Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening

Vedtatt på Generalforsamlingen 2006, endret på Generalforsamlingen 2009, 2012og 2015.

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Den norske kirkes presteforening, forkortet Presteforeningen eller PF.

Foreningen har som formål å samle Den norske kirkes prester og teologiske kandidater til gjensidig hjelp i åndelige forhold og løsning av kirkelige oppgaver på evangelisk luthersk grunn.

Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, samt arbeide for å fremme kollegialt samhold og samarbeid. Den skal samarbeide med andre organisasjoner i kirke og samfunn der dette er ønskelig.

§ 2 Medlemskap

Medlemmer kan være:

a. Yrkesaktive prester i Den norske kirke.

b. Teologiske kandidater (personer med graden cand.theol eller mastergrad i teologi eller tilsvarende) som er medlem av Den norske kirke og fortsatt yrkesaktive.

c. Teologiske kandidater eller de med mastergrad i teologi eller tilsvarende som er medlem av andre trossamfunn kan opptas som medlem i foreningen etter vedtak i Sentralstyret.

d. Prester i Den norske kirke og teologiske kandidater som er pensjonister eller av andre grunner ikke er i yrkesaktiv tjeneste.

e. Studenter som deltar i studieprogram med sikte på graden cand.theol eller mastergrad i teologi eller tilsvarende.

 

Medlemskap avgjøres av Sentralstyret. Innmelding og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap betinger at kontingenten er betalt, jf § 3.

Medlemmer som melder seg inn i foreningen mens de er en del av en personalsak har ikke krav på rådgivning i denne saken.

Medlemskapet kan ikke sies opp under pågående tarifforhandlinger, mekling eller arbeidskonflikt.

Et medlem som handler i strid med Presteforeningens mål eller lover kan ekskluderes. Medlemmet skal kunne uttale seg, eksklusjonen skal være skriftlig begrunnet og vedtaket krever 4/5-dels flertall i Sentralstyret. Eksklusjonen kan ankes til Representantskapet. Der må eksklusjonen opprettholdes med 3/4-dels flertall.

§ 3 Kontingent

Representantskapet fastsetter årlig medlemskontingent. Det kan vedtas ulik kontingentsatser for ulike grupper. Kontingenten skal som hovedregel innkreves ved trekk i lønn.

Ved mottatt skriftlig utmelding vil kontingenten stoppes senest 2 mndr etter utløpet av den måneden oppsigelsen mottas.

§ 4 Organer

Foreningen har følgende organer:

a. Prostilag/faglag

b. Prostilagsstyre/faglagsstyre

c. Stiftsårsmøte/årsmøte for tariffområdene

d. Lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre

e. Fagutvalg

f. Sentralstyre

g. Representantskap

h. Generalforsamling

§ 5 Prostilag/faglag

Foreningens medlemmer tilhører enten et prostilag eller et faglag. For yrkesaktive medlemmer (§ 2 a og b) er arbeidssted avgjørende for prostilags-/faglagstilhørigheten, for pensjonister (§ 2 d) er bosted avgjørende og for studenter (§ 2 e) er studiested avgjørende.

Det opprettes et prostilag innenfor hvert prosti i Den norske kirke. Sentralstyret kan godkjenne felles prostilag for flere prostier. Menighetsprester (som er medlem av foreningen) tilhører prostilaget. Andre yrkesaktive medlemmer tilhører prostilaget dersom de ikke er med i et faglag. Medlemmer etter § 2 d) (pensjonister eller andre som ikke er i yrkesaktiv tjeneste) tilhører prostilaget, men uten stemmerett.

Det kan opprettes faglag innenfor andre tariffområder enn stat samt for andre enn menighetsprester innenfor det statlige tariffområdet. Forutsetningen er at gruppen det gjelder har minst seks medlemmer som holder til innenfor et bestemt geografisk område. Medlemmer som på grunn av tarifftilhørighet ikke kan slutte seg til et faglag, men av faglige grunner føler større tilhørighet til et eksisterende faglag enn til prostilaget, kan søke Sentralstyret om å få tilhøre dette. Representantskapet kan gi nærmere retningslinjer for hvilke krav som stilles for opprettelse av faglag. Sentralstyret godkjenner nye faglag.

Prostene i bispedømmet utgjør et eget faglag for proster. På hvert studiested som tildeler graden cand. theol., kan det etableres et studentlag som er et faglag for studenter.

