Arbeidstid

Arbeidstidsavtalene revideres

Arbeidstidsavtalene for menighetsprester og lederavtalene for proster og andre prester i ledende stilling er under revisjon. Den delen av[...]
Les mer

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Utfyllende veiledning til arbeidstidsavtalen finnes her. Avtalen er revidert våren 2019 og en del bestemmelser fra tidligere avtale er slettet fordi[...]
Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Obs! Veiledningen er ikke revidert etter at arbeidstidsavtalen og lederavtalen er reforhandlet. Det er ikke gjort materielle endringer i avtalene[...]
Les mer

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Som bestemt i arbeidstidsavtalen § 7 er det inngått en lokal særavtale mellom Kirkerådet og arbeidstakerorganisasjonene om gjennomsnittsberegnet[...]
Les mer

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Utfyllende veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen finnes her. § 1 Forankring, ikrafttredelse og varighet Denne særavtale er inngått med[...]
Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Som bestemt i lederavtalen § 3 er det inngått en lokal særavtale mellom Kirkerådet og arbeidstakerorganisasjonene om avspasering for de som er[...]
Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Avtalen gir rammer for arbeidstid og fleksitid. Ordningen gjelder for alle arbeidstakere ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Unntak[...]
Les mer

Særavtale om kirkelige stillinger

Denne særavtalen omhandler blant annet bestemmelser om fritid (kap 2) og arbeidstid på leir (kap 4). Avtalen inneholder også noen andre[...]
Les mer