Ås prestegård, ca. 1910

Foto: Nasjonalbiblioteket (lisensiert under CC BY 2.0)

Status prestebolig etter opphevet boplikt

Ett år etter at boplikten for prester ble opphevet, viser tall fra bispedømmekontorene at kun om lag 1/3 av tjenesteboligene er avviklet. Tallet er langt lavere enn mange fryktet da det ble kjent at boplikten skulle oppheves.

– For mange prester har nok hensynet til stabilitet for familien, gleden over å være del av et godt nabolag eller ønsket om å bo i menigheten veid tyngre enn de økonomiske incentivene til å flytte, sier sentralt boligombud Anna Grønvik.

Avviklingen skyldes at prester velger å flytte i egen bolig eller har fått kjøpe tjenesteboligen. I tillegg fases boliger ut ved prestebytte når den ikke inngår i rekrutteringsordningen eller skal bevares av kulturhistoriske hensyn.

Det er også store forskjeller mellom bispedømmene. I Stavanger bispedømme er allerede halvparten av boligene blitt avviklet og flere er underveis, mens det i Nord-Hålogaland bare er fem prester som har flyttet ut av tjenesteboligene.

– Vi antar at dette er et utslag av hvordan fordelsbeskatningen naturlig nok påvirkes av store forskjeller i verdifastsettelse i ulike deler av landet. Boligmarkedet er også bedre i bynære strøk enn i mer spredtbefolkede områder som Troms og Finnmark. Dermed er det enklere å finne egen bolig i eller nær menigheten man betjener, svarer Anna Grønvik på spørsmålet om hvorfor det er så store forskjeller.

Både Opplysningsvesenets fond og mange kommuner har etter Presteforeningens syn brukt for lang tid på avklare hvorvidt boligen skal selges og til hvilke vilkår. Mange prester venter fortsatt på et tilbud, og det er derfor grunn til å tro at flere boliger vil bli avviklet som tjenesteboliger i løpet av høsten og våren.

– En god del prester har ønsket å kjøpe tjenesteboligen sin, og prosessen rundt dette har for mange vært mer langdryg enn man så for seg, sier boligombudet.

Det har vært relativt få stillingsutlysninger hvor det tilbys bolig for rekrutteringsformål, eller det finnes kulturhistorisk bolig. Det er derfor vanskelig å si noe konkret om hvordan disse boligordningene påvirker rekruttering til prestestillinger.