Særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke

Denne særavtalen inneholder bestemmelser om tjenestepensjon, alderspensjon, uføre- og etterlattepensjoner og avtalefestet pensjon (AFP) for fellesråd og andre virksomheter bundet av HTA for Den norske kirke, samt bestemmelser om pensjon og AFP for rettssubjektet Den norske kirke.

Særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke