Presteforeningens forhandlingssjef Gun Hafsaas. Foto Helene Moe Slinning

Presteforeningens forhandlingssjef Gun Hafsaas. Foto Helene Moe Slinning

Reviderte særavtaler med virkning fra 1. januar 2023

Seks sentrale særavtaler for ansatte i kirken er nå reforhandlet. – Vi er spesielt fornøyde med at partene er blitt enige om endringer som kan bidra til at kirken når sine klimamål, sier Presteforeningens forhandlingssjef Gun Hafsaas.  

– På andre områder har partene stått langt fra hverandre. Vi må dessverre fastslå at det er noen viktige krav vi ikke fikk gjennomslag for i årets særavtaleforhandlinger, sier hun.  

Gun Hafsaas har ledet særavtaleforhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KA på vegne av forbundene som samarbeider i Unio KA, det vil si Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Norsk Fysioterapeutforbund.  

– På arbeidstakersiden har vi også i disse forhandlingene samarbeidet godt på tvers av hovedsammenslutningene Unio, LO, YS og Akademikerne og de uavhengige forbundene Kirkelig undervisningsforbund og Lederne. Det kom blant annet til uttrykk gjennom felles krav gjennom alle særavtaleforhandlingene, sier Gun Hafsaas.  

Årets særavtaleforhandlinger er de siste i rekken av sentrale forhandlinger i kirken i 2022.  

Kirkens klimamål 

– Med den reviderte særavtalen for reiseregulativet får våre tillitsvalgte sammen med arbeidsgiverne større handlingsrom til å finne løsninger som reduserer kirkens klimaavtrykk. Resultatet av årets særavtaleforhandlinger tar oss i så måte et steg i riktig retning av et grønnere kirkelig arbeidsliv, sier Gun Hafsaas.  

For eksempel åpnes det for at det lokalt kan avtales kilometergodtgjørelse for sykkel og el-sykkel. Lokalt nivå er i denne sammenhengen den enkelte virksomhet, det vil si rettssubjektet Den norske kirke og hvert fellesråd.  

– Selvfølgelig er ikke dette like aktuelt alle steder, men for mange som har sitt arbeidssted i byer og tettsteder, kan den reviderte særavtalen åpne for nye og gode løsninger, sier Gun Hafsaas.  

Kompensasjon for bruk av egen bil 

For Presteforeningen er det et mål at særavtalen om reiseregulativet skal være tilpasset den arbeidshverdagen våre medlemmer har i ulike deler av landet.

Det er særlig tre tema i reiseregulativet som er av betydning for våre medlemmer: 

Nedenfor følger en oversikt over de reviderte særavtalene med oversikt over endringene som gjøres gjeldende fra 1. januar 2023.  
 

Særavtale om reiseregulativet 

Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2023 til 31.12.2024, med mulighet for oppsigelse etter 1. år. 

Det er gjort følgende endring vedrørende punkt 5 om lokalt reglement for reiser: 

 Veiledningen vil bearbeides etter hvert. 

Les hele særavtalen her.
 

Særavtale om kirkelige stillinger 

Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2023 til 31.12.2024, med mulighet for oppsigelse etter 1. år. 

Det er gjort noen språklige oppstramminger i punkt 2 Fritid, som handler om alle kirkelige arbeidstakeres mulighet til 5 dagers arbeidsuke og mulighet til noen ganger å få fri jul eller påske. 

I tillegg ble satsen for godtgjøring fra og med det 8. leirdøgnet økt fra 820 til 900 kroner, jf. pkt 4.3. 

Les hele særavtalen her.

 
Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen) 

Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2023 til 31.12.2024, med mulighet for oppsigelse etter 1. år. 

I tråd med protokollen fra hovedtariffoppgjøret tidligere i høst ble disse punktene tatt inn i særavtalen: 

Det er lagt til et nytt 4. ledd i § 3 Fridager: 

Det er lagt til et nytt 2. ledd i § 4 Overtid: 

Ettersom dette er nytt, vil de sentrale partene utarbeide en felles veiledningstekst til disse nye punktene.

Les hele særavtalen her.
 

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) 

Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2023 til 31.12.2024, med mulighet for oppsigelse etter 1. år. 

Det er gjort en språklig oppstramming i § 5 knyttet til avspasering av plusstid. Med endringen markert lyder punktet nå: 

“Arbeidstaker skal føre oversikt over medgått arbeidstid. Arbeidsgiver skal legge til rette for at plusstid skal kunne avspaseres. Det skal inngås lokal særavtale om avspasering/fleksitid.”  

Det har over tid vist seg vanskelig for de lokale partene (prest/prost) i en del tilfeller å bli enige om hva som er overtidsarbeid. De sentrale partene ser at veiledningsteksten til § 5 Timeoversikt og avspasering ikke er god nok. Den kan med fordel blant annet bli bedre på å beskrive forskjellen på plusstid og overtid. Det ble derfor bestemt at partene skal revidere veiledningsteksten til punkt 5.  

Les hele særavtalen her.

Særavtalene om arbeidstøy og særavtalen for ledere i KA 

I særavtalen for arbeidstøy ble Kirkerådets reglement for tilskudd til liturgiske klær tatt inn som et vedlegg, i tillegg kan også denne særavtalen sies opp etter 1 år. 

Les hele særavtalen her.

Særavtalen for ledere i KA ble forlenget uten endringer med 2 år, med mulighet for oppsigelse etter 1 år som de andre særavtalene. 

Les hele særavtalen her.