Kjartan Leer-Salvesen. Foto: Høgskulen i Volda

Kjartan Leer-Salvesen. Foto: Høgskulen i Volda

– Må snakke om taushetsplikt

Prester tolker taushetsplikten så strengt at de ikke melder alvorlige saker til barnevern og politi. Dette kommer frem i Kjartan Leer-Salvesens doktoravhandling. Tendensen i Leer-Salvesens funn er at prester har betydelig høyere terskel for å melde fra enn det lovverket fastsetter.
– Avhandlingen utfordrer presters forståelse av egen taushetsplikt. Dette må vi snakke om, sier fagsjef Marit Bunkholt.

Kjartan Leer-Salvesen disputerte 19.02.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Agder med avhandlingen «På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt». UiA omtaler avhandlingen her. Avhandlingen inneholder et kapittel som gjør rede for hvordan presters taushetsplikt er å forstå i følge loven. I løpet av drøyt tjue sider – s.112-136 – får vi en oversikt over paragrafene om regulerer presters taushetsplikt, både den forvaltningsmessige og den yrkesmessige. Hele avhandlingen finner du her.

I etterkant av disputasen ble avdelingsdirektør Hege Hovland Malterud i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Presteforeningens leder Martin Enstad intervjuet av NRK Radio. Hele saken kan høres i dette klippet fra NRKs Nyhetslunsj 24. februar. Begge understreker at barnets beste er det aller viktigste, og at det er behov for en avklaring om forholdet mellom taushetsplikt og avvergeplikt.

Til Vårt Land peker Leer-Salvesen på at det finnes lite støttelitteratur for prester på dette temaet. I tillegg til den nye avhandlingen er daværende ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes sin artikkel om presters taushetsplikt i Inter collegas 1/2006 en svært nyttig artikkel (se lenke under). Etter at artikkelen ble skrevet, er avvergeplikten ytterlige innskjerpet. Innskjerpingene er beskrevet i dette brevet.

Uavhengig av Leer-Salvesens doktorgradsarbeid har Presteforeningen startet et arbeid med forståelsen av taushetsplikten i møte med barn og ungdom. Det er behov for å klargjøre mer generelt hvordan kirkens barne- og ungdomsarbeid forstår sin rolle i relasjon til foreldre og andre profesjoner som møter og har omsorg for barn og ungdom. I samarbeid med Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Det norske diakonforbundet og Kirkelig utdanningsforbund har PF søkt trosopplæringssekretariatet om utviklingsmidler for å jobbe med problemstillinger i dette feltet. Målsettingen er å bidra til utvikling av situasjonsforståelse og profesjonelt skjønn i kirkelige ansattes samtaler med barn og ungdom og utarbeide nytt veiledningsmateriell.

Dokumenter

Presters taushetsplikt Artikkel av Ole Herman Fisknes (Inter Collegas nr 1 2006)