Presteforeningens forhandlingssjef Kristian Mollestad. (Pressebilde)

Presteforeningens forhandlingssjef Kristian Mollestad. (Pressebilde)

Streiken er over: En seier for kirkens framtid

– Dette er en seier for kirkens framtid! Den måned-lange streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Vi er stolte over våre streikende medlemmer og kollegene fra andre forbund som har stått så støtt i streiken gjennom fire lange uker.

Tusen takk for innsatsen og solidariteten med hverandre og kommende kolleger!

-Vi er lettet og glade for å kunne sende våre medlemmer tilbake på jobb for og blant kirkens medlemmer, sier Kristian Mollestad som også er Presteforeningens forhandlingssjef. Han har ledet forhandlingene på vegne av forbundene i Unio KA. Disse er Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Partene skal jobbe videre fram mot et enhetlig lønnssystem

Våre foreløpige beregninger viser at det nye kravet KA fremmet i sitt forslag til løsning 29.12. beløper seg til et samlet brutto lønnstap på 10 milllioner kroner. Dette utgjør 1/3 av den samlede tilleggslønna for prestene. Enkelte prester ville fått opp mot 30 000 kroner i brutto lønnsreduksjon. Et slikt tap verken kunne eller ville vi akseptere på vegne av våre medlemmer.

Nå er partene blitt enige om et partssammensatt arbeid som skal se nærmere på en ny, felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

For ja, Unio KA mener vi bør jobbe for at ansatte som jobber sammen får samme tilleggslønn for arbeid på samme tid. Dette er viktig for det lokale arbeidsfellesskapet, gjensidig forståelse og arbeidsfordeling i staben.

Det er naturlig at kirkemusikeren og kirketjeneren og presten får det samme tillegget når de jobber sammen for å gi menigheten høytidsgudstjeneste på første juledag. Det er nødvendig at kateketen og presten og ungdomsarbeideren kommer hjem fra konfirmantleir og har samme forutsigbarhet på hvilke timer som skal avspaseres og hvor mye tilleggslønn de skal ha for arbeid på kveld, natt og helg.

Forpliktende partssamarbeid fram mot hovedoppgjøret i 2022

Gjennom meklingen er partene derfor blitt enige om å jobbe videre sammen gjennom forpliktende utvalgsarbeid fram mot neste hovedoppgjør i 2022. Målet er enhetlige satser for tilleggslønn og andre nødvendige tilpasninger for å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke.

Unio KAs krav om et lønnsløft for ansatte med fire års høyere utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning blir også arbeidet videre med gjennom et partssammensatt utvalg. Dette utvalget skal foreslå hvilke stillingskoder og kriterier som skal legges til grunn, samt kartlegge omfang og kostnader ved dette. Målsettingen er å fylle lønnsgruppe 4B med innhold i mellomoppgjøret 2021.

Jobbe videre sammen

Vi opplever at KAs manglende vilje til å finne løsninger gjennom ordinære forhandlinger har gjort samarbeidet mellom partene vanskelig. Situasjonen ble ikke mindre krevende ved at KA valgte å bryte med vanlig forhandlingsskikk ved å offentliggjøre sitt forslag til løsning før meklingen.

Det er et krevende partssamarbeid som ligger foran oss. Vi er likevel innstilt på å gå inn i dette arbeidet med vilje til å finne gode løsninger, til beste for våre medlemmer og kirken. Vi forutsetter at KA vil gjøre det samme.

Økonomiske resultater

Overordnet ramme på 1,7 %

Som kjent var den overordnete økonomiske rammen for årets lønnsoppgjør svært begrenset. Som i de fleste andre tariffområder har partene i tariffområde KA blitt enige om en ramme som følger frontfagets 1,7 %.

Dette betyr likevel ikke at den enkelte får en lønnsøkning på 1,7 % i dette oppgjøret. Dette henger sammen med det som på tariffspråk heter overheng og glidning.

