Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Her kan du finne satsene og bestemmelsene om det økonomiske tilskuddet for ansatte som trenger prestekjole/alba, stola, singulum og tjenesteskjorte.

Fra 1. januar 21 gjelder ordningen med engangstilskudd for anskaffelse av tjenestedrakt både vigslede ansatte i rettssubjektet Den norske kirke og vigslede medarbeidere i fellesråd/menighetsråd. For fellesrådsansatte gjelder at vigslingen må ha funnet sted etter 1.1.21.

Administrativ bestemmelse om arbeidstøy

Fastsatt av Kirkerådets direktør 

Særavtale om arbeidstøy gjelder for alle ansatte i rDnk. Hovedregelen er at arbeidstaker får utlevert arbeidstøy etter behov (avtalens punkt 2).

Denne administrative bestemmelsen avklarer refusjoner etter særavtalens punkt 3 for vigslede medarbeidere i menighets- og institusjonstjeneste.

For stillinger som er delt mellom administrasjon og utadrettet tjeneste må det foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle om den administrative bestemmelsen eller særavtalens hovedregel er mest hensiktsmessig.

Det gis normalt ikke engangstilskudd til anskaffelse av tjenestedrakt for ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådet.

Engangstilskudd anskaffelse av tjenestedrakt – fra 1.1.21 gjelder ordningen alle vigslede stillinger

• Engangstilskudd gis til tjenestedrakt som er anskaffet i samsvar med «Regler for liturgiske klær».
• Engangstilskudd gis ved første gangs tilsetting i stilling av minst 6 måneders varighet.
• Engangstilskudd gis uavhengig av stillingens størrelse.
• Engangstilskuddet utbetales på grunnlag av dokumentert refusjonskrav. Engangstilskuddet er ikke skattepliktig.
• Fra 1.1.2024 er tilskuddet 19 150. Beløpet reguleres årlig etter konsumprisindeksen pr 10. oktober.
• Tjenestedrakten tilhører den ansatte. Den ansatte må selv sørge for at tjenestedrakten er hensiktsmessig forsikret.

Årlig tilskudd til fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt – gjelder kun ansatte i rDnk

• Det gis et årlig tilskudd til fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakten. Fra 1.1.24 er satsen kr 1650 for 100 % stilling. For deltidsansatte reduseres beløpet forholdsmessig. Årlig beløp utbetales med 1/12 pr måned. Beløpet gis som en skattepliktig utgiftsgodtgjørelse.
• Årlig tilskudd til fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt reguleres årlig etter konsumprisindeksen pr 10. oktober.

Tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet) skal kreve refusjon via SDWorx. Skjemaet på kirken.no skal kun brukes av ansatte i fellesråd og menighetsråd.

Ansatte i fellesråd og menighetsråd som vigsles etter 1.1.2021 får samme engangsbeløp, men ikke tilskudd til drift og vedlikehold. Det er viktig å merke seg at den ansatte selv må
sende refusjonskrav. Det er ikke mulig for arbeidsgiver å kreve refusjon på vegne av ansatte.

Lenker

Om liturgiske klær på kirken.no Liturgisk drakt bæres av prest og av vigslet diakon, kantor og kateket under utførelse av liturgisk handlinger. Også andre som innehar tjeneste i kirken, kan bære liturgisk drakt. Som liturgiske klær regnes alba, stola og messehagel.