Klart flertall for ny felles organisasjon

Med klart flertall har nå generalforsamlingene i Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund gått inn for ny felles organisasjon med Presteforeningen. Endelig vedtak kommer i løpet av april.

Fra før har Presteforeningen vedtatt å gå inn i en ny profesjonsforening for prester, diakoner og undervisningsansatte. Vedtaket ble fattet på PFs generalforsamling 12. mars.

Både Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) avholdt sine generalforsamlinger digitalt 15. april.

I Diakonforbundet krever vedtektene at det i tillegg skal gjennomføres en påfølgende uravstemning. Denne vil bli gjennomført i løpet av april, og det kreves 5/6-dels positivt flertall også i denne avstemningen før endelig vedtak kan fattes.

Sterkere sammen

– Et felles forbund for prester, diakoner og undervisningsansatte vil bygge sterkere fellesskap mellom de tre profesjonene våre. Det vil være bra for oss som arbeidstakere, og det vil styrke profesjonenes innflytelse i kirken. Særlig med tanke på kirkelig organisasjonsutvikling vil dette være viktig, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Stiftelsessamling i juni

Dersom også uravstemningen blant Diakonforbundets medlemmer gir nødvendig flertall for, vil de tre organisasjonene sende sine representanter til en stiftelsessamling for det nye profesjonsforbundet. Dato er satt til 13. juni.

Stiftelsessamlingen vil velge et interimsstyre som får i oppdrag å forberede fusjonen av Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund.

Nytt profesjonsforbund i 2025

Det nye profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte vil etter planen bli en realitet 1. januar 2025.

I løpet av første kvartal 2025 vil den nye organisasjonen avholde sin første generalforsamling med valg av styre og fastsettelse av vedtekter og politisk plattform.

Grunnlaget for interimsstyrets arbeid frem til ny organisasjon er etablert, er lagt i sluttrapporten fra felles styringsgruppe for prosjektet.

Glad for tydelig mandat

– Vi må avvente endelig resultat, og vi har respekt for at Diakonforbundet også skal gjennomføre en uravstemning blant sine medlemmer. I dag er jeg likevel glad for det tydelige mandatet alle de tre generalforsamlingene har gitt for et nytt felles profesjonsforbund, sier Presteforeningens generalsekretær Anna Grønvik.

– Dette viser at det grundige arbeidet vi har gjennomført både i fellesskap og internt i hver enkelt organisasjon har ført frem til en organisasjonsmodell vi alle kan se oss tjent med, sier hun.

Kategorier

Aktuelt