Trygghet nødvendig for integrering

Sammen med Utdanningsforbundets leder Steffen Handal skriver Martin Enstad om integreringspolitikk i Dagsavisen 4. mars:

Skal vi lykkes med integreringspolitikken, kan ikke asylpolitikken være for stram. Det er en sammenheng mellom trygghet og integrering.

Familiegjenforening handler om å gjenforene ektefeller, samboere eller mindreårige barn med deres foreldre. Å leve sammen med sin familie er viktig for den enkelte og for samfunnet. Hvordan kan vi forvente at flyktninger klarer å ha fokus på hverdagslivet i Norge, lære seg et nytt språk og komme inn i nye nettverk, når de frykter for sin ektefelle, sine barn, eller som mindreårig frykter for sine foreldres liv og helse? Det er dramatisk når regjeringen vurderer å innføre en politikk der man skiller barn og foreldre i minimum fire år.

I forslagene til endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II) som Justis- og beredskapsdepartementet sendte på høring den 29.12.15 legger man til grunn at en generell innstramning vil gi økt motivasjon for integrering. Dette vitner om et ensidig menneskesyn, der straff og belønning er menneskets viktigste motivasjoner. Menneskesinnet er langt mer komplisert enn som så. I stedet burde man se verdien av den trygghet familiegjenforening skaper, og dermed at familiegjenforening i seg selv gjør det mer sannsynlig at vi lykkes med å inkludere flyktningene i framtids-Norge.

Regjeringen ønsker mer bruk av midlertidig oppholdstillatelse, som et grunnlag for å sende mennesker ut igjen. Vi tror det er bedre samfunnsøkonomi å erkjenne at trygghet er en forutsetning for integrering. Vi tror det vil gavne både flyktningene og landet vårt om det i stedet ble satset bevisst på tidlig tilgang til barnehage og skole – slik vi er forpliktet til i Barnekonvensjonen – og god språkopplæring for alle, som er den viktigste forutsetningen for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Mer vekt på trygghet for framtiden vil også være et positivt bidrag for å unngå at det etableres en ny underklasse som er sårbare for sosial dumping, useriøse arbeidsgivere og med svake muligheter for å fremme faglige rettigheter.

Høringsfristen er over, nå venter vi på regjeringens forslag til Stortinget. De 40 forslagene til innstramning som ble sendt på høring har møtt betydelig motstand. Når Stortinget i løpet av våren skal behandle regjeringens forslag til innstramninger vil vi oppfordre til at man er tydelig på sammenhengen mellom trygghet og integrering. Derfor bør man ikke satse mer på midlertidig opphold, og man bør avvise innstramninger knyttet til familiegjenforening for flyktninger. I stedet for en politikk som vil sikre muligheten for å kaste noen ut, må flyktninger og nordmenn inviteres til å bygge et felles vi. Et Norge som satser på at integrering er synonymt med inkludering. Og som bygger på at flyktninger, i likhet med oss selv, har bedre forutsetninger for å lære noe nytt, engasjere seg i nye nettverk og hente fram sine beste sider når en selv og ens familie er trygg.