Foto: Jens Lelie

Foto: Jens Lelie

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2018!

Presteforeningen skal vedta ny strategi- og handlingsplan for 2018-2021 på sin generalforsamling i mars 2018. Nå inviterer vi derfor medlemmene til å komme med forslag til hovedmål til den nye strategi- og handlingsplanen. Dette gir deg mulighet til å rette foreningens oppmerksomhet mot saker som du er opptatt av. Du sender inn så mange eller få forslag du vil. Forslagene vil så bli behandlet av Representantskapet i oktober  hvor de lager sitt forslag til Strategi og handlingsplan for 2018-2021. Dine forslag må sendes pr mail til pf@prest.no innen 30. august 2017.

Representantskapets forslag til strategi og handlingsplan vil etter møtet i oktober bli sendt ut til alle organer i PF.  Disse inviteres til å komme med endringsforslag innen utgangen av året. Det er kun organer i organisasjonen som kan fremme endringsforslag som skal behandles på generalforsamlingen. Endringsforslagene tas inn som en del av sakspapirene til GF og vil bli behandlet av generalforsamlingen.

Presteforeningen samlet drøy 70 tillitsvalgte til Landskonferanse i begynnelsen av juni. Her arbeidet man i grupper med mål til strategi- og handlingsplanen. Noen av forslagene fra Landskonferansen er satt inn i det vedlagte forslagsdokumentet som eksempler på nye hovedmål.

Strategi- og handlingsplanen vil bestå av en overordnet del (tilsvarende dagens verdidokument) og dagens fire temaområder i strategi og handlingsplanen (Lønns- og arbeidsvilkår, Organisasjonsutvikling, Fagutvikling og kompetanse, Kirkepolitikk og samfunnsengasjement).

Kort skissert er dette saksgangen for arbeidet med Strategi- og handlingsplanen for 2018-2021:

  • Invitasjon til å komme med forslag til overordnet del og hovedmål i Strategi- og handlingsplan sendes ut til alle medlemmer i juni 2017, med frist 30. august.
  • Representantskapet behandler innkomne forslag i oktober 2017 og lager ut utkast til Strategi- og handlingsplan for 2018-2021, inkludert en overordnet del.
  • Representantskapets forslag til Strategi- og handlingsplan sendes ut til alle organer i organisasjonen som inviteres til å komme med endringsforslag innen utgangen av året.
  • I januar gjøres sakspapirer til GF klare hvor både representantskapets forslag og endringsforslagene er med.
  • GF 2018 i mars behandler og vedtar Strategi- og handlingsplan (overordnet del og hovedmål) for 2018-2021.
  • Etter GF arbeider sekretariat og sentralstyre fram handlingsmål for hvert år, og i juni kan representantskapet vedta planen.

 

Velkommen til å komme med forslag!

Forslagene sender du pr mail til pf@prest.no innen 30. august.