Prostilagene/faglagene avholder møte minst en gang hvert halvår.

Prostilagene/faglagene:

a. Velger leder og styre.

b. Avgir høringsuttalelser i saker forelagt fra lønns- og forhandlingsutvalg, Sentralstyret eller Representantskapet.

c. Behandler andre saker forelagt av lønns- og forhandlingsutvalg, Sentralstyret eller Representantskapet.

d. Behandler saker av lokal interesse.

e. Forvalter egen økonomi og avgir årlig regnskap til lønns- og forhandlingsutvalget i eget tariffområde.

f. Fungerer som studieenhet i PFs etterutdanningsarbeid og velger selv sin studieleder.

§ 6 Styret i prostilaget/faglaget

Prostilaget/faglaget har et styre bestående av leder og inntil to medlemmer valgt for to år om gangen. Prosten er ikke valgbar til prostilagsstyret. Leder og minst halvparten av medlemmene av prostilagsstyret må være ansatt av bispedømmerådet.

Styret:

a. Forestår lagets virksomhet og forbereder årsmøtet.

b. Opptrer som forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesrett på samme nivå etter gjeldende avtaler. Dette gjelder likevel ikke faglag for proster eller andre grupper innenfor det statlige tariffområdet, da deres forhandlings- og medbestemmelsesrett forvaltes av aktuelt Lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre.

§ 7 Stiftsårsmøtet/årsmøte for tariffområdet

Innenfor hvert tariffområde skal medlemmene årlig orienteres og involveres i arbeidet innen det aktuelle området.

For det statlige tariffområdet avholdes årsmøte i hvert bispedømme/stift. Dette kalles stiftsårsmøte. Stiftsårsmøtet velger dirigent og visedirigent til å lede møtet. Det velges også referenter som skriver referat fra møtet og to protokollunderskrivere som godkjenner referatet.

Alle medlemmer som tilhører prostilag eller statlige faglag innen bispedømmet skal inviteres og kan delta på stiftsårsmøtet. Stemmerett følger tilsvarende innen prostilagene.

Stiftsstyret har i innkallingen anledning til å utelukke visse medlemsgrupper fra behandling av enkeltsaker der det vurderes at deres tilstedeværelse vil være uheldig ut fra at en arbeidsgiverfunksjon er tillagt deres stilling. Stiftsstyrets vurdering kan ankes til Sentralstyret som treffer endelig avgjørelse etter å ha hørt partene.

Andre tariffområder kan også gjennomføre årsmøte om forholdene ligger til rette for dette, men der det er nødvendig kan andre organiseringsformer benyttes.

Stiftsårsmøtet/årsmøtet for tariffområdet:

a. Velger stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg. Leder og personlig vara til Representantskapet velges separat jf § 8.

b. Behandler årsmelding fra lønns- og forhandlingsutvalget.

c. Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område.

d. Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene.

e. Behandler saker og avgir høringsuttalelser til Sentralstyret eller Representantskapet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt lønns- og forhandlingsutvalg 2 måneder før årsmøtet finner sted. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest 3 uker før årsmøtet finner sted.

§ 8 Stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg

Det velges et lønns- og forhandlingsutvalg innenfor hvert tariffområde hvor Presteforeningen har forhandlingsrett. Innenfor det statlige tariffområdet velges det lønns- og forhandlingsutvalg i hvert bispedømme, dette kalles stiftsstyre, samt et eget for prester i Feltprestkorpset.

Stiftsstyret/lønns- og forhandlingsutvalget består av leder og inntil fire medlemmer som alle velges for en periode på to år om gangen. Leder og vara til Representantskapet velges ved særskilt valg. Det er kun medlemmer tilhørende det aktuelle tariffområde som har stemmerett og kan velges.

Stiftsstyret/lønns- og forhandlingsutvalget:

a. Opptrer som forhandlingsutvalg i forhold til parter på samme nivå og ivaretar medbestemmelsesretten på dette nivå i henhold til inngåtte avtaler.

b. Forbereder og gjennomfører stiftsårsmøte eller eventuelle årsmøter for tariffområdene.

c. Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret eller Representantskapet.

d. Behandler andre saker av interesse for medlemmene.

e. Forvalter egen økonomi, herunder midler overført fra sentralt hold. Foreningens sentrale sekretariat forestår inn- og utbetalinger, samt fører regnskap.

f. Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet/ årsmøte for tariffområdet.

