Unio-seminar om fremtidens pensjon

Presteforeningen deltok på Unio-seminar 17. november 2016 om endringer i pensjonsordningene. Foredragsholdere fra Unio, LO Pensjon, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet holdt innlegg. 

 

Statens pensjonskasse frem til 2020

De kirkelig ansatte som går over fra staten til Den norske kirke som arbeidsgiver beholder sine rettigheter i Statens pensjonskasse frem til lønnsoppgjøret i 2020. Dette er vedtatt av kirkemøtet i 2015, og staten har lovet at ordningen gjelder frem til 31.12.2020. De nærmeste års pensjonsytelser påvirkes dermed direkte av endringer i vilkårene i Statens pensjonskasse. Her ventes det forandringer i de nærmeste årene, og det er grunn til å frykte at fremtidens pensjon kan gi dårligere dekning enn den pensjonen vi er vant til. Særlig gjelder dette årskullene som er født etter 1958, der levealdersjusteringen gir reduksjon i de årlige utbetalingene.

Dette skyldes den jevne økningen i levealder som har funnet sted i de senere årtier. Muligheten for å utbetale pensjon er også redusert som følge av at rentenivået har gått kraftig ned siden 1990-årene, og befinner seg nå på et historisk lavnivå.

Ytelsesbasert pensjon og Innskuddsbasert pensjon

Folketrygden og Statens pensjonskasse utbetaler pensjon i alle leveår slik at man ikke risikerer å bli stående uten pensjon i de siste leveårene. Dette kalles ytelsesbasert pensjon. Private pensjonsordninger som nytegnes i dag er begrenset til et visst antall år, slik at ved lang levealder vil man ikke få pensjon de siste årene. Dette kalles innskuddspensjon. Det er heller ikke mulig å få utbetalt noe mer enn det som er skutt inn, tillagt den forrentningen som pensjonsfondet har oppnådd i årene mellom innbetaling og utbetaling.

Innskuddspensjon er ikke noe alternativ for vår sektor, annet enn et privat supplement til tjenestepensjonen.

Etter lønnsoppgjøret i 2020 – hybridpensjon

Når den fremtidige pensjonen skal sikres etter 2020, er det om å gjøre at pensjonen blir livsvarig. Det vil ikke være mulig å få opprettholdt den gamle ytelsespensjonen i fremtiden. Selv i Statens pensjonskasse venter vi endringer som gir svakere ytelser. Det er trolig også vanskelig å opprettholde AFP (AvtaleFestet Pensjon) fra så lav alder som 62 år. Imidlertid kan fremtidige innskuddsbaserte pensjoner gjøres livsvarige. Dette kalles hybridpensjoner.

Eksempel på tariffestet hybridpensjon

Det ble løsning med KS Bedrift i meklingen 2. – 3. november.

Partene enige om en hybridpensjonsordning:

  • Livslang utbetaling
  • Kjønnsnøytralitet
  • Innskuddsnivå 7% fra 0 til 7,1 G og i tillegg 18,1% mellom 7,1 G og 12 G
  • De ansattes bidrag til innskuddet er 2% av brutto pensjonsgivende lønnsytelser
  • Lønnsvekstgaranti for aktiv periode, med mindre partene lokalt er enige om å bruke individuelt investeringsvalg eller kollektiv forvaltning og nullgaranti.
  • 0-garanti i passiv periode. All avkastning tilfaller arbeidstaker
  • Eksisterende pensjonsordning lukkes for alle som har fylt 55 år med mindre partene lokalt blir enige om en lavere alder.