 20 % ubundet arbeidstid er flyttet til Særavtale om kirkelige stillinger (§ 5.6)
  • Bestemmelser om leir er flyttet til Særavtale om kirkelige stillinger (§ 4) for å sikre samordning med andre kirkelige tilsatte.

Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering for prester

§1 Forankring, varighet og virkeområde

Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalens del A og AML. § 10-5. Avtalen skal legge tydelige rammer for prestens arbeidstid og fritid, samtidig som virksomhetens behov og prestetjenestens egenart skal ivaretas.

Denne avtalen gjelder for prester omfattet av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen).

Avtalen gjøres gjeldende fra 01.07.2019 til 31.12.2020.

Hvis særavtalen ikke er skriftlig sagt opp av noen av partene innen en måned før utløpstid, anses avtalen fornyet for 1 – ett – år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

§ 2 Arbeidsplan

Presten skal arbeide etter en oppsatt arbeidsplan som skal vise prestens arbeidstid og fritid. Arbeidsplanen skal dekke prestens oppgaver i henhold til § 2 i tjenesteordning for menighetsprester. Prosten, skal i samråd med presten utarbeide arbeidsplanen. Planene i tjenestedistriktet skal fordele tjenesteansvar mellom prestene. Når flere prester har særskilt arbeidsområde i samme sokn, utarbeider soknepresten i samråd med de andre berørte prestene forslag til arbeidsplaner for soknet og sender dette til prosten.

Planen skal gi rom for nødvendige forberedelser. Det skal tas hensyn til reisetid ut fra lokale forhold i arbeidsplanen.

Planperioden fastsettes etter drøftinger på nasjonalt nivå.

Endelig oppsett av arbeidsplan skal fastsettes etter drøftinger på prostinivå. Hvis det ikke oppnås enighet om oppsett av arbeidsplaner, treffer biskopen avgjørelse etter drøfting på bispedømmenivå.

Vesentlige endringer i arbeidsplanen fra prostens side skal varsles minst 14 dager i forveien.

§ 3 Normalukeplan

Dersom prost og prest er enige kan det for den enkelte prest utarbeides en eller flere normalukeplaner. Planene skal gjenspeile den gjennomsnittlige arbeidsbelastningen både med hensyn til arbeid på særskilte tidspunkt og den totale arbeidsbelastningen gjennom perioden. Denne kan gjelde for hele eller deler av arbeidsplanperioden. Normalukeplan legges da til grunn for tilleggslønnen, jf dog arbeidstidsavtalen § 6, femte ledd.

Det utarbeides egne arbeidsplaner for høytidene.

§ 4 Ukentlig arbeidstid og gjennomsnittsberegning

Ved gjennomsnittsberegning ordnes arbeidstiden slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelig arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i løpet av noen enkelt uke.

Partene ønsker å minne om Tjenesteordning for menighetsprester § 16 første ledd:

«Prest som i sin prestegjerning ser seg tvunget til jevnlig å gjøre tjeneste utover en normalarbeidstid, skal henvende seg til nærmeste overordnede som skal bistå presten med å finne fram til adekvat prioritering av arbeidsoppgavene eller andre rådgjerder som kan lette arbeidssituasjonen, og – dersom det finnes nødvendig – eventuelt ta opp spørsmålet om endring av arbeidsfordeling eller instruks.»

§ 5 Timeoversikt og avspasering

Presten skal føre oversikt over medgått arbeidstid. Prosten skal legge til rette for at plusstimer skal kunne avspaseres.

Plusstid kan avspaseres time for time. Avspasering av hele dager skal godkjennes av prosten. Det kan avvikles 24 hele dager i løpet av avregningsåret.

Dersom plusstiden overstiger 50 timer har prest og prost gjensidig ansvar for snarest mulig å avtale hvordan plusstid kan avspaseres. Prest og prost har gjensidig ansvar for at slik avtale følges opp og gjennomføres. I rimelig tid før avregningsperiodens utløp, skal prosten kontakte presten for å planlegge hvordan opparbeidede plusstimer, som ikke kan overføres, skal kunne avspaseres før avregningsperiodens utløp.

RAMU får oversendt rapporter om avspaseringsregnskap og overtidsbruk pr 1. september og 1. februar hvert år. Rapport pr 1. februar oversendes AMU

§ 6 Avregningsperiode

Avregningsperioden er ett år og avregning skjer pr 01.02 hvert år.

Det tillates overført 50 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode. Tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn. Plusstimer utover 50 blir strøket uten kompensasjon.

§ 7 Overtid

Overtid skal være pålagt og kontrollerbar.