Rutiner for varsling fra tillitsvalgte og medlemmer om kritikkverdige forhold i Presteforeningens organisasjon

Disse rutinene gjelder medlemmer og tillitsvalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i Presteforeningens organisasjon, herunder varsling om kritikkverdige forhold utført av tillitsvalgte og ansatte i foreningen. Dersom varslingen gjelder kritikkverdige forhold knyttet til tillitsvalgtes yrkesutøvelse som prest skal varslingen rettes til arbeidsgiver.

Det vises også til Etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte i Presteforeningen.

Rutiner

1. Varsling
Tillitsvalgte og medlemmer i Presteforeningen skal på en enkel og trygg måte kunne melde fra om kritikkverdige forhold i organisasjonen og/eller blant tillitsvalgte og tilsatte slik at man kan gjøre noe med det som påtales. Denne rutinen er skrevet for å si noe om hva som bør varsles om, hvordan en varsler og hvordan varselet behandles.

2. Om hva
Det er et mål at det skal være en kultur i Presteforeningen for å melde fra om kritikkverdige forhold i organisasjonen. Dette kan for eksempel være mobbing eller utilbørlig oppførsel, uønsket seksuell oppmerksomhet eller misbruk av makt, posisjon eller felles midler. Hvis noen misbruker sin rolle som tillitsvalgt eller tilsatt i Presteforeningen skal dette ikke tolereres, men varsles i organisasjonen.
Verken tillitsvalgte eller medlemmer som varsler skal utsettes for gjengjeldelse på grunn av varslingen.
Merk at kritikkverdige forhold i arbeidsforholdet/på den enkeltes arbeidsplass skal meldes etter de rutiner som gjelder på den aktuelle arbeidsplassen.

3. Til hvem
Varsel om tillitsvalgte eller tilsatte i Presteforeningen skal gis så raskt som mulig til generalsekretær i Presteforeningen, som informerer leder i foreningen. Hvis varselet gjelder leder, skal generalsekretær varsle nestleder. Varsel om generalsekretær gis til Presteforeningens leder eller nestleder, som informere hverandre gjensidig.
Hvis varsler trenger bistand for å fremsette varselet oppfordrer vi til at man tar kontakt med en tillitsvalgt man har tillit til (f.eks medlemmer av stiftsstyret, representantskapet, sentralstyret), slik at de sammen kan sende varsel ifølge rutinen.

4. Hvordan
Det oppfordres til å varsle skriftlig og undertegnet, men varselet kan også gis på annen måte. Varselet bør ha en saklig form, et tydelig budskap med faktiske og korrekte opplysninger, samt egne vurderinger av hva som har skjedd.

5. Videre behandling
Etter varsling vil den det varsles mot bli kontaktet og få mulighet til å gi sin versjon av det som er varslet om. Det vil bli gitt tilbud om benytte seg av bisitter. Varsleren vil få anledning til å respondere på tilsvaret. Varsler skal få tilbakemelding innen 14 dager.
Hvis varselet krever mer saksbehandling eller oppfølging vil det normalt være Presteforeningens sentralstyre som vil behandle varselet videre.

6. Reaksjon
Det vil være en naturlig konsekvens av et alvorlig varsel mot en tillitsvalgt at generalsekretær og leder ber vedkommende trekke seg fra tillitsvervet.

Vedtatt av representantskapet 6.juni 2018