Foto: Kristianne Marøy

Verneombudene i Den norske kirke (rettssubjektet)

Alle bispedømmer og prostier har verneombud for å ivareta arbeidsmiljø og vern av arbeidstakerne. Den eller de fagforeningene som organiserer flertallet av arbeidstakerne i et verneområde har rett til å utpeke verneombud. Samtidig representerer verneombudet alle arbeidstakerne og arbeider på grunnlag av arbeidsmiljøloven.

Nasjonalt hovedverneombud for alle ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet)

Hilde Fylling, Mobil: 488 95 331 (jobb), 932 09 527 (privat)

Nederst på siden finner du en oversikt over hovedverneombudene for ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet). Oversikten viser navn, e-postadresse (som lenke på navnet) og telefonnummer til verneombudene i hver enhet.

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøloven kapittel 6 Verneombud beskriver plikt til å velge verneombud og verneombudets oppgaver m.m.
Kapittel 7 Arbeidsmiljøutvalg beskriver plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalgets oppgaver m.m..
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning avklarer mer om verneombudsarbeidet og arbeidsmiljøutvalg.

For Den norske kirke (rettssubjektet) er dette organisert på tre nivå:

I hvert prosti utpekes lokalt verneombud som forholder seg til arbeidsgiver ved prost. Tilsvarende på hvert bispedømmekontor og i Kirkerådets sekretariat.

I hvert bispedømme utpekes hovedverneombud som har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet i bispedømmet og følge opp i forhold til biskop og stiftsdirektør saker som angår mer enn ett prosti. I hvert bispedømme er det arbeidsmiljøutvalg (regionalt AMU), der arbeidstakerne er representert ved hovedverneombudet og representanter for prestene og de kontoransatte.

På sentralt nivå utpekes nasjonalt hovedverneombud som har ansvar for å samordne hovedverneombudenes virksomhet og følge opp i forhold til sentral arbeidsgiver saker som angår hele virksomheten. På sentralt nivå er det arbeidsmiljøutvalg bestående av nasjonalt hovedverneombud og fire andre representanter for de ansatte (både prester og kontoransatte) og fem representanter for arbeidsgiver.

“Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning” angir at «På verneområder hvor en lokal fagforening alene organiserer flertallet av arbeidstakerne, kan fagforeningen utpeke verneombudet.» (§3-2). Da Presteforeningen organiserer flertallet av prestene i Den norske kirke, har også utpeking av verneombud skjedd av PF i de enhetene som er arbeidsgiver for prester. Det er samtidig viktig å være oppmerksom på at verneombudet representerer alle ansatte i virksomheten og styres ikke av fagforening, men av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Hovedverneombud i bispedømmene og Kirkerådets sekretariat:

Oslo: Maria Paulsen Skjerdingstad

Borg: Terje Kjølsvik

Hamar: Ingebjørg Vik Laugaland

Tunsberg: Stina Frøvoll Torgauten

Agder og Telemark: Monika Olsen Holt

Stavanger: Sigbjørn Jårvik

Bjørgvin: Marit Isaksen Espedalen

Møre: Karl Johan Bjørge

Nidaros: Åse Rugland

Sør-Hålogaland: Kari Sjursen

Nord-Hålogaland: Marianne Støylen Skauge

Kirkerådets sekretariat: Siv Thompson