Hva skjedde på GF2021?

Generalforsamlingen 2021 er avsluttet, nytt sentralstyre er valgt og målsettingene for den neste treårsperioden er lagt.

Politiske mål 2021-2024

Generalforsamlingen har lagt en omfattende strategi- og handlingsplan for perioden 2021-2024. Planen omfatter målsettinger innenfor lønns- og arbeidsvilkår, organisasjonsutvikling, fagutvikling og kompetanse, og kirkepolitikk og samfunnsengasjement.

PF setter seg ambisiøse mål innen klima- og bærekraft, både hva gjelder egen organisasjon og i møte med arbeidsgiver. Vi vil gjøre vårt for å bidra til å nå målene om utslippsreduksjon på 50-55 %.

Planen legger også vekt på behovet for at presters åndelige, fysiske og psykiske behov blir ivaretatt. Her setter vi oss mål både i møte med arbeidsgiver og i egen organisasjon.

Mål knyttet til kirkelig organisering

Generalforsamlingen har i strategi- og handlingsplanens overordnete mål sagt at PF skal sikre at våre tillitsvalgte er godt forberedt til å ivareta medlemmenes interesser ved endringer i kirkelig organisering, og at vi skal jobbe for at dagens nivå på medbestemmelse ikke svekkes. Videre at PF skal jobbe for en kirkelig organisering i tråd med de føringer som er gitt av generalforsamlingen 2021.

Generalforsamlingen har gitt disse føringene i kapittel E Kirkepolitikk og samfunssengasjement

Presteforeningen skal jobbe for en kirkeordning som særlig

I tillegg har generalforsamlingen vedtatt en resolusjon om intern organisasjonsprosess når PF skal utarbeide sitt høringssvar om kirkelig organisering. Resolusjonen understreker at det er viktig at rapporten om kirkelig organisering kommer på en bred organisatorisk behandling. I resolusjonen heter det:

Generalforsamlingen ber derfor sentralstyret om at det gjennomføres en bred organisatorisk høring der alle lokallag, fagutvalg, tariffutvalg og stiftsstyrer får mulighet til å bringe inn sine synspunkter. Generalforsamlingen ber videre om at sentralstyret legger forslag til høringssvar fram for representantskapet for endelig behandling.

Sentralstyret vil på sitt møte i april behandle et forslag til hvordan denne prosessen skal gjennomføres.

Ny medlemskategori – rekrutter din kollega!

Generalforsamlingen gjorde også endringer i PFs lover. Blant annet er medlemskapskategoriene i § 2 utvidet, slik at det er åpnet for medlemskap for studenter og andre som tar vikariater i kirken uten å oppfylle kvalifikasjonskravene til fast tilsetting. Denne gruppen er en viktig rekrutteringsbase for kirken og PF. Som ny i jobben og vikar vil det være viktig å ha en stødig fagforening ryggen. Vi ønsker hjertelig velkommen til oss!

Enten du har en kollega som faller i denne kategorien, eller en annen ny kollega – gjør vedkommende og PF den tjenesten å sjekke om medlemskap i PF er noe for dem!

Innmeldingsskjema finner du her.

Nytt sentralstyre

Generalforsamlingen valgte også nytt sentralstyre. Martin Enstad (Borg) og Jon Aalborg (Sjømannskirken) ble gjenvalgt og bærer kontinuiteten fra forrige styre, i tillegg er Eldfrid-Marie Bakken fra Nidaros valgt som nestleder, Jon Arne Tandberg (Nord-Hålogaland) og Ingvild Bjørnøy Lalim (Stavanger) som medlemmer.

Relaterte artikler

Leders tale til Generalforsamlingen 2021

- Et overordnet mål i framtidens kirkeorganisering må være at kirken er en god arbeidsplass for alle som jobber der. PF ønsker at alle som jobber i kirken skal ha god ledelse, trygge arbeidsvilkår og god medbestemmelse, sa PFs leder i sin tale til generalforsamlingen 2021.

More-button

Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening, vedtatt av generalforsamlingen.

More-button

Nytt sentralstyre 2021-2024

NYTT SENTRALSTYRE 2021-2024: Martin Enstad (leder), Eldfrid-Marie Hollevik Bakken (nestleder), Jon Aalborg, Ingvild Bjørnøy Lalim og Jon Arne Tandberg.

More-button

Kategorier

Aktuelt