PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

«Jeg kan ha hvilken som helst lederstilling i kirka, måtte det være leder for teologi-departementet eller som generalsekretær for en synode», sier Worknesh Getachew i et intervju med rådgiver Klaus-Christian Küspert i Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Men det er ikke bare ledere misjonsorganisasjonen ønsker seg. De ønsker også å få flere kvinnelige teologistudenter inn i de ulike utdanningsløpene, gjøre dem klare for ordinasjon til kirkelig tjeneste og utfordre kirken til både å ansette kvinner i stillinger på alle nivå i kirken og støtte dem i arbeidet.

Gjennom prosjektet «Scholarship for Female Theologians», bidrar Presteforeningen til å hjelpe Worknesh og andre kvinner i Mekane Yesus-kirken å nå sine mål.

Kvinnelige teologer

Presteforeningens solidaritetsprosjekt skal synliggjøre norske presters solidaritet med kollegaer som arbeider under svært vanskelige kår. Siden 2017 er prosjektet rettet mot kvinnelige teologer i Mekane Yesus-kirken, som er den eneste kirken i Etiopia som ordinerer kvinner til prestetjeneste. Per nå er det litt over 70 ordinerte kvinnelige prester i Mekane Yesus, disse utgjør omtrent 2 % av alle kirkens prester. Bortsett fra kvinnedepartementene i synodene og ved hovedkontoret har dessverre ingen av de kvinnelige prestene noen ledende posisjoner i kirken. Mens det deles ut rikelig med utdanningsstipender bare til menn, fra den amerikanske Lutheran Church Missouri Synod, var det i 2016 kun to kvinner som hadde påbegynt sin masterutdannelse.

For å øke andelen kvinnelige teologer opprettet NMS derfor et prosjekt i regi av kirkens nasjonale kvinnedepartement (DWM). Hovedmålet er «å styrke kvinnenes posisjon i kirka ved å gi øremerkede stipender til teologisk utdanning for kvinner.»
Klaus-Christian Küspert, rådgiver for prosjektet, sier:
– Samarbeidet med kvinnedepartementet om rekrutteringen av kandidatene er tett og godt, og vi har laget en klar strategi: «Vi ønsker først og fremst å støtte kvinner som kan bli fremtidige kirkeledere. I tillegg støtter vi jenter fra minoritetsgrupper for grunnutdanning i teologi.»

Det er ønskelig å rekruttere minst to kvinner fra hver synode og flere med minoritetsbakgrunn. Utfordringen er at det er få kvinner som har tilstrekkelig grunnutdanning til å begynne studier på høyere nivå. Derfor er stipendet også innrettet slik at man kan bygge opp kompetansen fra grasroten. I tillegg er det en utfordring for rekrutteringen at det er stor skepsis til kvinners prestetjeneste i en del menigheter. Det er derfor viktig at dette er øremerkede stipend, og at NMS jobber langsiktig med målsettingen om å øke kvinneandelen av prester i menighetstjeneste. Menighetene må får erfare at dette har positiv betydning for kirken og troen.

Med dette som bakgrunn har PF derfor vedtatt å støtte prosjektet «Scholarship for Female Theologians», foreløpig i de tre årene 2017-2019. For 2017 vil støtten være på kr 75 000. For de neste to årene vil det vurderes å øke summen til kr 100 000,- pr år.

I 2017 var det 8 kvinner som fikk stipend til ulike nivåer av teologisk utdanning. Fra hver de seks synodene i Mekane Yesus-kirken er det rekruttert én student, tre av disse tar en bachelorgrad i teologi og tre studerer på masternivå ved Mekane Yesus-seminaret. De to siste stipendene er tildelt to unge kvinner med minoritetsbakgrunn, fra et område der utdanningsnivået for kvinner er svært lavt. De tar nå et forberedende kurs for kvinner som kun har 10. klasse. Kurset har hovedfokus på engelsk og allmennkunnskap. Etterpå kan jentene fortsette med et 3-årig teologisk studie (”Diploma”-kurs) som gir mulighet for ordinasjon.

I juni 2018 fullførte tre kvinner sin masterutdanning, og en fullførte sin bachelorgrad. Les mer på NMS sine sider her.

Mennene er redde

En av kvinnene som har startet sin utdannelse på master ved Mekane Yesus-seminaret i Addis Abeba, er Rev. Worknesh Getachew. Den nye mastergradsstudenten har de siste årene arbeidet som leder for kvinnedepartementet i synoden, det eneste departementet som kvinner i dag får lov til å lede ved hovedkontoret.

Men mastergrads-studenten vil gjerne slippe til andre steder også.
– Jeg kan ha hvilken som helst lederstilling i kirka, både være leder for teologi – departementet eller generalsekretær for en synode.

Om hvorfor hun ønsker å bli student igjen, sier hun følgende til Küspert:
– Jeg vil få en dypere forståelse for Guds ord og bli en bedre teolog. Synoden min holder på med å etablere en bibelskole og mangler kvalifiserte lærere. Jeg kunne faktisk tenke meg å undervise der når jeg er ferdig med masteren.

Når Getachew blir spurt om hvorfor det ikke er kvinner i ledende stillinger ved hovedkontoret som kan være rollemodeller, viser hun til mennenes redsel.
– Mennene vil ikke ha kvinner i lederposisjoner. De sier alltid at kvinner ikke er i stand til å bli ledere, men i virkeligheten er de redde. De gir oss ingen sjanse, lar oss ikke engang prøve, og så sier de at vi ikke er i stand til å lede. Men de glemmer at de også måtte samle erfaring. De ble ikke født som ledere.

Du kan lese mer om Rev. Worknesh Getachew på NMS sine hjemmesider her.