Studieopplegg for lokallag 1/2022: Profesjonsetikk

Introduksjon

Dette studieopplegget er en hjelp til profesjonsetisk samtale og bevisstgjøring. Opplegget er tenkt gjennomført i økter på 45 minutter til en time i lokallagssamlinger eller i prostisamlinger.

Opplegget kan utvides til et tverrfaglig opplegg med diakoner og kateketer og andre undervisningsansatte. Det forutsetter da at en også trekker inn disse yrkesgruppenes tjenesteordninger, vigslingsløfter og profesjonsetiske/yrkesetiske dokumenter som studiemateriell.

Taushetsplikt og avvergeplikt er holdt utenfor, da det arbeides med eget kursopplegg om dette i samarbeid mellom Bispemøtet, KA, Kirkerådet og fagforeningene.

Studieopplegget kvalifiserer til studiestøtte fra AKS, se nærmere informasjon på prest.no.

Arbeidsmetoden er enkel

Hver samling fokuserer på et tema som er behandlet i heftet Profesjonsetikk for prester og/eller Etiske retningslinjer for rettssubjektet Den norske kirke. Til hvert tema er det stilt noen spørsmål til samtale, noen steder er det presentert ett eller flere case, samt gitt henvisning til relevante regler og momenter i Etiske retningslinjer og Profesjonsetikk for prester og andre sentrale dokument. Den primære hensikten med studieopplegget er den profesjonsetiske refleksjonen.

Studiemateriell:

Samlinger

Det er utarbeidet samtaleopplegg for 8 samlinger (lenke til samtaleopplegget nedenfor).

  1. samling: Om profesjonsetikk
  2. samling: Møtet med den andre
  3. samling: «Uten tanke på egen fordel…»
  4. samling: Misbruk av overmaktsforhold, maktassymetri og grenseoverskridende atferd
  5. samling: Sosiale medier – profesjonelt og privat
  6. samling: Bruk av rusmidler
  7. samling: Grenser for egen kompetanse (og respekt for andres)
  8. samling: Lojalitet, lojalitetskonflikter og profesjonell autonomi

Profesjonsetikk - Studieopplegg for lokallag 1/2022

Lokalt studiearbeid - om studiestøtte fra AKS m.m.

Ressurser for bruk i studieopplegg Profesjonsetikk (passordbeskyttet)

Ressurser for bruk i studieopplegg Profesjonsetikk (passordbeskyttet) Her ligger artikler til bruk i samling 6 i studieopplegget. Tillitsvalgte og andre som skal bruke materiellet til studiearbeid får passordet ved henvendelse til PFs sekretariat.