Særavtale om rekrutteringstillegg

«Særavtale om bruk av rekrutteringstillegg ved tilsetting av prester i Den norske kirke» ble inngått 18. oktober 2012 og gjelder fra 1. januar 2013. I 2009 ble det inngått en avtale som går ut 31. desember i år. Ved inngåelsen av den nye særavtalen, fortsetter altså ordningen med rekrutteringstillegg.

Spørsmålet om videreføring av ordningen blir vurdert i sammenheng med statsbudsjettet. Presteforenigen er glad for at det er satt av midler i statsbudsjettet for 2013.

Rekrutteringstillegget kan kun benyttes i stillinger hvor det er særlig vanskelig å rekruttere prester, for eksempel i tilfeller hvor en stilling har vært utlyst uten noen søkere. Tillegget har først og fremst vært benyttet i de nordligste bispedømmene.

I den nye avtalen som er inngått er tillegget økt fra 80 000 kr til 90 000 kr ved bindingstid på to år.

Presteforeningen er svært fornøyd med «Særavtale om bruk av rekrutteringstillegg ved tilsetting av prester i Den norske kirke», og er fornøyd med hvordan ordningen har fungert de siste årene.

Utdrag fra avtalen

Ved tilsetting i stillinger hvor det tilbys rekrutteringstillegg skal det inngås en individuell avtale med den enkelte arbeidstaker om rekrutteringstilleggets størrelse og bindingstid. Bindingstiden kan være maksimalt to år. Lengden på bindingstiden skal stå i forhold til rekrutteringstilleggets størrelse:

Ved et rekrutteringstillegg på kr 40 000 er bindingstiden ett år

Ved et rekrutteringstillegg på kr 60 000 er bindingstiden 18 måneder

Ved et rekrutteringstillegg på kr 90 000 er bindingstiden to år

Rekrutteringstillegget utbetales ved tiltredelse eller ved to utbetalinger etter nærmere avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker lokalt. Det skal avtales forholdsmessig tilbakebetaling av rekrutteringstillegget hvis arbeidstakeren slutter i stillingen før bindingstiden er over.

Rekrutteringstiltaket kan ikke benyttes ved tilsetting av proster, domproster og biskoper.

Særavtalen har hjemmel i hovedtariffavtalen § 1.4.2.1 b hvor det står at «Partene sentralt kan i tariffperioden føre forhandlinger når det (…) er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft.»