Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas. (Foto Helene Moe Slinning)

Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas. (Foto Helene Moe Slinning)

Enighet i årets lønnsoppgjør i kirken

Årets lønnsoppgjør i kirken ble avsluttet med enighet fredag morgen. Resultatet ga en samlet økonomisk ramme på 5,4 %. Ansatte i rDnk får gode tillegg, og de unormerte stillingene er blitt prioritert i dette oppgjøret.

 – Vi kom til enighet om en økonomisk ramme på nivå med resultatet i offentlig sektor, og for noen av våre medlemsgrupper blir det høye tillegg i år. Dessverre må vi likevel fastslå at arbeidsgiver heller ikke i dette oppgjøret valgte å prioritere de fellesrådsansatte med lang utdannelse, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

– I Unio KA har vi vært opptatt av å få et resultat som kunne møte kirkens utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte med høy kompetanse. For å kompensere for den høye prisveksten har det samtidig vært viktig med et godt generelt tillegg til alle, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Under paraplyen Unio KA samarbeider Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Norsk Fysioterapeutforbund om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KA. I tillegg samarbeider Unio KA med det frittstående Kirkelig undervisningsforbund.

Blant Unio-forbundenes medlemmer i kirken er noen ansatt i kirkelige fellesråd og menigheter, mens prestene i all hovedsak er ansatt i det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke (rDnk).

Fellesrådene

Lønnsnivået for fellesrådsansatte med høyere utdanning har over tid sakket akterut sammenlignet med tilsvarende stillinger i kommunal sektor.

– Kirken som arbeidsgiver opparbeider seg et økende rekrutteringsproblem når ansatte med høy utdanning nedprioriteres til fordel for lavtlønnsgruppene. Det er de kirkelige kjerneoppgavene innen undervisning og diakoni som står i fare for å svekkes når kirken ikke kan tilby lønnsvilkår som er på nivå med det aktuelle kandidater kan få hos andre lokale arbeidsgivere, sier Gun Hafsaas.

Stillinger i lønnsgruppe 1-5 får kronetillegg 23 800 til 38 000. (Se tabell nedenfor.)

Stillinger i fellesrådene uten fastsatt garantilønn får et lønnstillegg 4,9 % av den enkeltes grunnlønn.

Menighetsprester i rDnk

For prester ansatt i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) i stillinger med ansiennitetsopprykk, betyr årets lønnsoppgjør et lønnstillegg på 6,1 % av den enkeltes grunnlønn, men minimum 37 500 kroner. Skillet mellom kronetillegg og prosentsats går ved en årslønn på 615 000 kroner.

– Vi er fornøyde med resultatet for menighetsprestene, der alle får et godt lønnstillegg. Minimumsbeløpet innebærer dessuten at de som er nye i presteyrket eller på prest-under-utdannings-løpet (PUU), kommer spesielt godt ut, sier Gun Hafsaas.

Nye lønnstabeller kan leses her.

Spesialprester, proster og kontoransatte i rDnk

Ansatte i stillinger uten ansiennitetsopprykk (unormerte stillinger) får et lønnstillegg på 6,8 % av grunnlønn, men minimum 42 000 kroner. Dette gjelder bl.a. spesialprester, proster og kontoransatte. Skillet mellom kronetillegg og prosentsats går ved en årslønn på 618 000 kroner.

– Disse gruppene står i fare for å sakke etter i lønnsutviklingen. Det er bakgrunnen for at det har vært viktig for Unio KA at disse får et høyere lønnstillegg. Vi er fornøyde med at vårt krav om å prioritere disse gruppene fikk gjennomslag i årets oppgjør, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Nye minstelønnssatser finnes her.

Ikke lokale forhandlinger

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år, verken i fellesrådene eller i rettssubjektet Den norske kirke.

Virkningsdato for lønnsoppgjøret er 1.5.2023.

Partene har frist til 23. juni kl. 12 til å vedta resultatet.

Torsdag 15. juni møtte fagforeningene til lønnsforhandlinger med Hovedorganisasjonen KA i Kirkens Hus.

Fagforeningene og KA ved oppstart av forhandlingene i Kirkens Hus 15. juni.
Foto KA

Kategorier

Aktuelt