Veiledning til pensjonister som gjør tjeneste i kirken

Mange pensjonerte prester ønsker å gjøre tjeneste i kirken, enten det er som enkeltoppdrag eller lengre vikariater. I den forbindelse reises det ofte noen praktiske spørsmål. På denne siden finner du noe veiledning, i tillegg kan du ta kontakt med sekretariatet for oppfølgende spørsmål eller ta kontakt med et av medlemmene i PFs fagutvalg for pensjonister.

Pensjonisters tjeneste

I 2021 bidro pensjonister med 71,3 årsverk til prestetjenesten i Den norske kirke. Pensjonistene gir altså vesentlige bidrag for å få tjenesten til å gå rundt.

Det bør tilsi at det skal være ryddige lønns- og arbeidsforhold også for pensjonister.  Erfaringen tilsier at praksis kan variere noe fra bispedømme til bispedømme.  PF og FAPE (Fagutvalg for pensjonister) ønsker mest mulig ensartet praksis og har derfor i fellesskap utarbeidet denne veilederen.

For pensjonister som gjør enkelttjenester er det især Vikaravtalen (Særavtale om godtgjøring for enkelttjenester) som er viktig.

Gjeldende satser

Fra og med 01.01.24 er satsen for pensjonistlønn kr. 245,- pr. time (i 2023 var det 233,- pr time). Dersom det mottas ytelse etter denne satsen, får det ikke konsekvenser for pensjonsytelsen fra Statens Pensjonskasse (SPK).

For enkelttjenester se satser i artikkel om vikaravtalen og ta kontakt med prost og det aktuelle bispedømmekontoret for videre informasjon.

Adgang til bruk av og fakturering gjennom Enkeltpersonforetak

FAPE hadde ønsket seg en sentral føring fra Kirkerådet på bruk av enkeltpersonforetak, men dette er overlatt til det enkelte bispedømme å avgjøre.  Det er likevel laget sentrale rutiner som tilrettelegger for at pensjonister kan fakturere sine oppdrag ved bruk av enkeltpersonforetak når det er avtalt med det aktuelle bispedømmet. Utgangspunktet for honorering vil også i disse tilfellene være satsen for pensjonistlønn eller stykkprissatsen for utførelse av enkelttjenester.

Pr. 14.10.20 er FAPE kjent med at Nord-Hålogland bispedømme sier nei til bruk av tjenester fra enkeltpersonsforetak.  De øvrige sier ja forutsatt at oppdragsgiver kan dokumentere at man fyller vilkårene for å drive næringsvirksomhet.  Her nevnes spesielt at man må ha flere oppdragsgivere gjennom året. Det å ta oppdrag for ulike bispedømmer vil ikke lenger tilfredsstille dette kravet. Dette er fordi de 11 bispedømmene etter 2017 er å anse som en og samme arbeidsgiver i det Den norske kirke er et felles rettssubjekt.

Det skal inngås en kontrakt mellom enkeltpersonforetaket og det enkelte bispedømme før fakturering fra enkeltpersonforetak kan finne sted. Kirkerådet har, etter anbefaling fra FAPE, gitt bispedømmene et utkast til kontrakt og denne kan fås ved henvendelse til det aktuelle bispedømmet.

FAPE vil arbeide videre for en ensartet praksis i alle bispedømmer, både for ivaretakelse av pensjonistene, men også for å unngå at en konkurransevridning i kampen om pensjonisters arbeidskraft bispedømmene imellom.

Ordningen med enkeltpersonforetak har den fordel ved seg at man anses som næringsdrivende noe som gir mindre utfordringer inn mot SPKs regelverk.

Unngå krøll med pensjonen din hos Statens pensjonskasse

Pensjonskassen anerkjenner i utgangspunktet kun avlønning etter statens satser for pensjonistavlønning, se sats lenger opp.  Lønn utover dette kan derfor gi avkortning i pensjon.  I praksis er det gitt rom for at honorering etter satsene for stykkpris kan forekomme i beskjeden grad.  Dessuten er det gjort et stykke arbeid, på arbeidsgiversiden, for å harmonisere regelverket så godt som mulig innenfor de gitte rammer.

Dersom ditt omfang av tjenester og oppdrag øker ut over det rent sporadiske eller du skal inngå avtale om vikariat som går over tid er det viktig å få klarlagt at du holder deg innenfor gjeldende regler.  Sjekk gjerne ut med SPK i tillegg til arbeidsgiver. PF kan ikke gi fullverdige og sikre svar på slike utfordringer.

Det er også utfordringer knyttet til fulltidsvikariater der hvor man arbeider overtid eller tar enkelttjenester i tillegg.  I disse tilfellene må det sørges for nødvendige avklaring på forhånd da dette går utenfor «systemets rammer».

AFP (Avtalefestet pensjon)

Har du gått av med AFP bør du utvise stor varsomhet ved å ta lønnet oppdrag i tillegg.  SPK har en toleransegrense på kr. 15.000,- i ekstra inntekt per år.  Du bør ikke spekulere i denne da overskridelse medfører avkortning pensjonsytelsen. Vær oppmerksom på at inntekt i dette tilfellet ikke bare er lønn, men også andre ytelser slik som den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelse for tjenestereiser.

