Foto: Kristianne Marøy

Verdidokument 2015-2018

Vedtatt på Presteforeningens generalforsamling 2015

Veivalg og verdier

Overordnet og forpliktende uttalelse fra Presteforeningens generalforsamling 2015 for kommende treårsperiode.

Presteforeningens fremste oppgave er å ivareta landets prester og andre medlemmer, styrke og videreutvikle prestetjenesten. Foreningen skal arbeide for gode lønns- og rammebetingelser for medlemmene, motivere til kompetansebygging og faglig fellesskap og utvikling.

Foreningen vil fremme rekruttering, fellesskap, solidaritet og samarbeid mellom medlemmene, ha en hensiktsmessig organisering og kompetente tillitsvalgte, samt skape arenaer for påvirkning overfor lovgivende og bevilgende myndigheter. Presteforeningen vil arbeide for en god kirkelig organisering. Dette vil gjøres i samarbeid med kirken som helhet og andre kirkelige arbeidstakere.

I perioden 2015 til 2018 vil Presteforeningen

  • prioritere belønning av kompetanse og ledelse i lønnspolitikken
  • kreve en relevant etter- og videreutdanning
  • arbeide for kompetanseheving og gode arbeidsvilkår for alle tillitsvalgte
  • motarbeide enhver form for diskriminering
  • arbeide for god informasjonsflyt og involvering i alle deler av organisasjonen

I tillegg er vedtakene i sak 6-9 utrykk for Generalforsamlingens vilje for perioden:

  • Forvaltningsreform – omstilling
  • Presters boplikt og borett
  • Vernebestemmelser for prester og kompensasjon for utført arbeid
  • Presteforeningen som profesjonsforening