Tilpasningsavtalen til hovedavtalen i KA og avtale om tillitsvalgtordning for rettssubjektet Den norske kirke

Inngått mellom partene i virksomheten 8.9./7.11.2022

§ 1 Formål

Formålet med Tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen i KAs tariffområde skal praktiseres for arbeidstakere i rettssubjektet Den norske kirke.

Avtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen § 7-3.

Partene viser til hovedavtalens reguleringer av medbestemmelse i rettssubjektet Den norske kirke.

Partene er likeverdige, og denne avtalen skal legge til rette for medvirkningsformer som gir arbeidstakerne, gjennom sine tillitsvalgte, reell medinnflytelse over egen arbeidssituasjon.

Partene har et felles ansvar for å utvikle en god, åpen og løsningsorientert samarbeidskultur.

§ 2 Parter

Denne tilpasningsavtalen legger samme partsforhold som Hovedavtalen på KA sitt tariffområde til grunn, men forutsetter samtidig at arbeidstakerorganisasjonen har medlemmer i Den norske kirke (rettssubjektet).

§ 3 Nivåer for medbestemmelse

Medbestemmelse utøves på tre nivåer; sentralt nivå, regionalt nivå og lokalt nivå.

§ 4 Utøvelse av medbestemmelse

 1. Arbeidsgiversiden

Arbeidsgiversidens representant på sentralt nivå er Kirkerådet ved direktøren.

På regionalt nivå utøves medbestemmelse ved biskopen og stiftsdirektøren, og Kirkerådets sekretariat ved direktøren.

På lokalt nivå ivaretas medbestemmelse av prosten, og for bispedømmerådets administrasjon av stiftsdirektør.

Dersom det foreligger fullmakt, kan andre enn dem som er nevnt overfor, opptre som arbeidsgiverrepresentanter.

 1. Arbeidstakersiden 

Sentralt nivå:

 1. a) Kontaktmøte
  Hovedorganisasjonsmodell, med følgende representasjon:
  • 1 pr hovedorganisasjon
  • I tillegg 1 for nest største forbund.
  • I tillegg 2 for største forbund.

I alt 7 representanter. Representasjon er basert på medlemsmassen som avstemmes en gang pr år (01.01.).

 1. b) Forhandlingsutvalg
  Alle berørte forhandlingsberettigede organisasjoner på Kas tariffområde med medlemmer i Den norske kirke (rettssubjektet)

Regionalt nivå:

Bispedømmene (prestetjenesten og bispedømmekontorene) og Kirkerådets sekretariat, utgjør 12 regionale enheter. Svalbard kirke ivaretas av Nord-Hålogaland bispedømme.

Kontaktmøte:
Partene regionalt avtaler representasjon. Hvis man ikke kommer til enighet, så videreføres den sammensetningen som er per i dag.

Lokalt nivå:

Prostiet (prestetjenesten) og bispedømmekontorene

Kontaktmøte:
Representerte fagforeninger og arbeidsgiver på lokalt nivå avtaler representasjon i kontaktmøtet. Lokalt verneombud bør inviteres til kontaktmøtene. Hvis man ikke kommer til enighet, så videreføres den sammensetningen som er per i dag.

§ 5 Former for medbestemmelse

Medbestemmelsesretten refererer seg til informasjon og drøftinger, jf. Hovedavtalen § 9-4.2.

Det skal avholdes kontaktmøte med informasjon og drøfting minst to ganger pr halvår og ellers når en av partene ber om det.

Saker om budsjett og regnskap behandles på alle tre nivåer.

Saker om opprettelse av stilling og utlysning av stilling behandles på regionalt nivå.

§ 6 Arbeidsmiljøutvalget

Saker etter Arbeidsmiljølovens kapittel 7 behandles i arbeidsmiljøutvalget.

Med henvisning til vedtak i AGU (sak 38/2016) er tallet på arbeidsgiverrepresentanter 5. Arbeidsgiversiden består av direktør i Kirkerådet, i tillegg vil en biskop og en stiftsdirektør være blant de 5.

Tilsvarende er det 5 arbeidstakerrepresentanter. Nasjonalt hovedverneombud er en av disse. Valg av de øvrige arbeidstakerrepresentantene reguleres av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-10.

§ 7 Virksomhet – driftsenhet – arbeidsområde

Med virksomhet forstås normalt rettssubjektet Den norske kirke.

Med driftsenhet forstås normalt den enkelte organisatoriske enhet innen rettssubjektet, så som det enkelte bispedømme eller Kirkerådets sekretariat.

Med arbeidsområde forstås normalt et faglig avgrenset område innenfor eller på tvers av driftsenhet (er).

§ 8 Medbestemmelse og kompetanseutvikling

Medbestemmelse i saker vedrørende kompetanseutvikling for prester i virksomheten behandles i egne partssammensatte utvalg regionalt (Regionalt etterutdanningsutvalg) og sentralt (Sentralt etterutdanningsutvalg).

Medbestemmelse på kompetansetiltak for andre tilsatte i driftsenhetene skjer regionalt.

§ 9 Frikjøp

For å understøtte gjennomføring av medbestemmelsen regulert i denne avtalen, vil arbeidsgiver fastsette ordninger for frikjøp. Det vises også til Hovedavtalen § 9-5-2.