§ 9 Andre råd og utvalg

Faglagene for prostene velger et fagutvalg for proster.

Det kan også opprettes fagutvalg for andre faggrupper. Representantskapet vedtar opprettelsen og godkjenner mandat, mens Sentralstyret oppnevner medlemmer av fagutvalgene. Fagutvalgene bør høres i aktuelle saker innenfor sitt fagområde, men har for øvrig ingen representativ posisjon i foreningens organisasjon. Lønns- og forhandlingsutvalg kan også opptre som fagutvalg dersom Representantskapet godkjenner det.

Sentralstyret kan opprette faste eller midlertidige underutvalg innen ulike interesseområder, og oppnevne medlemmer til disse. Underutvalgsstrukturen skal gjennomgås minst en gang hver generalforsamlingsperiode.

I tilknytning til foreningens virksomhet innen etter- og videreutdanning kan Representantskapet, eventuelt i samråd med naturlige samarbeidspartnere, opprette fagråd for ulike teologifaglige områder. Sentralstyret vedtar retningslinjer for oppnevning av medlemmer og rammer for fagrådenes virksomhet.

§ 10 Sentralstyre

Sentralstyret består av leder, nestleder og tre medlemmer. Begge kjønn skal være representert med minst 40 % i styret. Minst ett av medlemmene skal tilhøre et annet tariffområde enn stat. Sentralstyret møtes minst fem ganger årlig og er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer møter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Generalsekretær deltar i Sentralstyret, men uten stemmerett. Rektor og forhandlingssjef tiltrer ved behandling av saker som angår sine kompetanseområder, men uten stemmerett. Sentralstyrets møter ledes av leder, og av nestleder i tilfelle leder har forfall.

Sentralstyret:

a. Er ansvarlig for den daglige ledelse av foreningen og ansetter generalsekretær.

b. Følger opp vedtatt virksomhetsplan og rapporterer årlig til Representantskapet om de tiltak og prioriteringer som er gjort.

c. Forbereder møter i Representantskapet.

d. Opptrer som sentralt forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesretten på dette nivå i henhold til inngåtte avtaler.

e. Oppnevner medlemmer av fagutvalg og andre råd og utvalg i foreningen.

Dersom leder finner å måtte tre ut av sitt verv i valgperioden overtas vervet av nestleder. Ved behov for ny nestleder velges denne av Representantskapet blant Sentralstyrets faste medlemmer, etter at dette er supplert med vararepresentant. Dersom et fast medlem trer varig ut av sitt verv erstattes denne av første vararepresentant fra aktuelt tariffområde.

§ 11 Representantskap

Representantskapet består av:

a. Leder av hvert stiftsstyre/lønns- og forhandlingsutvalg.

b. Sentralstyret.

c. En representant for studentene og pensjonistene i foreningen. Sentralstyret gir nærmere regler for valg av disse to representantene.

d. En representant for prostene valgt av fagutvalg for proster.

Alle representantene skal ha en valgt personlig vara som møter i tilfelle forfall fra fast representant. Representantskapets møter ledes av leder, og i tilfelle denne har forfall av nestleder. Representantskapet møtes tre ganger årlig og:

a. Vedtar årlige strategiplaner og godkjenner årsrapport fra sentralstyret.

b. Vedtar årlig budsjett og godkjenner regnskapet.

c. Fastsetter medlemskontingent.

d. Fastsetter rammer for virksomheten til stiftsstyrene/lønns- og forhandlingsutvalgene.

e. Oppretter fagutvalg/fagråd og fastsetter mandat for fagutvalgene.

f. Behandler aktuelle saker for foreningen og dens medlemmer.

Et av de årlige møtene i Representantskapet kan utvides til Landskonferanse med medlemmer av alle lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyrer til stede. Sentralstyret kan også invitere representanter for andre faglag eller fagutvalg til Landskonferansen.

§ 12 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer for virksomheten.

Generalforsamlingen består av:

a. Én representant fra hvert godkjent prostilag/faglag.

b. Tre representanter fra hvert lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre.

c. To representanter for foreningens pensjonister.

d. Sentralstyret.

