Retningslinjer for arbeidsrettslig bistand til enkeltmedlemmer

Vedtatt av Representantskapet 22. mars 2022.

§ 1 Hvilke saker er omfattet
Det kan ytes juridisk bistand i saker knyttet til medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Bistanden skal ivareta medlemmenes interesser i egenskap av å være arbeidstakere.

§ 2 Avgrensninger i rett til bistand
Medlemmer som også utøver arbeidsgiverfunksjoner kan ikke ivaretas av Presteforeningen når de er i tvist med en av sine ansatte, i den angjeldende saken. Som arbeidsgiver ivaretas man her av nestearbeidsgivernivå. Medlemmer som også utøver arbeidsgiverfunksjoner vil likevel kunne bli ivaretatt av Presteforeningen dersom de selv er i en tvist med overordnet/arbeidsgiver.

Studentmedlemmer gis i utgangspunktet kun råd og veiledning knyttet til kirkelige ansettelsesforhold og praksisperioder. Det kan likevel foretas en konkret skjønnsvurdering om behov for ytterligere bistand, f.eks. i forbindelse med saker etter Skikkethetsforskriften.

For pensjonistmedlemmer foretas en konkret skjønnsvurdering ut fra omfang av arbeidstilknytning og viktigheten av å få bistand.

Medlemmer som melder seg inn i foreningen mens de er en del av en personalsak har ikke krav på rådgivning i denne saken (jf. foreningens lover § 2 fjerde ledd). Dette kan i konkrete tilfeller fravikes gjennom skjønn.

Medlem som mottar bistand må ikke skylde fagforeningskontingent til Presteforeningen. Dersom kontingent uteblir, avsluttes påbegynt bistand.

§ 3 Hvem yter bistand
Som hovedregel skal alle saker og spørsmål forelegges lokale eller regionale tillitsvalgte før Presteforeningen sentralt bringes inn i saken.

Sekretariatet skal så langt råd er søke å bistå tillitsvalgte i å oppnå akseptable løsninger, med mindre det er åpenbart nødvendig at sekretariatet griper inn umiddelbart.

I samråd med de tillitsvalgte vurderer sekretariatet når det ellers er aktuelt å intervenere i en sak.

§ 4 Utveksling av informasjon
Sekretariatets ansatte og tillitsvalgte som har bistått/bistår i saken kan utveksle informasjon seg imellom om saksforholdet uten at det innhentes særskilt samtykke om taushetsplikt, jf. samtykke om behandling av personopplysninger gitt ved innmelding.

§ 5 Saker hvor flere medlemmer er involvert
I saker hvor flere medlemmer er involvert og har behov for bistand fra Presteforeningen bør det opplyses om slike forhold. Dette for å sikre uhildethet slik at den enkelte får tildelt en ressurs som er habil og tillitsvalgte/ansatte unngår uheldig dobbeltkommunikasjon/roller. Begge parter skal normalt få bistand fra samme nivå i organisasjonen. De personer som bistår medlemmene i slike saker skal så langt mulig unngå å utveksle informasjon om sak og personer, eventuell dialog skal begrenses til ytre rammer om prosessen (f.eks. tidspunkt for møter o.l.).

§ 6 Omfanget av bistanden
Presteforeningen yter som hovedregel juridisk bistand fra sekretariatet kontaktes og frem til en forhandlingsløsning.

Hvis det ikke lykkes å komme fram til en forhandlingsløsning, kan Presteforening i samråd med medlemmet, bringe saken inn for ett av ombudene, annet tvisteløsningsorgan eller rettsapparatet. Presteforeningen yter advokatbistand i første rettsinstans etter nærmere avtale. Utgangspunktet for å benytte rettsapparatet er at Presteforeningen vurderer saken som prosedabel og viktig nok til at det forsvarer et saksanlegg.

§ 7 Ekstern bistand
Det gis ikke juridisk bistand til medlem som samtidig representeres av en annen rådgiver/advokat, om ikke annet er avtalt særskilt. Det kan ikke kreves at Presteforeningen skal overta representasjonen etter andre.

Dersom et medlem på egenhånd pådrar seg utgifter til advokat og/eller andre rådgivere, vil ikke Presteforeningen dekke de aktuelle utgiftene i saken. Det enkelte medlem plikter å avklare eventuell økonomisk støtte i forkant. Det vil bli ført en restriktiv politikk da foreningens egne personalressurser primært skal benyttes.

§ 8 Beslutningsmyndighet
Sentralstyret avgjør, etter råd fra Generalsekretær og intern advokat, om det skal gis støtte til rettslig behandling enten gjennom bruk av sekretariatets egne ressurser eller i form av bistand fra ekstern advokat.

§ 9 Presteforeningens rett til å avslutte bistand
Dersom medlemmet ikke følger råd og anbefalinger fra advokat/Presteforeningen, forbeholder Presteforeningen seg retten til å tre ut av saken og stanse den økonomiske støtten. Det samme gjelder dersom medlemmet gir feilaktige eller ufullstendige opplysninger om saken.

Før slik avgjørelse fattes, skal saken tas opp med medlemmet. Ved opphør av bistanden på dette grunnlag plikter Presteforeningen å bidra til at skadevirkningene for medlemmet begrenses.

§ 10 Medlemmets rett til å si fra seg bistand
Medlemmet kan når som helst si fra seg Presteforeningens bistand med påfølgende opphør av økonomisk støtte. Slik melding skal gis skriftlig og det kan da ikke kreves at foreningen gjenopptar arbeid i saken senere.

§ 11 Økonomi ved fremme av sak for rettsapparat/ombud
Presteforeningen dekker etter nærmere avtale utgiftene når en sak fremmes av foreningen, det vil si egne saksomkostninger, aktuelle gebyrer, reisekostnader og kostnader i forbindelse med betenkninger, føring av vitner, sakkyndige osv. Presteforeningen dekker som hovedregel ikke idømte saksomkostninger, men det kan utøves skjønn om hel eller delvis dekning i den enkelte sak.

§ 12 Økonomi ved utsetting av sak til ekstern bistand
Ved utsetting av sak til ekstern advokat kan sentralstyret sette en øvre økonomisk ramme for Presteforeningens medvirkning. Medlemmet og dennes prosessfullmektig skal umiddelbart varsles om dette.

Tilkjente saksomkostninger tilfaller forholdsmessig den som har dekket utgiftene.