Særavtale om rekrutteringstillegg for prester

Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A.

Avtalen gjøres gjeldende fra 01.07.2023 til 30.06.2024

Hvis særavtalen ikke er skriftlig sagt opp av noen av partene innen én måned før utløpstid, anses avtalen fornyet for 1 – ett – år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

Tvist om denne avtalen løses etter Hovedavtalens bestemmelser.

§ 1 Formål

Denne avtalen skal bidra til å styrke rekrutteringen av prester i de områder og stillinger der rekrutteringssituasjonen er særlig vanskelig. Dette tiltaket er ett av flere virkemidler man kan benytte seg av ved rekruttering.

§ 2 Rekrutteringstillegg

Ved tilsetting i prestestilling kan arbeidsgiveren tilby et rekrutteringstillegg. Et eventuelt rekrutteringstillegg skal fremgå av kunngjøringsteksten.

Ved tilsetting der det tilbys rekrutteringstillegg, skal det inngås en individuell avtale med den enkelte arbeidstaker om rekrutteringstilleggets størrelse og bindingstid.

Avtalen om rekrutteringstillegget inngår som en del av den ordinære arbeidskontrakten.

§ 3 Bindingstid

Ved inngåelse av avtale om rekrutteringstillegg skal det avtales maksimalt tre års bindingstid for arbeidstakeren. Lengden på bindingstiden skal stå i forhold til rekrutteringstilleggets størrelse.

§ 4 Rekrutteringstilleggets størrelse

Ved et rekrutteringstillegg på kroner 80 000 er bindingstiden 18 måneder.

Ved et rekrutteringstillegg på kroner 120 000 er bindingstiden 24 måneder.

Ved et rekrutteringstillegg på kroner 150 000 er bindingstiden 36 måneder.

Rekrutteringstillegget utbetales ved tiltredelse, eventuelt ved inntil tre utbetalinger etter nærmere avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker lokalt.

Det skal avtales forholdsmessig tilbakebetaling av rekrutteringstillegget hvis arbeidstakeren slutter i stillingen før bindingstiden er omme.

Beløpene reguleres årlig per 1. januar i tråd med konsumprisindeksen.