Representantskapet vedtar nærmere regler for valg av representanter etter bokstav c. I tillegg har alle medlemmer møte og talerett på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen møtes ordinært hvert tredje år. Representantskapet kan med 2/3 flertall innkalle til ekstraordinær generalforsamling eller utsette ordinær generalforsamling når vektige grunner taler for det.

Generalforsamlingen velger dirigent og to visedirigenter til å lede sine forhandlinger samt to protokollunderskrivere og to desisorer.

Generalforsamlingen behandler:

a. Valg av leder, nestleder, 3 faste og 3 varamedlemmer til Sentralstyret og revisor.

b. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i siste periode.

c. Verdidokument for kommende periode.

d. Saker lagt fram av sentralstyret eller representantskapet.

e. Valg av nominasjonskomité.

Prostilag, faglag, lønns- og forhandlingsutvalg og stiftsstyrene kan anmelde saker til behandling på generalforsamlingen. Frist for anmelding er 4 måneder før generalforsamlingen finner sted, med unntak av lovendringer jf § 16.

Valg av leder, nestleder og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens nominasjonskomité, som foreslår kandidater til disse vervene. Nominasjonskomiteen består av tre medlemmer. Medlemmer som velges etter bokstav a og e velges for en periode fram til neste ordinære generalforsamling. Samtlige kan gjenvelges, men leder kan kun gjenvelges en gang. De valgte medlemmene tiltrer sine verv når generalforsamlingen er avsluttet.

Vararepresentanter i Sentralstyret blir de tre kandidatene til valg av medlemmer som i opptellingen fikk flest stemmer etter de kandidatene som ble valgt, eventuelt justert for at minst en vararepresentant skal tilhøre et annet tariffområde enn det statlige. Innbyrdes rekkefølge avgjøres av antall stemmer den enkelte fikk ved valget.

Vedtak fattes med simpelt flertall av avgitte stemmer med unntak av lovendringer, jf. § 16. Ved stemmelikhet har dirigent dobbelstemme.

§ 13 Likestilling

Det skal tilstrebes at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i foreningens valgte organer, og i råd og utvalg nedsatt av Sentralstyret og Representantskapet, jf § 4 og eget krav til Sentralstyret i § 10. Det skal også tilstrebes at kjønns- og likestillingsperspektivet blir ivaretatt, belyst og profilert på ulike nivåer og områder av foreningens virksomhet.

§ 14 Signatur

Leder og generalsekretær i fellesskap, eller leder og nestleder i fellesskap, har signaturrett for foreningen.

§ 15 Uravstemning

Rådgivende uravstemning kan avholdes etter vedtak i Sentralstyret eller når et flertall av lønns- og forhandlingsutvalgene ber om det, jf § 8. Uravstemning kan også gjennomføres om dette kreves av foreningens hovedsammenslutning.

§ 16 Endringer

Forslag til endring av foreningens lover må være sendt Sentralstyret minst 6 måneder før ordinær generalforsamling. Forslaget skal være forelagt medlemmene minst 1 måned før generalforsamlingen og krever 2/3 flertall ved avstemning på generalforsamlingen.

Disse lovene for Den norske kirkes presteforening ble revidert på Generalforsamlingen i 2015.

 

Representantskapet gjør oppmerksom på følgende konsekvens av en evt virksomhetsoverdragelse i generalforsamlingsperioden 2015-2018:

Paragrafen om sammensetning av sentralstyret vil måtte endres hvis prester tilsatt i bispedømmene ikke lenger tilhører det statlige tariffområdet. En anbefaler at den praktiske konsekvensen av denne endringen tas i forkant av første GF etter at virksomhetsoverdragelsen har funnet sted, men at lovendringen gjøres på selve GF.

 

Supplerende regler

1       Regler for valg av studentrepresentant til representantskapet

            Vedtatt av Sentralstyret 11. oktober 2006

a. Studentrepresentanten(e) til Representantskapet (og Unio) velges av PFs studentlagsstyrer på landskonferansen/fellesmøtet for studentlagsstyrene. Studentlagsstyrene foreslår kandidater. Lederne i studentlagstyrene er valgstyre. Valget kan foregå pr post/mail hvis det ikke kan arrangeres noen samling.

b. Studentrepresentant til Representantskapet og til Unio velges separat, men oppfordres til tett samarbeid om ikke én velges til begge. Det velges også vararepresentant. Studentrepresentanten(e) sitter ett år, men kan gjenvelges 2 ganger.

c. I det lange løp vil en tilstrebe jevn representasjon fra de ulike teologiske lærestedene. Det føres oversikt over hvilke studiesteder som har hatt representanter. Ved likt stemmetall blir studenten fra studiestedet med hittil minst representasjon valgt. Valgt representant og vara skal så vidt mulig være fra ulike studiesteder. Begge kjønn skal så vidt mulig være representert.

