Prest på prekestol i moderne kirke

Foto: Kristianne Marøy

Søk videreutdanning innen 15. september: Teologi og forkynnelse i høytidene og PKU

Fristen 15. september for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning nærmer seg.

Kurstilbudet dette semesteret er

Teologi og forkynnelse i høytidene, 20 studiepoeng, MF. Dette er et kurs som trekker inn både bibelfag, systematisk teologi og utviklingen i nyere homiletikk.

Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus høsten 2019 (11 uker),
og ved Akershus universitetssykehus september 2019-februar 2020 (utvidet tidsramme).

Nærmere opplysninger på Bispemøtets og MFs nettsider.