Forhandlingssjef Kristian Mollestad

Forhandlingssjef Kristian Mollestad

En rekke særavtaler i KA er revidert

Gode og konstruktive forhandlinger

-Nå har vi nettopp reforhandlet seks sentrale særavtaler som berører Presteforeningens medlemmer, sier forhandlingssjef Kristian Mollestad, som er glad for å ha kommet i gang med partssamarbeidet igjen.

-Foran oss ligger det nå flere viktige, men krevende oppgaver. Det er bare noen få måneder til mellomoppgjøret, og som kjent fra meklingen etter arbeidskonflikten i desember/januar, er det nedsatt en rekke partssammensatte grupper som skal jobbe med store utfordringer som felles lønnssystem og tilleggslønn. Forhandlingene om særavtalene har lagt grunnlaget for et godt og konstruktivt forhandlingsklima, og partene er enige om veien videre, forteller han.

Disse særavtalene ble forhandlet 3. og 8. mars. Klikk på lenkene for å komme til omtale av endringer i den enkelte avtale:

Avtalene må godkjennes av partene før de kan tre i kraft.

Fagforeningene og KA skal jobbe med grønne tiltak

Et viktig resultat fra reforhandling av særavtalene i tariffområde KA er et partssammensatt utvalg som skal se på konkrete tiltak for klima- og miljøhensyn i særavtalen om reiseregulativet. Arbeidet skal være ferdig innen 1. november i år og målsettingen er at det kan legges fram forslag som tas med inn i neste reforhandling av avtalen.

Dette er en konkret oppfølging av hovedavtaleforhandlingene i desember 2019, der partene ble enige om at hensynet til miljø og klima skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse. Partenes målsetting er at dette skal bidra til en bærekraftig utvikling som fremmer FNs bærekraftsmål.

Særavtale om reiseregulativet

Det er gjort følgende endringer vedrørende punkt 3 i avtalen om bruk av egen bil i tjenesten

For øvrig vises til forrige avsnitt om klima- og miljøtiltak.

Særavtale om arbeidstid og fritid i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Avtalen er videreført til 31.12.2022.

Det pågår for tiden en virksomhetsintern evaluering av arbeidstidsordningen for prester i rettssubjektet Den norske kirke, inkludert avtaler som regulerer arbeidstid.

Fagforeningene og KA er derfor enige om at de sammen skal se på resultatet av evalueringen når den er klar. Dersom begge parter da ser behov for revisjon av avtalen, er partene enige om at forhandlinger kan gjenopptas i avtaleperioden. Det legges til grunn at partene bør være enige om en reforhandling. Det er likevel enighet om at dersom kun én av partene anser en reforhandling tvingende nødvendig som følge av evalueringen, er det anledning for å kreve revisjon for punktene 4 (arbeidsplan) og 5 (timeoversikt og avspasering).

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Avtalen er videreført til 31.12.2022.

Det pågår for tiden en virksomhetsintern evaluering av arbeidstidsordningen for prester i rettssubjektet Den norske kirke, inkludert avtaler som regulerer arbeidstid.

Fagforeningene og KA er derfor enige om at de sammen skal se på resultatet av evalueringen når den er klar. Dersom begge parter da ser behov for revisjon av avtalen, er partene enige om at forhandlinger kan gjenopptas i avtaleperioden.

Særavtale om kirkelige stillinger

Det er gjort følgende endringer vedrørende punkt 4 Leirarbeid og liknende

Det pågår for tiden en virksomhetsintern evaluering av arbeidstidsordningen for prester i Den norske kirke, inkludert avtaler som regulerer arbeidstid. Dette kan berøre Særavtale om kirkelige stillinger punktene 2 (om fritid) og 5.6 (om ubundet tid).

Fagforeningene og KA er derfor enige om at de sammen skal se på resultatet av evalueringen når den er klar. Dersom begge parter da ser behov for revisjon av avtalen, er partene enige om at forhandlinger kan gjenopptas i avtaleperioden. Det legges til grunn at partene bør være enige om en reforhandling. Det er likevel enighet om at dersom kun én av partene anser en reforhandling tvingende nødvendig som følge av evalueringen, er det anledning for å kreve revisjon for punktene 2 og 5.6.

Særavtale om arbeidstøy

Ingen vesentlige endringer, men det legges til en merknad om at det er utarbeidet egne administrative bestemmelser om arbeidstøy hos Kirkerådet. Disse bestemmelsene gjelder også ansatte i fellesråd som nå får dekket tjenestedrakt av Kirkerådet.

Særavtale for ledere

Ingen endringer i denne avtalen, som gjelder lederstillinger i kapittel 3.4.1 i tariffavtalen, bl.a. kirkeverge/daglig leder, leder, assisterende leder o.a.

Relaterte artikler

KAs Særavtale for ledere

Særavtalen omhandler ulike bestemmelser for arbeidstakere som kommer innunder Hovedtariffavtalen kapittel 3 pkt. 3.4.1. Dette omfatter bl.a. stillingene 4950 Daglig leder/kirkeverge og 4955 Leder, Assisterende leder og Personalsjef, m.fl.

More-button

Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Her kan du finne satsene og bestemmelsene om det økonomiske tilskuddet for ansatte som trenger alba, stola, singulum og presteskjorte i tjenesten. Fra 1.1.21 gjelder ordningen også ansatte i fellesråd/menighetsråd.

More-button

Kategorier

Aktuelt