Rapport fra partssammensatt utvalg om lønnssystem er klar

 

Per i dag har de ansatte i kirkelige fellesråd og de ansatte i rettssubjektet Den norske kirke ulike lønnssystem. Fellesrådenes system er hentet fra kommunal sektor og systemet for rettssubjektet Den norske kirke bygger på statens avtaleverk. Som en del av meklingsløsningen i tariffoppgjøret 2020 ble det nedsatt et partssammensatt utvalg (utvalg med representanter fra KA/arbeidsgiver og fagforeningene/arbeidstakerne) som skulle se på forslag til nødvendige tilpasninger i det eksisterende systemet, med målsetting om et helhetlig system.

Mandatet for utvalgsarbeidet, jf. Riksmeklerens møtebok:

Det nedsettes et partssammensatt utvalg for å fremme forslag til nødvendige tilpasninger i det eksisterende lønnssystemet på KA-sektoren. Målsetningen med arbeidet er å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke ved hovedtariffoppgjøret i 2022. Tilpasningene skal ha særlig fokus på å finne fram til en hensiktsmessig innplassering av stillinger med krav om 6 års utdanning samt harmonisering av prestenes ansiennitetsstiger mot øvrige arbeidstakere på KA-området. Ingen skal gå ned i grunnlønn som en konsekvens av endringene/tilpasningene. Tilpasningene skal ikke påføre virksomhetene økte lønnskostnader.

Rapporten er nå klar

Rapport fra partssammensatt utvalg om lønnssystem i Den norske kirke ble ferdigstilt 15. juli. I mandatet het det blant annet: «Det nedsettes et partssammensatt utvalg for å fremme forslag til nødvendige tilpasninger i det eksisterende lønnssystemet på KA-sektoren. Målsetningen med arbeidet er å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke ved hovedtariffoppgjøret i 2022.»

Rapporten er en del av det tekniske bakgrunnsmateriale for tarifforhandlingene høsten 2022.

Rapporten svarer på mandatet som er gitt og er ikke uttrykk verken for ferdige forhandlingsløsninger eller fyllestgjørende rapport om problemstillinger i det kirkelige tariffområdet.