Foto: Kristianne Marøy

Reservasjonsfrist 1. mai

Etter planen får statsansatte i kirken det nye rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver 1. januar 2017. Arbeidsmiljøloven gir ansatte rett til å reservere seg mot å bli med på en slik virksomhetsoverdragelse. Fristen for å melde reservasjon er søndag 1. mai.

Kulturdepartementet har kommet med noen avklaringer når det gjelder dette. Ansatte som ønsker å fortsette i arbeidet og bli med over til ny arbeidsgiver, trenger, som det tidligere er informert om, ikke å foreta seg noe. Arbeidsforholdet vil automatisk bli overført til Den norske kirke på tidspunktet for overdragelsen. Departementet presiserer at dette også gjelder embetsmenn utnevnt av Kongen, i praksis de fleste prostene og noen få menighetsprester. Det er ikke nødvendig å søke om avskjed i nåde.

Reservasjon for tjenestemenn

Alle prester som er ansatt av bispedømmerådene er statlige tjenestemenn. Tjenestemenn som reserverer seg vil bli sagt opp seks måneder før virksomhetsoverdragelsen, og vil ha lønn og arbeid frem til tidspunktet for overdragelsen. Reservasjonen må meldes skriftlig til nærmeste overordnede innen 1. mai og sendes tjenestevei. Den som har reservert seg vil kunne søke annen stilling i staten og påberope seg fortrinnsrett. Fortrinnsretten gjelder kun stillinger man anses kvalifisert for. Har man ikke nytt arbeid på det tidspunktet man må fratre prestestillingen, vil man kunne ha rett på dagpenger fra NAV. Den som har benyttet reservasjonsrett vil regnes som selv å ha skyld i arbeidsløsheten, og vanligvis vil man da måtte vente 12 uker før man mottar dagpenger, jf. folketrygdloven § 4-10.

Reservasjon for embetsmenn

Embetsmenn kan, i motsetning til tjenestemenn, ikke sies opp. Embetsmenn melder skriftlig ifra til biskopen dersom de ønsker å reservere seg. Departementet har gitt uttrykk for at de vil behandle hver embetsmanns sak individuelt dersom noen reserverer seg. Embetsmenn som velger å bli værende i staten bør ta med i vurderingen at det er knyttet usikkerhet til hvilke rettigheter disse embetsmennene kan opprettholde ved å bli igjen i staten, når stillingen deres videreføres på kirkelig side. I stortingsproposisjon 55 L (2015-2016), der lovendringene som er nødvendige for opprettelse av rettssubjekt og virksomhetsoverdragelsen ligger, heter det (s. 49):

«I tråd med dette vil kirkelige embetsmenn som motsetter seg overføring av sitt tilsettingsforhold til Den norske kirke, som utgangspunkt opprettholde sin lønn i staten og visse andre rettigheter. Departementet mener likevel det er tvilsomt om en kirkelig embetsmann vil ha rett til å beholde lønn og andre ytelser når vedkommende etter en virksomhetsoverdragelse har rett til å holde fram med sitt arbeid i Den norske kirke på tilnærmet samme vilkår som før. (…) Det er knyttet usikkerhet til rettsstillingen til embetsmenn som eventuelt motsetter seg overføring av sitt tilsettingsforhold fra staten til Den norske kirke. Dersom noen embetsmenn ønsker å reservere seg mot overføring, vil hver sak bli vurdert individuelt.»