Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. mars 2023

Fire videreutdanningskurs med oppstart høsten 2023/januar 2024 lyses nå ut. Kurset Å leve av sin tro. Tro, person og profesjon i endringstider er blitt til på initiativ fra Presteforeningen. De øvrige kursene er Prest og teolog i praksis, Funksjonshemming og kirken samt pastoralklinisk utdanning.

Det er Bispemøtet som koordinerer etter- og videreutdanningen for prester ansatt i bispedømmene. Kursene er også åpne for andre prester.

Søknadsfrist og rutiner for søknad

Fristen for å søke studiestøtte og permisjon fra arbeidsgiver er 15. mars.

Du må også søke studiestedet om opptak på kurset. Den fristen går fram av den enkelte kursutlysningen.

På Bispemøtets hjemmeside finner du nærmere informasjon om:

Videreutdanningskursene

Nedenfor finner du en kort presentasjon av de utlyste videreutdanningskursene med lenker videre til mer informasjon.

Å leve av sin tro. Tro, person og profesjon i endringstider. (MF (TF/VID)) 10 stp.
Dette er et kurs som er blitt til på initiativ fra Presteforeningen. Les mer om tanken bak dette nye kurset i saken «Å leve av sin tro – et kurs vi har ventet på».

Les også Inge Westlys leder om «Å leve av sin tro» i Luthersk Kirketidende (LK-02 2023).

Fra kursbeskrivelsen: «Tjenesten med ord og sakrament, møtene med menneskene, arbeidet med de store spørsmålene – prestens oppgaver berører spørsmål om tro, mening og engasjement. Det personlige og profesjonelle fletter seg inn i hverandre på en måte som kan gi inspirasjon, men som også gjør yrket krevende. Som når oppdraget kjennes for stort eller lite, når forventninger er kryssende, når fremtiden virker usikker, når det blir ensomt å være bærer av tro i en sekulær kontekst, når forholdet mellom kirkens overlevering og egen tro oppleves komplisert.»
Les kursbeskrivelsen med program og studiekrav på Bispemøtets hjemmeside.

Funksjonshemming og kirken. (VID) 10 stp.
Fra kursbeskrivelsen: «Funksjonshemming og kirken drøfter kirken som et sted for, med og av funksjonsevne. Hva betyr det å være skapt i Guds bilde? Hvordan skjer inkludering?
Kurset gir en innføring i grunnleggende teologiske refleksjoner om funksjonshemming. Fokus er også på praktisk-teologiske og diakonale problemstillinger knyttet til inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i kirken.»
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside.

PKU/Pastoralklinisk utdanning (MF/Lovisenberg Diakonale Sykehus) 20 stp.
Kursgjennomføring våren 2024.
Fra kursbeskrivelsen: «PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke.»
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets hjemmeside.

PTP/Prest og teolog i praksis (TF (MF/VID)), 10 stp. Kurset består av to deler, hver på 5 stp.
Emnet er et obligatorisk fellesemne i den erfaringsbasert mastergraden i praktisk teologi.
Første del av emnet er en obligatorisk del av innføringsprogrammet for nye prester i Den norske kirke og utgjør den avsluttende delen av programmet, normalt etter tre års prestetjeneste.
Alle søkere må søke opptak til kurset på TF.
Søkere som tar kurset som obligatorisk emne i erfaringsbasert mastergrad, og søkere som har del 1, men nå vil ta del 2, søker om støtte og permisjon fra arbeidsgiver.
For de som tar del 1 som avslutning av innføringsprogrammet, gjelder egne rutiner.
Hovedansvar for gjennomføring i 2023/24 ligger hos TF.
Les hele kursbeskrivelsen på Bispemøtets nettside.

Kursutlysningene

Bispemøtets side om etter- og videreutdanning finner du samlet oversikt over kursutlysningene. Kursbeskrivelsene vil bli oppdatert.