Endringer i foreningens lover

Generalforsamlingen 2018 gjorde en del endringer i foreningens lover. Her får du en kort innføring i de viktigste endringene. Lovene i sin helhet finner du her.

Lokallag

En viktig endring er at det som før het prostilag og ulike faglag nå er samlet under betegnelsen lokallag. Videre skal alle medlemmer ansatt i Den norske kirke (rettssubjektet) tilhøre et lokallag, slik at også kontoransatte ved bispedømmene eller i Kirkerådet tilhører et lokallag på sin arbeidsplass. I tillegg kan Sentralstyret opprette lokallag for medlemmer utenfor Den norske kirke (rettssubjektet) der dette er ønskelig og to eller flere medlemmer ønsker å gå sammen til et lokallag. På hvert studiested der det er studentmedlemmer kan det dannes lokallag, og pensjonister kan danne lokallag f.eks innenfor et geografisk område.

Tariffutvalg

Tidligere har vi for hvert tariffområde hatt lønns- og forhandlingsutvalg. Dette navnet har vært litt misvisende for noen tariffområder/deler av tariffområder, da utvalget ikke nødvendigvis har drevet med forhandlinger. Det er likevel viktig å opprettholde en utvalgsstruktur per tariffområde og disse får det nye navnet «Tariffutvalg». Tariffutvalgene skal blant annet gi råd til Sentralstyret vedrørende sitt tariffområde, avgi høringsuttalelser når Sentralstyre/Representantskap ber om det og behandle andre saker av interesse for medlemmene i tariffområdet. Det kan også avholdes tariffvise årsmøter.

Andre råd og utvalg

Det tidligere Lønns- og forhandlingsutvalg for KA hadde tariffansvar for ansatte i menighetsråd og fellesråd. Etter virksomhetsoverdragelsen av Den norske kirke er disse medlemmene nå en liten gruppe i et stort tariffområde. Sentralstyret opptrer nå som tariffutvalg for KA, og det har derfor vært nødvendig å ivareta stemmen til medlemmer i fellesråd/menighetsråd på en annen måte. Gjennom lovendringene er det opprettet et Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd. Samtidig videreføres Fagutvalg for proster og Fagutvalg for pensjonister. Representantskapet kan opprette fagutvalg for andre grupper.

Organenes oppgaver

Oppgavene til de ulike lagene, styrene og utvalgene er noe justert. Tillitsvalgte oppfordres til å lese nærmere om dette i lovene.

Summen av endringene har også ført til vesentlig endring av nummerering av paragrafene.