Gjør avklaringer før du starter opp

Du bør sørge for å få vilkår oppfylt og avklart før du undertegner på avtalen om vikaroppdrag.

Det er langt lettere å nå fram med krav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår i forkant enn når kravet stilles i etterkant. Da er du også tryggere på at du og arbeidsgiver har samme oppfatning av avtalen dere inngår.

Momentlisten under er ikke uttømmende, men har som mål å bidra til at flest mulige forhold er avklart i forkant av at pensjonister påtar seg vikartjeneste.  Hvor mye arbeid som skal legges i forarbeidet avhenger selvsagt av vikariatets art, lengde og beskaffenhet for øvrig.

Sjekkliste som bør gjennomgås før avtale inngås:

  • Oppstart- og sluttdato
  • Oppsigelsestid

  • Lønnssats
  • Stillingskode. Man skal normalt ha stillingskoden som følger den stillingen man faktisk vikarierer i (f.eks 1555 sokneprest). Stillingskoden 0950 Prestevikar skal kun benyttes for ikke-ordinerte vikarer.
  • Stillingsprosent. Full stilling eller deltid?
  • Arbeidstid. Forsøk å få kontraktsfestet rett til overtid/betaling for tjenester ut over normaltid i vikariater som går over tid. (Avspasering og ferieavvikling har liten interesse for pensjonister)
  • Feriepenger

Eventuell deltakelse i beredskapsordning avtales med prosten.

Les mer om beredskapsordningen her.

 

 

Hvor er kontoret plassert?

Er nødvendige hjelpemidler på plass?

Hvor skal jeg gjøre tjenester (kirker, sykehjem, dagsenter)?

Sørg for å få avklart hvilke kjøreturer som er tjenestereise (arbeidsgivers ansvar, du kan få kilometergodtgjørelse) og hvilke som er arbeidsreise (ditt ansvar, ingen kilometergodtgjørelse).

 

Sørger arbeidsgiver for at tilfredsstillende og møblert bolig står klar ved tiltredelse?

Dekkes husleie på tjenestestedet?

Er det fri tilgang til TV, internett og strøm/fyring?

Avklar skattemessig konsekvens i forkant og unngå fordelsbeskatning for bolig. Søk råd hos Skatteetaten om det tolkes forskjellig av deg og arbeidsgiver.

Bortfall av bopliktsordningen endrer ikke på at man kan be om å få bolig stilt til disposisjon. Om boligen tilfredsstiller dine krav eller ikke er din egen vurdering. Det er likevel ikke gitt at arbeidsgiver har mulighet til å tilby deg noe annet enn det de foreslår. Bruk konkurransesituasjonen og velg vikariat der personalpolitikken er god.

Stiller arbeidsgiver telefon til disposisjon eller godtgjør de bruk av egen mobiltelefon (tenk skattekonsekvenser)?

Stiller arbeidsgiver bil til disposisjon?

Dekkes utgifter til leiebil? Utgifter til drivstoff, ferge o.l dekkes etter innsendt kvittering. Konsekvens av privat- kjøring bør avklares på forhånd. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker skriver kjørebok og krever refusjon til utlegg til drivstoff og ferge m.m. (Ved bruk av leiebil).

Ved bruk av egen bil: Godtgjøres etter KAs reiseregulativ (følger staten).

Gis det reisegodtgjørelse til møter innkalt av bispedømmeråd/biskop eller representant for disse? Hva med tjenestereiser innad i prostiet?

Disponeres ikke bil, må transport i tilknytning til tjenestereiser avklares på forhånd.

 

Dersom du ikke bor hjemme, krev at reisen til og fra tjenestested dekkes av arbeidsgiver. Ta vare på kvitteringer (Reiseregningsskjema med originale kvitteringer). Husk også reglene om kostgodtgjørelse og evt. nattillegg.

Ved bruk av egen bil, krev godtgjøring etter Særavtale om reiseregulativet. 

Avtal antall betalte hjemreiser i løpet av vikarperioden.

Bor du hjemme, frem gjerne krav om dekning av kjøreutgifter mellom tjenestested og bolig.

Har du med egen tjenestedrakt eller har du behov for å låne? Avklar med arbeidsgiver.

Hvis egen drakt: Sjekk at du får tilskudd til vedlikehold, jf. bestemmelser om tilskudd til tjenestedrakt.

Be om tid til opplæring i tjenestestedets ordninger (for eksempel liturgi).

Ved langvarige vikariater bør vikar likestilles med fast ansatte for deltakelse på kurs, studieturer og liknende.

Sjekk ut regler på forhånd med skattekontor og arbeidsgiver. (Bil, bolig, reise, fratrekksmuligheter etc.)

Pendlerstatus? Dette har sider mot beskatning så som fritak fra forskuddsskatt, fratrekk for to husholdninger og regler om fritak for beskatning for bolig/hybelleilighet. Sjekk med skatteetaten.

Personer mellom 62 og 70 år har rett til sykepenger uavhengig av om de har tatt ut alderspensjon. Personer over 70 år har ikke rett til sykepenger.

Personer mellom 67 og 70 år har rett til sykepenger hvis inntekten overstiger to ganger grunnbeløpet. Denne gruppen kan få sykepenger fra NAV i opptil 60 dager. 60-dagersregelen gjelder fra og med dagen etter man fylte 67 år og til og med dagen man fyller 70 år.