Etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte i Presteforeningen

Vedtatt av Representantskapet 13.10.2021.

1 Definisjoner

Med tillitsvalgte menes personer som har påtatt seg verv i et eller flere av Presteforeningens organer.

Med ansatte menes personer er ansatt i eller gjør tjeneste for Presteforeningens sekretariat.

2 Etterrettelighet

Presteforeningens tillitsvalgte og ansatte skal opptre etterrettelig, ansvarlig og tydelig.

3 Diskriminering

I møter og oppdrag på vegne av Presteforeningen skal tillitsvalgte og ansatte møte alle med respekt og ingen skal forskjellsbehandles på noe grunnlag.

Profesjonsetikkens vektlegging av møtet med den andre og verdiene åpenhet og integritet bør legges til grunn i organisasjonens arbeid.

4 Trakassering

I Presteforeningen er det nulltoleranse for trakassering. Som organisasjon har vi derfor et ansvar både for å forebygge og hindre alle former for trakassering, og for å reagere dersom det skulle skje.

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Trakassering kan skje på ulike måter. Selv om trakassering normalt forstås som negative og krenkende handlinger som skjer systematisk og gjentas over tid, kan også enkelthendelser av en viss alvorlighetsgrad være en form for trakassering.

5 Konfidensialitet

Sensitiv informasjon skal behandles med aktsomhet og vanlige bestemmelser for personvern gjelder.

6 Integritet

Tillitsvalgte og ansatte skal opptre med integritet uten tanke på egen fordel eller ulempe. Alle beslutninger som tas skal tåle åpenhet.

7 Rusmidler

Møter, middager og sosiale arrangement i regi av Presteforeningen skal være inkluderende for alle deltakere. Bruk av alkohol ved Presteforeningens arrangementer skal skje med stor forsiktighet og som normalordning bekostes av den enkelte møtedeltaker. Medlemsmidler skal kun ved spesielle anledninger benyttes til begrenset servering av alkohol. Avgjørelse om dette tas av generalsekretær og leder.

Det er uakseptabelt å være påvirket av rusmidler ved utførelse av oppgaver som tillitsvalgt eller arbeid i Presteforeningens sekretariat.

8 Habilitet
Tillitsvalgte og ansatte må unngå konflikter mellom egne og organisasjonens interesser. Derfor må ingen delta i eller søke å påvirke saker hvor det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tillit til den enkeltes uavhengighet eller partiskhet.

9 Gaver

Tillitsvalgte og ansatte skal ikke motta gaver som kan betraktes som en uberettiget fordel eller som er egnet til eller ment å lede til gjenytelser. Man skal heller ikke bruke sitt tillitsverv eller ansettelsesforhold til å skaffe seg selv eller nærstående personer en utilbørlig fordel.

10 Forvaltning av medlemmenes fellesmidler

Økonomiske ressurser foreningen har til rådighet skal disponeres til det beste for organisasjonen og medlemmene.

Økonomiske prioriteringer skal bidra til foreningens formål om å samle Den norske kirkes prester og teologiske kandidater til gjensidig hjelp i åndelige forhold og løsning av kirkelige oppgaver på evangelisk luthersk grunn, ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, samt arbeide for å fremme kollegialt samhold og samarbeid.

11 Bærekraft og miljø

Tillitsvalgte og ansatte skal være bevisst hvilken påvirkning adferd og beslutninger kan få for bærekraft og miljø, og så langt som mulig velge de mest bærekraftige løsningene.

12 Varslingsrutiner
Presteforeningens tillitsvalgte og ansatte varsler om kritikkverdige forhold i egen organisasjon eller på egen arbeidsplass.

Se også Rutiner for varsling fra tillitsvalgte og medlemmer om kritikkverdige forhold i Presteforeningens organisasjon.