Uravstemning

Resultatet fra meklingen mellom partene i lønnsoppgjøret i staten er i dag lagt ut til uravstemning. Alle yrkesaktive Presteforeningsmedlemmer på statlig tariffområde har stemmerett og oppfordres til å avgi sin stemme.

Fra Unios side understrekes det at en uravstemning ikke er en meningsmåling om man synes avtalen er bra eller dårlig, men en avstemning der spørsmålet er om meklingsresultatet er akseptabelt eller ikke. Forhandlingsutvalgets klare anbefaling er at medlemmene stemmer ja til avtalen. Dersom flertallet aksepterer avtalen, vil de avtalte lønnsendringene iverksettes fra 1.5.

Gjennomføring

Alle yrkesaktive medlemmer i Unios medlemsorganisasjoner som får sine lønns- og arbeidsforhold fastsatt i tariffavtale med staten, og som har staten som arbeidsgiver, kan avgi stemme. Pensjonist- og studentmedlemmer kan ikke avgi stemme.

Uravstemningen skal gjennomføres elektronisk. Selve avstemningen gjøres på Unios hjemmeside.

Alle medlemmer i Unios medlemsforbund med stemmerett har fått tilsendt sitt medlemsnummer og en pin-kode på SMS og/eller e-post, slik at du kan logge deg inn på Unios uravstemningsside og avgi stemme. Fristen for å avgi stemme er 17. juni kl. 16.00. Unio har svarfrist til riksmeklingsmannen 21. juni kl. 12.00.

Avtalen til avstemning

Den økonomiske rammen for oppgjøret er i overkant av 2,4 %. Dette tilsvarer rammen i frontfagsoppgjøret. Dette er fordelt på følgende måte:

Hovedlønnstabellen pr. 1. mai

Det generelle tillegget gis som et likt prosentvis tillegg på 1,15 % på alle trinn i hovedlønnstabellen. Med andre ord får alle 1,15 % økning av den faste årslønnen. Prosentvise tillegg har vært et mål for Unio, for det sikrer prester og andre høyt utdannede arbeidstakere en god uttelling.

Avsetning til lokale forhandlinger pr. 1. juli

Det er satt av 1,5 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2016. Fordelingen mellom generelle tillegg og lokale oppgjør ble gjennom meklingen bedre enn statens tilbud under forhandlingene i april. I Den norske kirke foregår forhandlingene om hvordan denne potten skal fordeles på bispedømmenivå. Stiftsstyrene til høsten vil orientere medlemmene om grunnlag for å fremsette individuelle lønnskrav og fastsette hvordan dette gjøres. Forhandlingene skal være avsluttet innen 30. november 2016, og eventuell lønnsøkning for perioden fra 1. juli vil bli etterbetalt når forhandlingsresultatet er klart.

Fellesbestemmelsene

Det er avsatt om lag 0,1 % av den disponible rammen til heving av blant annet ulempetilleggene i fellesbestemmelsene, bl.a. er lørdags-/søndagstillegget økt til kr 52 pr time. Dette var i tråd med Unios prioriteringer.

Spesialprester og seniorprester

Presteforeningen og Unio satte frem krav om å overføre spesialprester og seniorprester fra lønnsspenn til lønnsramme for å sikre disse gruppene en forutsigbar lønnsutvikling over tid. Staten avviste alle forhandlinger om justeringer eller sentrale tiltak som kunne løftet spesialprester og seniorprester inn i ramme.

Lønns- og forhandlingssystemet

Det ble laget et mandat for et partssammensatt utvalg som skal jobbe med eventuelle endringer i lønns- og forhandlingssystemet. Blant annet skal det i arbeidet legges vekt på utdanning og kompetanse. Endringer skal forhandles om i mellomoppgjøret i 2017.

Pensjon

Vi fikk ikke nedfelt forhandlingsrett på tjenestepensjon, men vi fikk videreført forhandlingsrett på AFP m.m. Status når det gjelder pensjon er dermed den samme som før forhandlingene startet, og vi har ikke mistet noen muligheter for å være med å påvirke fremtidens pensjonsordninger.