Oversatt betyr det: store deler av den økonomiske rammen er allerede «spist opp» på grunn av den lønnsøkningen som ble gitt i fjor (overheng) og den lønnsøkningen som følger av ansiennitetsopprykk, stillingsbytter og andre individuelle lønnspåslag (glidning).

Slik regnes lønnen ut

Den overordnet økonomiske rammen er den gjennomsnittlige lønnsøkningen fra ett kalenderår til det neste. En ramme på 1,7 % betyr at den samlede gjennomsnittslønna for alle arbeidstakerne i kirken skal være 1,7 % høyere enn gjennomsnittslønna året før. Dette kaller vi årslønnsvekst. Rammen for årets lønnsoppgjør består derfor av:

Vi gjør oppmerksom på at den samlede lønnsmassen for fellesrådene og lønnsmassen for rettssubjektet Den norske kirke behandles som to separate lønnsmasser. Det betyr også at effekten av overheng og glidning er forskjellig for hver av de to lønnsmassene. Noe som igjen kan gi den effekten at årets lønnstillegg blir ulikt for de to områdene. Likefullt er årslønnsveksten (1,7 %)lik for begge gruppene.

Hva får den enkelte i lønnstillegg etter dette tariffoppgjøret?

Ansatte i fellesråd/menighetsråd (HTA kap 4.6)

Det gis sentrale tillegg pr 1.9.2020 til ansatte i lønnsgruppe 1-5:

Oversikt over sentrale tillegg pr 1.9.20 til ansatte i fellesråd og menighetsråd i lønnsgruppe 1-5

Ny garantilønnstabell pr. 1.9.20

Merknad til lønnsgruppe 4b:

Lønnsgruppe 4b skal anvendes for stillingsinnehavere i lønnsgruppe 4 som må ha ytterlige ett års nødvendig tilleggsutdanning. Med nødvendig tilleggsutdanning menes utdanning som er nødvendig for utførelsen av arbeidet.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg for lønnsgruppe 4B. Utvalget skal foreslå stillingskoder og kriterier, kartlegge omfang og kostnader knyttet 4B innen 1.5. 2021. Målsetningen med dette arbeidet er å legge grunnlag for at partene kan forhandle om stillingskoder og lønnsnivå i mellomoppgjøret 2021.

0,3 % i lønnstillegg til unormerte stillinger

Tilsatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245, 5260 og 5199 gis et tillegg på 0,3% med virkning fra 1.9.2020. Dette gjelder ikke for de som lokalt er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1 – 5, jf. HTA kapittel 4, pkt. 4.5.7.

Ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (HTA kap 4.7)

0,2 % til alle

Det gis et tillegg til alle arbeidstakere innplassert i lønnsgrupper og unormerte stillinger på 0,2 % med virkning fra 1.9.2020.

Garantilønn i alle lønnsgrupper, samt laveste årslønn/garantilønn på alle unormerte stillingskoder, øker tilsvarende.

Endring i lønnsgruppene for sokneprest, kapellan og prostiprest

Med virkning fra 1.5.2021 gjennomføres følgende for 0922 Kapellan, 1537 Prostiprest og 1555 Sokneprest:

Fullstendig protokoll (Riksmeklerens møtebok med vedlegg)

Her kan du lese hva partene ble enige om gjennom meklingen.

Partenes frist for godkjenning av resultatet er 1.2.21

Riksmeklerens møtebok med vedlegg Protokoll fra meklingen og oversikt over alle endringene i tariffavtalen for Den norske kirke som partene er blitt enige om.

Relaterte artikler

Takknemlig og stolt over fellesskap i streik

Streiken er over, og vi har vunnet en viktig seier for framtidens kirke! Dette er en lagseier der ti fagforeninger, og en stor bredde av ulike yrkesgrupper i kirken sto sammen i kampen for lønnsnivå og opparbeidede rettigheter.

More-button

Kategorier

Streik Aktuelt

Emneknagger

Streik