Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

I forbindelse med opphevelse av boplikten 1.9.2015 ble det inngått en avtale om lønnskompensasjon for prester som allerede var i fast stilling og for prester som tilsettes første gang de påfølgende 6 årene. Slik kompensasjon er videreført i ny virksomhet gjennom Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten, med virkningstid 1.11.2017-1.9.2021.

Avtalen inneholder også bestemmelser om fastsettelse av husleie for prester som tidligere hadde boplikt.

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

§ 1 Formål
Denne avtalen sikrer videreføring av kompensasjon for opphevelse av boplikten for perioden 01.11.2017 –01.09.2021.

§ 2 Lønnskompensasjon
I overgangsperioden frem til 01.09.2021 tilstås prester ved fast tilsetting første gang en kompensasjon for bortfall av boplikt.
Lønnskompensasjonen er slik:
0922 Kapellan – 5 alternativer i lønnsgruppe 0922
1537 Prostiprest – 5 alternativer i lønnsgruppe 1537
1555 Sokneprest – 5 alternativer i lønnsgruppe 1555
1465 Spesialprest – tilsvarende 4 alternativer i lønnsgruppe 1555 Sokneprest
1466 Seniorprest – tilsvarende 4 alternativer i lønnsgruppe 1555 Sokneprest
0933 Prost – tilsvarende 3 lønnstrinn i hovedtariffavtalen mellom staten og LO stat, Unio og YS stat
0935 Domprost – tilsvarende 2 lønnstrinn i hovedtariffavtalen mellom staten og LO stat, Unio og YS stat
1170 Biskop – tilsvarende 2 lønnstrinn i hovedtariffavtalen mellom staten og LO stat, Unio og YS stat

Ved skifte av prestestilling skal ikke presten i denne perioden gå ned i lønn.

Hvis lønnstrinn forsvinner i staten skal partene møtes for å avklare hvordan man skal praktisere intensjonen i avtalen for lønnsgruppene 0933, 0935 og 1170.

§ 3 Husleie for boliger som bebos av prest som tidligere hadde boplikt
Husleien fastsettes av Opplysningsvesenets fond. Leien reguleres årlig i henhold til protokoll av 5. mars 2015 mellom Kommunal og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene. Husleien omfatter garasje.