Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

Avtalen du leser på denne siden er inngått på virksomhetsnivå mellom Kirkerådet og de tillitsvalgte. Avtalen gir utfyllende bestemmelser til lederavtalen som er inngått mellom KA og fagforeningene.

Den overordnet avtalen som er inngått mellom KA og fagforeningene finner du her: Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen). Avtalene bør leses i sammenheng. Presteforeningen har derfor laget en egen artikkel der der to avtalene er sammenstilt for å gjøre det enklere å få oversikt.

Endringer i avtalene i forhold til tidligere avtaler:

  • Avtalen presiserer nå (§ 3) at det er arbeid på fridager det skal føres oversikt over. Ikke alt arbeid (timeregistrering) som noen tidligere har trodd.
  • Det kan overføres 7 fridager til ny avregningsperiode, mot tidligere 6 dager.

Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

§ 1 Forankring, varighet og virkeområde

Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A. Avtalen skal legge til rette for at proster, sokneprester og spesialprester som ikke har en timeregulert arbeidstid, skal sikres forutsigbar fritid, samtidig som virksomhetens behov og tjenestens egenart skal ivaretas.

Denne avtalen gjelder for de som er omfattet av Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke.

Avtalen gjøres gjeldende fra 01.07.2019 til 31.12.2020.

Hvis særavtalen ikke er skriftlig sagt opp av noen av partene innen en måned før utløpstid, anses avtalen fornyet for 1 – ett – år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

§ 2 Avspasering

Arbeidstaker skal føre oversikt over arbeid på fridager nevnt i Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke § 3. Arbeidsgiver skal legge til rette for at opparbeide fridager skal kunne avspaseres.

Avspasering av fridager kan skje når tjenesten tillater det og det foreligger samtykke fra prost/biskop.

Det kan avspaseres inntil 24 hele dager i løpet av avregningsåret.

Det tillates overført syv fridager til neste avregningsperiode. Fridager utover dette blir strøket uten kompensasjon.

§ 3 Planlegging

I rimelig tid før avregningsperiodens utløp skal arbeidsgiver og arbeidstaker planlegge hvordan fridager som ikke kan overføres skal kunne avspaseres før avregningsperioden utløper.