Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Her kan du finne satsene og bestemmelsene om det økonomiske tilskuddet for ansatte som trenger alba, stola, singulum og tjenesteskjorte.

Fra 1. januar 21 gjelder ordningen med engangstilskudd for anskaffelse av tjenestedrakt også vigslede medarbeidere i fellesråd/menighetsråd. Vigslingen må finne sted etter 1.1.21.

Administrativ bestemmelse om arbeidstøy

Fastsatt av Kirkerådets direktør 

Særavtale om arbeidstøy gjelder for alle ansatte i rDnk. Hovedregelen er at arbeidstaker får utlevert arbeidstøy etter behov (avtalens punkt 2).

Denne administrative bestemmelsen avklarer refusjoner etter særavtalens punkt 3 for vigslede medarbeidere i menighets- og institusjonstjeneste.

For stillinger som er delt mellom administrasjon og utadrettet tjeneste må det foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle om den administrative bestemmelsen eller særavtalens hovedregel er mest hensiktsmessig.

Det gis normalt ikke engangstilskudd til anskaffelse av tjenestedrakt for ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådet.

Engangstilskudd anskaffelse av tjenestedrakt – fra 1.1.21 gjelder ordningen alle vigslede stillinger

• Engangstilskudd gis til tjenestedrakt som er anskaffet i samsvar med «Regler for liturgiske klær».
• Engangstilskudd gis ved første gangs tilsetting i stilling av minst 6 måneders varighet.
• Engangstilskudd gis uavhengig av stillingens størrelse.
• Engangstilskuddet utbetales på grunnlag av dokumentert refusjonskrav. Engangstilskuddet er ikke skattepliktig.
• Fra 1.1.2023 er tilskuddet 18 400. Beløpet reguleres årlig etter konsumprisindeksen pr 10. oktober.
• Tjenestedrakten tilhører den ansatte. Den ansatte må selv sørge for at tjenestedrakten er hensiktsmessig forsikret.

Årlig tilskudd til fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt – gjelder kun ansatte i rDnk

• Det gis et årlig tilskudd til fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakten. Fra 1.1.22 er satsen kr 1590 for 100 % stilling. For deltidsansatte reduseres beløpet forholdsmessig. Årlig beløp utbetales med 1/12 pr måned. Beløpet gis som en skattepliktig utgiftsgodtgjørelse.
• Årlig tilskudd til fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt reguleres årlig etter konsumprisindeksen pr 10. oktober.