2       Regler for valg av pensjonistrepresentant til representantskapet

Pkt 1-3 vedtatt av Sentralstyret 11. oktober 2006, pkt 4 vedtatt av Representantskapet 9. november 2006.

a. Pensjonistrepresentant til Representantskapet og varamedlem velges ved skriftlig avstemning blant alle PFs pensjonistmedlemmer. Brev sendes med presentasjon av kandidater, og det opplyses om valget i foreningens andre kommunikasjonskanaler.

b. Valget er for 2 år, med mulighet for gjenvalg 1 gang.

c. Fagutvalg for pensjonister er nominasjonskomité og foreslår minst 4 kandidater.

d. Ved valg for det året som inneholder Generalforsamling sender fagutvalget også ut forslag på minst 4 representanter til Generalforsamlingen. Kandidaten til Representantskapet kan være 1 av de 2. Det bør tilstrebes at begge kjønn er representert.

3       Retningslinjer for etablering av faglag

            Vedtatt av Representantskapet 16. februar 2007

Representantskapet vedtar følgende retningslinjer for etablering av faglag i tillegg til Presteforeningens lovers krav til antall, geografi og gruppetilhørighet:

a. Faglag kan dannes av grupper av medlemmer definert i lovens § 5 for å kunne samle medlemmer innen eget tariffområde, eller for å samle medlemmer med særlige faglige utfordringer annet sted enn i prostilaget. Faglagets begrunnelse må defineres tydelig.

b. Faglagets geografiske område må være et område som korresponderer med kirkelig inndeling eller annen inndeling som er opprettet for denne gruppen prester, og defineres tydelig. Innenfor et definert geografisk område kan det kun være ett faglag for den samme gruppen definert i A).

c. Faglagets medlemmer må ha naturlige møtepunkter/kontaktpunkter som gjør at de med egne ressurser og egen økonomi kan møte lovenes krav til møter og oppgaver, og ivareta sine medlemmers behov for et faglig felleskap og sikre deres demokratiske rettigheter i foreningen. Denne evnen må beskrives.

d. Søknad om å bli godkjent som faglag fremmes skriftlig til Sentralstyret på vegne av minst det foreskrevne antall PF-medlemmer. Sentralstyret kan be om ytterligere tydeliggjøring, eller avvise søknader som ikke oppfyller retningslinjene.

e. Dannelsen av, og medlemskap i faglag, hindrer ikke at medlemmene kan ha et kollegafellesskap i prostilaget.

4       Forståelsen av feltprestene som del av statlig tariffområde i § 10

            Vedtatt av Representantskapet 19. oktober 2011

Representantskapet presiserer at i lovenes § 10 skal Feltprestene gå inn under det statlige tariffområdet når det angår valgbarhet til Sentralstyret i Presteforeningen.

5       Valgregler for sentralstyret

Vedtatt av Representantskapet 19. oktober 2011. Punkt 4 justert av Representantskapet 2. februar 2015.

  1. Det avholdes separate valg til alle plasser i Sentralstyret.
  2. Valgene avholdes i følgende rekkefølge: leder (kandidater kan være fra alle tariffområder), nestleder (kandidater kan være fra alle tariffområder), valg av ikke-statlig representant (faller bort hvis leder eller nestleder er fra ikke-statlig område og erstattes av et åpnet valg med kandidater fra alle tariffområder), valg av medlem (kandidater fra alle tariffområder), valg av medlem (kandidater fra alle tariffområder).
  3. Det skal opplyses om resultatet fra et valg før neste valg holdes.
  4. Til sist velges vararepresentanter jf § 13. Vararepresentanter blir da de (2 av forskjellig kjønn) i opptellingen etter valget på generalforsamlingen fra det statlige området som har flest stemmer etter den/de kandidaten(e) som ble valgt, og den kandidaten som tilhører et annet tariffområde som har flest stemmer etter den/de kandidaten(e) fra et annet tariffområde som ble valgt.