Etenesh Tesfaye er en av kvinnene som har fått studiestipend gjennom PFs solidaritetsprosjekt. (Foto Ebisse Anisa)

Etenesh Tesfaye er en av kvinnene som har fått studiestipend gjennom PFs solidaritetsprosjekt. (Foto Ebisse Anisa)

Status for PFs solidaritetsprosjekt 2023

Presteforeningen (PF) gir støtte til utdanning av kvinnelige teologer og ledere i Mekane Yesus-kirken i Etiopia. I perioden 2020-2023 har totalt ti kvinner fått studiestipend gjennom prosjektet.

Forrige prosjektperiode ble avsluttet i 2019, mens inneværende prosjektperiode dekker årene 2020-2023. Det arbeides med å starte opp en ny prosjektperiode i løpet av året.

Teologi og ledelse

Fra og med 2020 har samtlige stipend gått til studenter på masternivå.

To av de tre kvinnelige masterstudentene som har mottatt støtte siste år, har teologi som fag. Den tredje har tatt et masterstudium i ledelse.

Sommeren 2022 var det til sammen syv kvinner som avsluttet sine masterstudier ved Mekane Yesus-kirkens høyskolesenter med støtte fra prosjektet.

I løpet av prosjektperioden er det dermed til sammen ti kvinner som har fått stipend. Fem har tatt sin utdannelse innen teologi og fem har valgt studier i ledelse.

Årlig støtte gjennom NMS

PFs solidaritetsprosjekt innebærer at foreningen bidrar med en årlig sum som er med på finansiere stipender til kvinnelige masterstudenter i Mekane Yesus-kirken. I 2023 utgjør bidraget fra foreningen NOK 125 000.

Stipendordningen forvaltes av Det Norske Misjonsselskap (NMS).

NMS gir i tillegg støtte til seminarer og andre fellessamlinger for kvinnelige teologer ved studiestedet i Addis Abeba.

Målene er nådd

Alle de kvinnelige studentene som har mottatt støtte i denne prosjektperioden, har etter endte studier fått jobb i Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY).

De fleste har reist tilbake til stillinger i sine lokale menigheter, mens en er blitt ansatt ved Mekane Yesus Seminary og underviser i dag i teologi.

EECMY og kirkens nasjonale kvinnedepartement (DWM) skriver i sin prosjektrapport for 2022 at målene som ble satt da prosjektet startet opp, er blitt nådd.

Ved oppstart av prosjektperioden i 2020 var den største usikkerheten hvorvidt stipendordningen ville få nok søkere til masterstudiene. Mange kvinnelige studenter i Etiopia er dobbeltarbeidende på grunn av stort ansvar i sine egne familier.

– Heldigvis har vi ikke møtt slike utfordringer. Tvert imot har flere kvinner enn forventet vist sin interesse, heter det i rapporten.